Hankinta, tekniset työvaatteet ja niiden pesulapalvelu, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-010365
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 146 §

HKL:n teknisten työvaatteiden ja niiden pesulapalvelun tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti valita liikenneliikelaitoksen (HKL) teknisen henkilöstön työvaatepalvelun toimittajaksi hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen toimittajan ATS-Ammattityökalut Oy:n ja oikeuttaa tekemään sopimuksen em. palvelusta valitun toimittajan kanssa siten, että

 • sopimuskausi on 1.1.2021 – 31.12.2025
 • sopimuskautta voidaan jatkaa yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella
 • kokonaiskustannukset sopimuskaudelta ja optiokaudelta ovat yhteensä enintään 2.500.000,00 euroa (alv 0%).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohteena on työvaatepalvelu, joka sisältää malliston suunnittelun, valmistuksen, varastoinnin, pesulapalvelun ja toimittamisen HKL:n tekniselle henkilöstölle. Palvelu sisältää myös malliston jatkuvan päivityksen markkinatilanteen ja ajankuvan mukaisesti. Työvaatteet tilataan sopimuskauden aikana todellisen tarpeen mukaan.

Hankinnan kulku

HKL järjesti tarjouskilpailun (18H20, 15.5.2020) työvaatemalliston suunnittelusta, valmistamisesta, toimittamisesta ja pesettämisestä sopimuskauden alusta viiden (5) sopimusvuoden ja kahden (2) optiovuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä, koska hankinta ylitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 18.5.2020 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 2020/S 096-230412. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjouspyyntöasiakirjojen avulla. Tarjouksien jättämisen määräaika oli 17.6.2020 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme (3) tarjoajaa.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
 3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka ostettavalle työvaatemallistolle ja pesulapalvelulle oli asetettu. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset, joten kaikki tarjoukset otettiin mukaan vertailuun. Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %.

Tarjousten vertailuperusteet

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin seuraavasti:

Hinnasta oli mahdollista saada enintään 70 ja laadusta enintään 30 pistettä. Vertailussa halvin tarjous sai 70 pistettä. Laatu, enintään 30 pistettä, pisteytettiin käyttäjäraadin testauksessa antamien sekä referenssien antamien työvaatteiden sekä toiminnan laadun pisteiden perusteella. Saatuja laatupisteitä verrattiin suhteellisesti suurimpiin laatupisteisiin.

Tarjoajat saivat vertailupisteitä seuraavasti:

1. Hinta 70 %

 • Hinnat vertailtiin siten, että HKL kuvasi halutun malliston sekä sen arvioidun käyttömäärän yhdelle vuodelle. Tarjotut vertailuhinnat on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.
 • Edullisimman vertailuhinnan saanut toimittaja sai parhaat hintapisteet (70 pistettä). Muut tarjoajat saivat (halvin hinta / tarjottu hinta) x 70 pistettä.

2. Laatu 30 %

 • Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen referenssipisteiden sekä HKL:n oman käyttäjäraadin pisteytyksen perusteella.
 • Laatutekijät ja niiden osakokonaisuudet painoarvoineen on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.
 • Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat kustakin laatutekijästä suurimmat laatupisteet saanut toimittaja sai laatutekijän maksimipisteet, muut tarjoajat (tarjoajan pistemäärä / parhaan pistemäärä) x laatutekijän maksimipisteet. Skaalattujen laatupisteiden yhteenlasketun maksimimäärän ollessa tällöin 30.

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana.

Tarjousten yhteispisteet olivat seuraavat:

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.10.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Mika Nikola, kehittämisinsinööri, puhelin: 09 310 35006

mika.nikola@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi