Puistosuunnitelma, Kivikon liikuntapuisto, Mellunkylä

HEL 2020-010167
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 180 §

Kivikon liikuntapuiston laajennusosa, puistosuunnitelman hyväksyminen, Mellunkylä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Kivikon liikuntapuiston laajennusosan puistosuunnitelman nro VIO 6043/1.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektinjohtaja Kaija Laine ja laitospäällikkö Jarkko Rantanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kivikon liikuntapuisto sijaitsee Mellunkylän (47) kaupunginosassa, osa-alueella Kivikko. Alue on voimassaolevassa asemakaavassa nro 11670 VU ja VP merkinnöillä. Puistosuunnitelmapiirustus nro VIO 6043/1 (liite 2). Suunnittelualueen laajuus on noin 5,6 hehtaaria.

Kivikon liikuntapuisto sijoittuu Lahdenväylän ja Kurkimäen sekä Kontulan asuinalueiden väliin. Pohjoisessa sitä rajaa Paukkulanpuisto, Kivikon frisbeegolfrata ja etelässä Kivikonlaita -niminen katu. Lännestä aluetta rajaavat Kivikon Sortti-asema ja liikuntapuiston vanhempi osa hiihtohalleineen.

Päätettävänä oleva puistosuunnitelma sisältää pelikentän, matkaluisteluradan, lähiliikuntapaikan ja kunnostettavan oja-alueen.

Liikuntapuiston laajennusalueen kokonaissuunnitelma sisältää edellä mainittujen osien lisäksi myös jalkapallokentät, harjoituskentät ja pysäköinnin laajennusalueen. Näiden alueiden puistosuunnitelmat laaditaan myöhemmin ja toteutus vaiheistetaan. Kivikon liikuntapuiston laajennusalueen kokonaissuunnitelman rakentamisen alustava kustannusarvio on niin korkea, että puiston toteuttaminen mahdollistuu jakamalla kustannuksia useille vuosille.

Kivikon liikuntapuistossa on inventoituja luontoarvoja. Liikuntapuisto on luokiteltu eteläosia lukuun ottamatta arvokkaaksi lintukohteeksi. Suunnitellun matkaluisteluradan kaakkoispuolella sijaitsevalla metsäalueella on kaksi kaavassa suojeltua aluetta, joista toisessa on suojeltavaa puustoa ja toisessa suojeltavia kivirakenteita. Luontoarvot on otettu huomioon Kivikon liikuntapuiston laajennusosan puistosuunnitelmassa, ja ne tullaan edelleen ottamaan huomioon rakennussuunnitelmien laadinnassa.

Suunnitelman tavoitteena on täydentää ja kehittää merkittävästi Kivikon liikuntapuiston nykyisiä liikuntapalveluita. Kivikon liikuntapuisto on osa Viikin ja Kivikon vihersormea, ja alue palvelee useampia kaupunginosia, kuten Myllypuroa, Kontulaa ja Viikkiä.

Suunnitelman sisältö

Liikuntapuistoon on esitetty rakennettavaksi koneellisesti jäädytettävä noin 600 metriä pitkä ja 6 metriä leveä, asfalttipintainen matkaluistelurata, joka toimii kesäaikana rullaluisteluratana. Matkaluistelurata vaatii lähes painumattoman alustan pinnan ja putkistojen rikkoontumisen estämiseksi. Alueella olleilla esikuormituspenkereillä tehty maaperän tiivistys ei ole tuottanut riittävän painumatonta aluetta matkaluisteluradan kohtaan. Jotta radan käytön aikainen painuminen jäisi sallittuihin rajoihin, on eri perustamistavoista paalutus paras vaihtoehto. Materiaaliksi valikoitui puupaalut niiden pienempien ympäristövaikutuksien vuoksi.

Radan itäpuolelle sijoittuu tekonurmipintainen pelikenttä, jonka pelialue on noin 94 metriä x 68 metriä. Suunnitelmassa on myös lähiliikuntapaikka, joka tarjoaa paikkoja parkourille, kiipeilylle ja skoottaukselle eli temppupotkulautailulle.

Radan eteläkärjessä on asfalttipäällysteinen tila lumetustoiminnalle.

Aluetta halkova Viikinoja kunnostetaan. Ojan penkereitä loivennetaan ja sen varteen rakennetaan kosteikkoja ja viivytyspainanteita. Pelikentän ja lähiliikuntapaikan välissä oja putkitetaan. Rakentamisessa syntyvät kaivumaat on tarkoitus hyödyntää puiston maastonmuotoiluissa ja maisemoinnissa.

Parkour-, kiipeily- ja skoottausalue rajataan pensasistutuksin ja pienpuuryhmillä.

Matkaluisteluradan sisäpuolelle jäävää aluetta kehitetään niittymäisenä ja alueelle istutetaan mäntyjä, puistopuita ja kukkivia pienpuita ryhmiin.

Puistokäytävien viereen istutetaan puurivit. Lisäksi käytävien varsille ja liikunta-alueiden yhteyteen sijoitetaan penkkejä, roska-astioita ja syväkeräysastioita. Alueelle lisätään myös pyörätelineitä.

Liikuntapuiston käytävien ja huoltoreittien valaistus toteutetaan 6 metrin korkuisin pylväsvalaisimin. Kenttäalue valaistaan mastovalaisimin, joiden korkeus on 18 metriä.

Puiston käytävät täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta (liite 1).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 11670 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Kaupunkiympäristön toimiala laati Kivikon liikuntapuiston laajennusosan puistosuunnitelman kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimeksiannosta. Kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntapalvelu osallistui suunnittelun ohjaukseen.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä 27.5.-9.6.2020 välisen ajan Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa (Sörnäistenkatu 1) sekä verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Esillä ollut puistosuunnitelmaluonnos sisälsi myös jalkapallokentät, harjoituskentät ja pysäköinnin laajennusalueen. Koronatilanteen takia puistosuunnitelmaluonnoksia ei esitelty asukastilaisuudessa.

Saadut asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 3.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston kokonaispinta-ala on noin 5,6 ha.

Puiston rakentamisen kustannukset ovat noin 9 945 000 euroa eli noin 178 euroa/m² (alv 0 %). Suurimpia kustannuseriä ovat matkaluistelurata (tekojää) noin 3,4 milj. euroa, tekonurmipintainen kenttä noin 2,5 milj. euroa ja laaja lähiliikuntapaikka noin 1,8 milj. euroa.

Puiston hoitoluokat ovat A2, A3, B2 ja B3 (uuden kunnossapitoluokituksen mukaan R2, R3, A2 ja A3).

Vuosittaiset toiminnallisten liikunta-alueiden ylläpitokustannukset ovat noin 370 000 euroa eli noin 8 euroa/m². Puistoalueen (VP) vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 6 000 euroa eli noin 0,5 euroa/m².

Liikuntapuiston vaiheittaiseen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ja taloussuunnitelmaehdotuksessa 2023−2031.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 02, Liikuntapaikat ja ulkoilualueet.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §, 62 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §, 42 §, 43 §, 46 §.

Kuntalaki 29 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38625

kaija.laine@hel.fi