Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, Kuva, Kymp ja Kanslian muutokset, Keskushallinta

HEL 2020-013150
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 98 §

Hallintosäännön muuttaminen, useita toimialojen ja kaupunginkanslian muutoksia

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti tulemaan voimaan kaupunginvaltuuston täytäntöönpanopäätöksestä, liitteen 2 mukaisesti tulemaan voimaan 1.7.2021 ja liitteen 3 mukaisesti tulemaan voimaan 1.8.2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan maanvuokraustoimivallan pidentäminen

Hallintosäännön muutoksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle 15.12.2020, § 200 liitteen 4 mukaisesti, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimivaltaa vuokrata sen hallinnassa olevia maa-alueita pidennetään nykyisestä 10 vuodesta 20 vuoteen.

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi antaa vuokralle maa-alueita enintään 10 vuodeksi toimialalautakunnan yleistä toimivaltaa koskevan määräyksen perusteella, ja yli 10 vuoden maanvuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vuokraa alueita lähinnä liikuntapaikkarakentamista varten. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot avustavat liikuntapaikkarakentamista investointiavustuksella, jossa edellytyksenä on, että valtionavustuksen kohteena olevan kiinteän omaisuuden käyttöaika on 15 vuotta. Näin ollen vuokralaisen hakiessa rakentamishankkeensa investointikustannuksiin valtionavustusta, se hakee kaupungilta vähintään 15 vuoden maanvuokrasopimusta, joka tällä hetkellä etenee kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Yleisin esimerkki maanvuokrasopimuksesta, jota muutos koskisi, on jalkapalloseurojen rakentamat tekonurmikentät. Isompia liikuntarakentamishankkeita koskevat vuokrasopimukset tulisivat
edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Esimerkiksi hallihankkeissa tehdään yleensä vähintään 20 vuoden vuokrasopimus jo siksi, että investointi on suurempi ja sen rahoituksen takaisinmaksuaika pidempi.

Vuokrasopimusten valmistelu- ja päätöksentekoprosessi on hallinnollisesti raskas suhteessa niiden taloudelliseen tai periaatteelliseen merkittävyyteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraustoimivallan pidentäminen 20 vuoteen keventäisi päätöksentekoa, kun pienempiä liikuntapaikkahankkeita ei enää käsiteltäisi kaupunginhallituksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimivallan pidentäminen edellyttää hyvää yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa maanvuokrausten valmistelussa. Mitä pidemmästä vuokrasopimuksesta on kyse, sitä tärkeämpää on varmistaa muut aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat.

Muutosehdotus on käsitelty sääntötyöryhmässä 19.10.2020 ja suurhankkeiden koordinaatioryhmässä 4.12.2020.

Hallintosäännön muutos

Hallintosäännön 17 luvun 1 §:ään lisätään uusi 3 kohta:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

3 antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia maa-alueita enintään 20 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin.

Kaupunkiympäristön toimialan muutos- ja päivitysehdotukset

Hallintosäännön muutosten perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston ja rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijoiden välinen lupatoimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 23.3.2021, § 142 liitteen 5 mukaisesti muutoksia hallintosääntöön koskien kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston ja rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijoiden välistä lupatoimivaltaa.

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää rakennusluvista, mikäli hakemuksen sisältämien uudisrakennusten yhteenlaskettu kerrosala on tai ylittää 3 000 kerrosneliömetriä. Muista rakennusluvista päättää rakennusvalvontapalveluja johtava rakennusvalvontapäällikkö tai ne rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijat, joille hän on toimivallan siirtänyt. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan rakennusvalvontapäällikkö päättää myös rakennusten purkamisluvista, ja voi siirtää toimivaltaansa muille rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijoille.

Nykyistä toimivallan jakautumista ei pidetä parhaana mahdollisena. Lupapäätöstoimivalta perustuu tällä hetkellä rakennuksen kokoon eli kerrosalaan, ottamatta huomioon muita tekijöitä, kuten rakennuksen käyttötarkoitusta sekä rakennuksen merkitystä kaupunkirakenteessa. Toimivallan tarkoituksenmukaisinta jakautumista on arvioitu ympäristö- ja lupajaoston jäsenten ja rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijoiden kesken.

Muutos tarkoittaa sitä, että osa viranhaltijoiden nyt tekemistä lupapäätöksistä siirtyy ympäristö- ja lupajaoston päätettäväksi ja osa jaoston nykyisin päättämistä rakennusluvista siirtyy viranhaltijoiden päätettäväksi. Arvion mukaan lupamäärät jaostossa pysynevät nykyisellä tasolla.

Muutosehdotus on käsitelty sääntötyöryhmässä 1.3.2021. Ympäristö- ja lupajaosto on esittänyt vastaavaa muutosta kaupunkiympäristölautakunnalle 4.3.2021, § 41.

Kaupunkiympäristötoimialan muut muutosehdotukset

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 17.11.2020, § 677 liitteen 6 mukaisia muutoksia hallintosääntöön. Muutokset ovat luonteeltaan täsmennyksiä sekä teknisluonteisia päivityksiä saattamaan hallintosäännön määräykset vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Muutokset perusteluineen on eritelty liitteessä 6. Muutosehdotukset on käsitelty sääntötyöryhmässä 5.10.2020.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosäännön 16 luvun 2 §:n 2 momentin 8 kohta muutetaan 1.8.2021 lukien kuulumaan seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, ympäristö- ja lupajaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää

8 rakennusluvista ja rakennusten purkamisluvista.

Hallintosäännön 16 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, rakennusvalvontapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää seuraavista maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisista tehtävistä

1 toimenpideluvasta, rakennuksen purkamisilmoituksesta, maisematyöluvasta, luvan tai hyväksynnän voimassaolon pidentämisestä ja aloittamisoikeudesta

Kaupunkiympäristölautakunnan 17.11.2020, § 677 hallintosääntöön ehdottamat täsmennykset ja teknisluonteiset muutokset on eritelty liitteessä 6. Ne tulevat voimaan 1.8.2021 lukien.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muutosehdotus koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikkoja koskevasta toimivallasta

Hallintosäännön muutoksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle 23.3.2021, § 173 liitteen 7 mukaista muutosta hallintosääntöön. Muutosehdotus koskee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista päättämistä koskevan toimivallan siirtämistä varhaiskasvatusjohtajan toimivallasta perusopetusjohtajan toimivaltaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja on 25.11.2020, § 131 vahvistanut toimialan toimintasäännön. Toimintasäännössä toimialajohtaja on siirtänyt koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikön varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuudesta perusopetuksen palvelukokonaisuuden alueellisiin palveluihin 4. Toiminnan suunnittelu ja ohjaus on perusopetuksen palvelukokonaisuudessa, joten hallintosääntöä tulee muuttaa siten, että perusopetusjohtaja päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista.

Muutosehdotus on käsitelty sääntötyöryhmässä 1.3.2021.

Hallintosäännön muutos

Hallintosäännön 15 luvun 5 §:n 3 kohta "päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista" poistetaan varhaiskasvatusjohtajan toimivallasta ja lisätään perusopetusjohtajan toimivaltaan hallintosäännön 15 luvun 6 §:n uudeksi 5 kohdaksi.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 6 §:n uusi 5 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei perusopetusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, perusopetusjohtaja

5 päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista.

Sosiaali- ja terveystoimialan muutosehdotus terveydenhuollon palvelusta perittävän maksun määräämistä koskevasta toimivallasta

Hallintosäännön muutoksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle 30.3.2021, § 75 liitteen 8 mukaista muutosta hallintosääntöön. Muutosehdotus koskee toimivaltaa päättää terveydenhuollon palvelusta perittävän maksun määräämisestä lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

Muutettavaksi esitetty hallintosäännön määräys on aikanaan laadittu sosiaalihuoltoa varten. Sosiaalihuollon palveluista tehdään aina hallintopäätös ja määräys on mahdollistanut päätösvallan siirron viranhaltijoille. Terveydenhuollon palveluista ei pääsääntöisesti tehdä päätöksiä, koska se on tosiasiallista hallintotoimintaa. Poikkeuksena ovat terveydenhuollon asiakasmaksut, joista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki velvoittaa tekemään muutoksenhakukelpoiset päätökset.

Tällä hetkellä toimivalta päättää terveydenhuollon pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista perustuu lautakunnan tekemään päätökseen. Asian päättämistä lautakunnassa pidetään epätarkoituksenmukaisena ja menettelyllisesti raskaana. Lisäksi päättäessään vastaavasta sosiaalihuollon palvelusta perittävästä maksusta samojen säännösten perusteella, viranhaltijoille delegoitu toimivalta perustuu toimialajohtajan päätökseen. Päätösvallan perustumista molemmissa tapauksissa saman viranomaisen, toimialajohtajan, tekemään päätökseen pidetään johdonmukaisena.

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että toimialajohtaja määrää viranhaltijan päättämään sosiaalihuollon antamisen ja sen palvelusta perittävän maksun lisäksi terveydenhuollon maksun määräämisestä.

Muutosehdotus on käsitelty sääntötyöryhmässä 15.3.2021.

Hallintosäännön muutos

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 1 momentti muutetaan 1.7.2021 lukien kuulumaan seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja määrää viranhaltijan päättämään siltä osin, kuin asia ei kuulu jaoston päätettäväksi, sosiaalihuollon järjestämisestä ja antamisesta sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelusta perittävän maksun määräämisestä lautakunnan vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti.

Kaupunginkanslian muutosehdotukset elinkeino-osaston tehtävistä ja henkilöstöjohtajan toimivallasta antaa ohjeita

Hallintosäännön muutosten perustelut

Elinkeino-osaston tehtäviin ehdotetaan lisättäväksi matkailun edistäminen. Kaupunginhallitus päätti 15.3.2021, § 189 hyväksyä matkailuneuvontapalvelujen ja niihin liittyvien toimintojen sekä henkilöstön siirron Helsinki Marketing Oy Ltd:stä kaupungin organisaatioon kaupunginkanslian elinkeino-osastolle.

Henkilöstöjohtajan toimivaltaan ehdotetaan lisättäväksi toimivalta antaa ohjeita henkilöstöhallintoa koskevissa asioissa. Nykyisin ohjeidenantotoimivalta on kansliapäälliköllä.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosäännön 4 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginkanslia jakautuu kuuteen osastoon:

1 Elinkeino-osasto, joka huolehtii kaupungin elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikasta, matkailun ja yrittäjyyden edistämisestä sekä työllisyys- ja maahanmuuttoasioista.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:ään lisätään uusi 7 kohta:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja

7 antaa henkilöstöhallintoa koskevia menettelyohjeita.

Sulje

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 263

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti tulemaan voimaan kaupunginvaltuuston täytäntöönpanopäätöksestä, liitteen 2 mukaisesti tulemaan voimaan 1.7.2021 ja liitteen 3 mukaisesti tulemaan voimaan 1.8.2021.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.05.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen@hel.fi