Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, Konala

HEL 2020-011171
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (91-32-43-8, Malminkartanontie 1)

Tiimipäällikkö

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki antaa seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon: Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan mikäli IA-Kiinteistöt Oy (y-tunnus: 2369582-9) kahden vuoden kuluessa tästä päätöksestä tekee ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistönluovutuksen. Ennakkolausuntopyynnön mukaan kaupan kohteena on yhteensä noin 9190 m²:n suuruinen kiinteistö 91-32-43-8 (Malminkartanontie 1).

Päätöksen perustelut

Ennakkolausuntopyyntö

Kiinteistön omistajan edustaja pyytää 6.10.2020 toimitetulla viestillään Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa on tarkoitus myydä yhteensä noin 9190 m²:n suuruinen kiinteistö 91-32-43-8.

Kartat kaupan kohteesta ovat liitteenä nro 1.

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistönluovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut.

Päätöksen perustelut

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 9 §) mukaan maanhankinta-tiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa, lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kauppa edesauttaa alueen toteutumista asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen, eikä kaupan kohteen hankinta ole kaupungin kannalta mielekästä.

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2020

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Päättäjä

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö