Hankinta, pohja- ja kalliotutkimuspalvelut, vesialueen pohjatutkimuspalvelut, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-012974
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 85 §

Pohjatutkimuspalveluiden hankinta puitejärjestelynä 2021-2023

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta hyväksyi pohjatutkimuspalveluiden puitejärjestelyn kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset seuraavien tarjoajien kanssa sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia:

Osa-alue 1: Pohjatutkimuspalvelut raskaalla/keskiraskaalla kalustolla

 1. GeoUnion Oy
 2. Taratest Oy
 3. Ramboll Finland Oy
 4. AFRY Finland Oy
 5. Mitta Oy
 6. Geopalvelu Oy
 7. Suomen GPS-Mittaus Oy

Osa-alue 2: Pohjatutkimuspalvelut kevyellä kalustolla

 1. GeoUnion Oy
 2. Ramboll Finland Oy
 3. Taratest Oy
 4. AFRY Finland Oy
 5. Mitta Oy

Osa-alue 3: Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut työlautalta raskaalla/keskiraskaalla kalustolla

 1. Taratest Oy
 2. Ramboll Finland Oy
 3. AFRY Finland Oy
 4. GeoUnion Oy
 5. Geopalvelu Oy

Osa-alue 4: Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut kevyellä kalustolla

 1. GeoUnion Oy
 2. Ramboll Finland Oy
 3. Taratest Oy
 4. AFRY Finland Oy
 5. Geopalvelu Oy

Osa-alue 5: Kalliotutkimuspalvelut

 1. Taratest Oy
 2. Mitta Oy

Osa-alue 6: Kalliotutkimuspalvelut maanalaisista tiloista

 1. Taratest Oy
 2. Comader Oy / Palsatech Oy ryhmittymä

Osa-alue 7: Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen raskaalla pohjatutkimuskalustolla

 1. Meritaito Oy
 2. Fma Tikander-Marin
 3. Suomen Vesityö Oy

Osa-alue 8: Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen kevyellä pohjatutkimuskalustolla

 1. Meritaito Oy
 2. Fma Tikander-Marin
 3. Suomen Vesityö Oy

Osa-alue 9: Pohjatutkimuspalvelut rakennusten sisätiloissa

 1. GeoUnion Oy
 2. Ramboll Finland Oy
 3. Taratest Oy
 4. Geopalvelu Oy

Johtokunta päätti, että puitesopimukset tehdään seuraavin ehdoin:

 • sopimus on määräaikainen ja tulee voimaan aikaisintaan 1.9.2021;
 • sopimus päättyy 31.8.2023;
 • tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta yhdellä kahden vuoden pituisella optiokaudella ja tilaaja päättää erikseen optiokauden hyödyntämisestä;
 • hankinta tehdään kaupunkiympäristön toimialan ja HKL:n muodostamana hankintarenkaana;
 • hankinnan arvolisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella optiokaudet mukaan lukien on enintään 17.000.000 euroa, josta HKL:n osuus on arviolta enintään 1.500.000 euroa (alv 0 %);
 • sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota palveluntarjoajalle yksinoikeutta toimeksiantojen toteuttamisesta tilaajalle; ja
 • hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat toimittaneet hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään optiokausien käyttöönotosta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan perustiedot

Hankinnan kohteena ovat pohjatutkimuspalvelut maa- ja vesialueilla sekä rakennusten sisätiloissa ja vesialueiden pohjatutkimuksia avustavat työlauttapalvelut.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella puitesopimukset 31.8.2023 saakka. Sopimuksia on mahdollista jatkaa kahdella optiovuodella.

Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina varsinaisen sopimuskauden ajaksi.

Hankintaan sisältyvät palvelut on jaettu 9 osa-alueeseen seuraavasti:

 1. Pohjatutkimuspalvelut raskaalla/keskiraskaalla kalustolla
 2. Pohjatutkimuspalvelut kevyellä kalustolla
 3. Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut työlautalta raskaalla/keskiraskaalla kalustolla
 4. Vesistöalueen pohjatutkimuspalvelut työlautalta kevyellä kalustolla
 5. Kalliotutkimuspalvelut
 6. Kalliotutkimuspalvelut maanalaisista tiloista
 7. Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen raskaalla pohjatutkimuskalustolla
 8. Työlauttapalvelut pohjatutkimusten suorittamiseen kevyellä pohjatutkimuskalustolla
 9. Pohjatutkimuspalvelut rakennusten sisätiloissa

Tarjoaja on voinut antaa tarjouksen haluamistaan osa-alueista.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin osa-alueelle 1 valitaan 5-8 sopimuskumppania ja osa-alueille 2-9 valitaan 2-5 sopimuskumppania, joiden kanssa tehdään puitesopimusluonnoksen mukaiset puitesopimukset, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 23.2.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-012974. Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinta toteutettiin kaupunkiympäristön toimialan ja HKL:n muodostamana hankintarenkaana.

Hankinnasta on 25.2.2021 julkaistu EU-hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin Internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityneiden noudettavissa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 12.4.2021 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti 11 tarjoajaa:

AFRY Finland Oy
Comadev Oy:n ryhmittymä Palsatech Oy:n kanssa
Fma Tikander-Marin
Geopalvelu Oy
GeoUnion Oy
Meritaito Oy
Mitta Oy
Ramboll Finland Oy
Suomen GPS-Mittaus Oy
Suomen Vesityö Oy
Taratest Oy

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot.

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kaikki tarjoukset täyttävät tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu ja sopimustoimittajien valinta

Tarjousten valinta perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen hintojen perusteella. Hintavertailuun otetaan mukaan ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia. Jokainen osa-alue vertaillaan erikseen.

Tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen hintavertailun perusteella erikseen jokaisella osa-alueella. Tarjouspyynnössä on kunkin osa-alueen kohdalla mainittu, kuinka monta tarjoajaa valitaan osa-alueen palveluntuottajaksi, ellei vähimmäisvaatimukset täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Halvinta hintaa voitiin käyttää vertailuperusteena, koska hankintaa koskevat laatutekijät otettiin huomioon tarjoajaa koskevissa soveltuvuusvaatimuksissa ja hankinnan kohteelle asetetuissa laatua koskevissa vähimmäisvaatimuksissa. Edellytetyt vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa.

Vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valitut tarjoajat ovat toimittaneet rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitetut rikosrekisteriotteet ja on todettu, ettei hankintalaissa tarkoitettuja poissulkemisperusteita ilmennyt.

Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa

Sopimuksen mukaiset toimeksiannot tilataan ensisijaisesti puitejärjestelyä koskevan hankintapäätöksen mukaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä ensimmäisenä olevalta palveluntuottajalta, jolla on toimeksiantoon vaadittavat resurssit ja lisäksi käytettävissä tehtävään vaadittavaa pätevää työvoimaa työn toteuttamiseen.

Mikäli etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen palveluntuottaja ei pysty toteuttamaan tilausta tai palveluntuottajan kanssa ei päästä yksimielisyyteen toimeksiannon sisällöstä, aikataulusta, henkilöistä ja tuntimäärästä tai muista tilaajan tilauksessaan edellyttämistä vaatimuksista, käynnistetään neuvottelut etusijajärjestyksessä seuraavana olevan palveluntuottajan kanssa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesta järjestyksestä voidaan poiketa myös seuraavilla perusteilla:

 • yksittäiseen toimeksiantoon liittyvään kustannus- ja aikatauluarviopyyntöön ei ole saatu vastausta pyydetyssä aikataulussa
 • palveluntuottaja katsotaan esteelliseksi
 • palveluntuottajalla on toimeksiannon suorittamiseen vaadittavaa erityisosaamista, kuten aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista hankkeista, joita ei ole muilla, etusijajärjestyksessä korkeammalla olevilla palveluntuottajilla
 • toimeksianto on jatkoa edelliseen työvaiheeseen ja tehtävän kokonaistaloudellisuuden kannalta on edullisempaa tilata toimeksianto samalta palveluntuottajalta kuin edellinen työvaihe
 • palveluntuottajalla on käynnissä tähän puitejärjestelyyn liittyviä, palveluntuottajasta johtuvista syistä myöhässä olevia toimeksiantoja
 • toimeksiantojen laatu ei vastaa toimeksiannoissa edellytettyä tasoa.

Mikäli jokin edellä olevista ehdoista täyttyy, tarjous voidaan pyytää seuraavaksi kokonaistaloudellisesti edullisimmalta tehtävään soveltuvalta palveluntuottajalta. Samoin toimitaan, mikäli palveluntuottajien määrä vähenee sopimuskauden aikana. Jos yhdenkään palveluntuottajan kanssa ei päästä yksimielisyyteen toimeksiannon suorittamisesta, voidaan työ kilpailuttaa erikseen.

Mikäli tilaaja poikkeaa kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesta järjestyksestä sen takia, että toimeksiannot ovat myöhässä tai toimeksiantojen laatu ei vastaa edellytettyä tasoa, poikkeamisen edellytyksenä on lisäksi, että tilaaja on reklamoinut edellä mainituista tilanteista kirjallisesti palveluntuottajalle. Palveluntuottajalta tehdään uusia tilauksia, kun reklamoidut puutteet on korjattu ja palveluntuottaja on antanut tilaajalle luotettavan selvityksen, miten toimeksiannot jatkossa hoidetaan sovittujen ehtojen mukaisesti.

Toimeksiantoon valittavalla palveluntuottajalla tulee olla toimeksiantoon vaadittavat resurssit ja lisäksi käytettävissä tehtävään vaadittavaa pätevää työvoimaa työn toteuttamiseen toimeksiannossa määritellyllä tavalla. Mikäli palveluntuottaja ilmoittaa toimeksiantokohtaista tarjousta pyydettäessä kapasiteettinsa olevan varattu, huomioidaan tämä kyseisessä toimeksiannossa, mutta asia ei vaikuta seuraavien toimeksiantojen valmisteluun.

Sopimuksen alkaminen

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (11 luku 1 § 2 mom. 3 kohta). HKL:n johtokunta siirsi 19.11.2020, 175 §, hankintoihin liittyvää toimivaltaa HKL:n viranhaltijoille 500.000 euroon asti, joten HKL:n johtokunta on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34942

lotta.koski-lammi@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Liite 1 Vertailutaulukko

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.