Hankinta, raitiotievarikon C-hallin vesikaton korjaustyöt, Koskela, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-011114
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 7 §

Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin vesikaton korjausten lisä- ja muutostyön tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin vesikaton korjausten lisä- ja muutostyön nro 2 Broofing Oy:ltä tarjouksen 17.11.2020 mukaisesti yhteensä enintään 78.800,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittaessa korjaustyön lisä- ja muutostöitä enintään 100.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti tarjouskilpailun (48H20) Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin vesikaton korjaustyön rakennusurakasta. Urakka käsittää C-hallin vesikaton (n. 13.000 m2) bitumisen päällysrakenteen uusimisen.

Nyt päätettävänä on lisätyö nro 2, joka sisältää C-hallin vesikaton kermityöt, jossa asennetaan koko katon alalle paloturvallinen aluskermi. Vanhaan rakenteeseen on asennettu paloherkkä PIR-aluslevy. Jotta rakenne saadaan paloturvalliseksi, vanhan PIR-levyn päälle on asennettava paloturvallinen aluskermi.

Lisätyön nro 2 tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa se ei ollut vielä tiedossa. Korjaustöiden edetessä on tullut ilmi, että vesikatto on heikommassa kunnossa kuin suunnitteluvaiheessa on pystytty havaitsemaan. Tämän vuoksi tulee varautua myös mahdollisiin muihin lisäkorjaustarpeisiin töiden loppuun saattamiseksi.

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 130 §, 21.10.2020 urakan tilaamisesta: 427.900,00 euroa (alv. 0 %)

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin vesikaton korjaustöitä koskevan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 83.276,00 eurolla (alv 0 %). Lisätyövarausta on jäljellä 134.424,00 euroa (alv 0 %).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 21.10.2020 § 130

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Koskelan raitiotievarikon C-hallin vesikaton korjaustyön Broofing Oy:ltä yhteensä enintään 389.000,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata tarvittaessa lisä- ja muutostyötilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 38.900 euroa (alv 0%), joka on 10 % korjaustyön kokonaishinnasta.

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 48H20.

Päätöksen perustelut

Koskelan C-hallin kaarikaton kunto on vuosien saatossa heikentynyt selkeästi ja talvien tuomat lumikuormat ovat aiheuttaneet turvallisuusriskin kiinteistön käyttäjille. Katossa on myös ilmennyt vuotokohtia, jotka ovat vaikuttaneet kiinteistöin julkisivun kunnon heikkenemiseen. Edellä mainittujen perusteluiden vuoksi katto tarvitsee pikaisesti korjausta.

Hankesuunnitelma

Toimitusjohtaja hyväksyi 30.03.2020, 55 § Koskelan C-hallin vesikaton korjauksen hankesuunnitelman yhteensä enintään 800.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Tarjouspyynnön julkaisu

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo alitti erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttö-oikeussopimuksista 1398/2016) mukaisen rakennusurakoita koskevien hankintojen kynnysarvon. Tarjouspyyntö 48H20 julkaistiin 20.8.2020 tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Tarjoukset tuli jättää 14.9.2020 klo 12.00 mennessä. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana.

Vaihtoehtoiset toteutusvaihtoehdot

Tarjouspyynnössä pyydettiin alun perin tarjouksia tarjouspyyntömateriaaleissa ilmoitetulla, telattavalla tuotteella. Tarjousajan aikana esitettiin kysymys vaihtoehtoisesta toteutuksesta ruiskutettavalla, kaksikomponenttisella pinnoitteella. Hankintayksikkö vastasi, että tarjouksen voi esittää myös vaihtoehtoisella tavalla. Toteutusvaihtoehtoja oli näin ollen kaksi (2):

Toteutusvaihtoehto 1: Alkuperäisen tarjouspyynnössä määritellyn toteutustavan mukaisesti telattavalla tuotteella

Toteutusvaihtoehto 2: Ruiskutettavalla, kaksikomponenttisella tuotteella

Tarjoajilla oli mahdollisuus antaa tarjous joko yhdestä tai molemmista toteutusvaihtoehdoista.

Saapuneet tarjoukset ja tarjousten käsittely

Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

Broofing Oy
Oy Rakennuspartio

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua toteutuksesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankintayksikkö tarkisti, että urakoitsijoiden tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka hankittavalle urakalle oli asetettu.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Molemmat tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt soveltuvuusvaatimukset. Vertailu suoritettiin näin ollen molempien tarjouksien osalta.

Toteutusvaihtoehdon valinta

Broofing Oy antoi 389.000,00 euron hintaisen tarjouksen totutusvaihtoehdosta 1.

Oy Rakennuspartio antoi 1.197.000,00 euron hintaisen tarjouksen toteutusvaihtoehdosta 1 ja 788.000,00 euron hintaisen tarjouksen toteutusvaihtoehdosta 2.

HKL tekee ratkaisun toteutusvaihtoehdosta sen mukaan, kumpi toteutusvaihtoehto on HKL:n kokonaistaloudellisesti edullisin.

Ottaen huomioon toteutusvaihtoehdoittain tarjottujen ratkaisujen hintaeron on HKL:n arvion mukaan toteutusvaihtoehto 1 tarkoituksenmukaisin ja taloudellisesti tehokkain.

Tarjousten vertailu

Toteutusvaihtoehdon valinnan jälkeen HKL vertaili vaihtoehtoon 1 saadut tarjoukset siten, että vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja halvimman hinnan painoarvo 100 %. Hinnan painoarvoksi oli määritelty 100 % sillä tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla
vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti

Edellä olevan mukaisesti Broofing Oy:n tarjous toteutusvaihtoehdosta 1 oli hinnaltaan halvin.

Kokonaisurakka Broofing Oy Oy Rakennuspartio

Toteutusvaihtoehto 1 389.000,00 eur 1.197.000,00 eur
(valittu toteutusvaihtoehto)

Toteutusvaihtoehto 2 ei tarjottu 788.000,00 eur

Lisätiedot

Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 310 20928

petteri.nieminen@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20928

petteri.nieminen@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi