Metron liikennöintisopimuksen lisäsopimuksen hyväksyminen, länsimetron 2. vaiheen liikennöinti

HEL 2020-012346
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 173 §

Metron liikennöintisopimuksen lisäsopimus länsimetron 2. vaiheen liikennöimisestä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti

 1. hyväksyä esitettyjen perusteluiden ja liitteen 1 mukaisen sopimusluonnoksen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) kanssa metroliikenteen liikennöintisopimuksen laajentamisesta niin, että se kattaa länsimetron 2. vaiheen (Matinkylä – Kivenlahti) liikennöinnin,
 2. oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään sopimusluonnokseen mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset, ja
 3. oikeuttaa HKL:n tekemään ja allekirjoittamaan lopullisen metroliikenteen liikennöintisopimuksen lisäsopimuksen HSL:n kanssa länsimetron 2. vaiheen liikennöimisestä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Länsimetron 2. vaihe (Matinkylä – Kivenlahti) on rakenteilla ja matkustajaliikenteen on tarkoitus alkaa vuonna 2023. HSL:n ja HKL:n välinen vuonna 2010 solmittu metron liikennöintisopimus ei sisällä länsimetron 2. vaiheen liikennöintiä. HSL ja HKL ovat neuvotelleet lisäsopimuksesta, jolla länsimetron 2. vaiheen liikennöinti sisällytetään liikennöintisopimukseen.

HSL:n liikennöintisopimuksen perusteella HKL:lle maksamasta liikennöintikorvauksesta merkittävä osa perustuu liikennesuoritteiden yksikköhintoihin, jolloin liikenteen volyymin muutos heijastuu suoraan liikennöintikorvauksen määrään.

Lisäsopimuksella sovitaan

 • Sammalvuoren metrovarikon aiheuttamien siirtoajojen vaikutuksen huomioimisesta yksikköhinnoissa;
 • Sammalvuoren metrovarikon vuokra- ja ylläpitokustannusten huomioimisesta;
 • Sammalvuoren varikolle HKL:n hankkiman varustelun käsittelystä sopimuksen päättyessä;
 • Länsimetron 2. vaiheen liikennöintiä varten hankittavien uusien M300-junien poistojen ja lainojen korkokulujen maksamisen alkamisesta, sekä
 • kuljettajakustannuksista siinä tapauksessa, että länsimetron 2. vaiheen matkustajaliikenteen alkaminen viivästyisi yllättäen tarvittavien uusien kuljettajien rekrytoinnin jälkeen.

Lisäsopimuksen voimassaolo päättyisi samaan aikaan varsinaisen liikennöintisopimuksen kanssa vuoden 2024 lopussa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Arttu Kuukankorpi, Yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35564

arttu.kuukankorpi@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.