Henkilöstöhankinnan periaatteet 1.11.2020 alkaen

HEL 2020-011550
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 45

Henkilöstöhankinnan periaatteet 1.11.2020 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen henkilöstöhankinnan periaatteista. Nämä henkilöstöhankinnan periaatteet tulevat voimaan 1.11.2020 lukien ja ne korvaavat kaupunginhallituksen 20.8.2012 hyväksymät periaatteet sekä henkilöstökeskuksen 5.1.2011 antaman ohjeen seuraajamallista (Heke 2011-5).

Päätöksen perustelut

Aiemmat ohjeet on vahvistettu 20.8.202012 ja ne ovat voimassa enintään 31.12.2021 asti.

Ohjeet on päivitetty vastaamaan nykyistä toimintamallia, esim. aiemman täyttölupamenettelyn korvaaminen työntarjoamisen menettelyllä. Ohjeiden sisällössä on huomioitu aiempaa vahvemmin hakijakokemuksen merkitys. Ohjeessa tuodaan esiin Helsingin tavoite edistää aktiivisin toimenpitein henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kehittää monimuotoisuuden johtamista.

Päätös tullut nähtäväksi 22.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tarja Näkki, strategisen resursoinnin päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Henkilöstöhankinnan periaatteet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.