Tulosbudjetti vuonna 2021, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-013286
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 193 §

HKL:n vuoden 2021 tulosbudjetin hyväksyminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen vuoden 2021 tulosbudjetin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yleistä

Esityksen liitteenä on jaettu johtokunnan jäsenille HKL:n vuoden 2021 tulosbudjetti, joka sisältää HKL:n tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman.

Liitteenä olevassa tulosbudjettikirjassa on esitetty HKL:n keskeiset tavoitteet vuodelle 2021. HKL panostaa toiminnassaan erityisesti investointien laadukkaaseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen, operatiivisen toiminnan kustannustehokkuuden edelleen parantamiseen sekä turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Näiden toteutumisen edellytyksiä tukevina laajalti toimintaa läpileikkaavina teemoina ovat digitaalisaation hyödyntäminen ja talousjohtamisen toimintamallin kehittäminen.

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi HKL:n toimintaan. Matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi pandemian aikana ja tämä on tuonut vaikeasti ennakoitavaa vaihtelua tilattuihin liikennöintimääriin. Pandemian jatkuessa HKL:n tulee pystyä vastaamaan muuttuviin kysynnän ja turvallisuuden tarpeisiin myös vuonna 2021. Lisäksi mm. suunniteltujen joukkoliikenneinvestointien ajoittumisessa tunnistetaan epävarmuutta pandemiatilanteen seurauksena. Samanaikaisesti on varmistettava toiminnan kustannustehokkuus ja valmius toiminnan laajentamiselle.

Suoritemuutokset 2021

HKL:n liikennesuoritteiden määrät laskevat vuonna 2021. HSL on marraskuussa 2020 ilmoittanut HKL:lle alustavasti lisäsopeutuksista vuoden 2021 liikennesuoritteisiin ja suoritemuutokset on pyritty huomioimaan HKL:n tulosbudjettiesityksessä. Raitioliikenteessä linjatunnit putoavat -2 % vuodesta 2020 ja -9 % vuodesta 2019. Metroliikenteessä linjatuntisuoritteet laskevat -3 % vuodesta 2020 ja -5 % vuodesta 2019.

Raitioliikenteen liikennesuoritteissa on mukana Hernesaaren raitiotien ensimmäisen vaiheen käyttöönotto osuudella Hietalahti-Eiranranta. Lisäksi linjan 9 reitti jatkuu Saukonpaadesta Länsiterminaali T2:lle valmistuvaa Atlantinkadun rataa pitkin.

Talousarvion sitovat tavoitteet 2021

Tulosbudjetissa esitettävät HKL:n sitovat tavoitteet ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin talousarviossa 2021. Tavoitteista raitio- ja metroliikenteen luotettavuustavoitteiden tasoa on nostettu talousarviotasosta HKL:n tulosbudjettitavoitteissa.

Talousarviossa HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

 • Tilikauden tulos vähintään nolla.
 • Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metroliikenteessä ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon:
  Raitioliikenne 99,85 % (2017-2019 keskiarvo: 99,80 %)
  Metroliikenne 99,85 % (2017-2019 keskiarvo: 99,71 %)
 • Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) pysyy vähintään vuoden 2019 tasolla (metrossa syksyn 2019): 
  Raitioliikenne 4,04 (toteuma 2019: 4,04)
  Metroliikenne 4,08 (toteuma 2019 syksy: 4,08) 

Käyttötalous 2021

HKL:n liikevaihto on 223,5 (2020: 212,7) milj. euroa vuonna 2021. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

 • HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 55,0 (2020: 54,2) milj. euroa, metroliikenteestä 43,4 (2020: 42,3) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 3,9 (2020: 3,8) milj. euroa eli yhteensä 102,3 (2020: 100,3) milj. euroa.  
 • HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 79,7 (2020: 80,2) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.
 • Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 25,8 (2020: 19,0) milj. euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan ja menoerät, joiden rahoitusta HKL:ää ei saa muuta kautta. Länsimetron pääomavastikekulut, kaupunkipyöräpalvelun laajennus ja korvattavat pääomakulut nostavat kaupungin tukea vuonna 2021. 
 • Muista myyntituotoista 15,7 (2020: 13,0) milj. euroa, joka sisältää pääosin laskutusta länsimetron huolto- ja kunnossapitotöistä Länsimetro Oy:ltä.

Liiketoiminnan muut tuotot, 18,9 (2020: 18,7) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 18,2 (2020: 17,0) milj. euroa. Suurin erä on sähkömaksut 9,8 (2020: 9,4) milj. euroa.

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 44,4 (2020: 40,6) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 7,7 (2020: 7,2) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 4,9 (2020: 4,4) milj. euroa, Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 4,1 (2020: 4,3) milj. euroa, koneiden huollot ja pienkorjaukset 4,7 (2020: 4,6) milj. euroa, muut ulkopuoliset palvelut 4,3 (2020: 3,1) milj. euroa, rakennusten siivoukset 3,2 (2020: 2,9) milj. euroa ja rakennusten ulkopuhdistukset 1,9 (2020: 1,6) milj. euroa. Muut ulkopuoliset palvelut sisältää pääosin kaupunkipyöräjärjestelmän palvelumaksuja, jotka nousevat palvelun laajentuessa vuonna 2021.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 54,5 (2020: 53,9) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,9 (2020: 14,2) milj. euroa. HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1 258 henkilöä vuonna 2021 eli 22 henkilöä vuotta 2020 vähemmän; kuljettajien määrä vähenee vuonna 2021. Palkoissa on huomioitu vuosien 2020 ja 2021 yleiskorotukset.

Vuoden 2021 poistot ovat 51,1 (2020: 49,1) milj. euroa.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 28,8 (2020: 25,9) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n Länsimetro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vastikemenoja 3,3 milj. eurolla vuodesta 2020.

Lainojen korkokulut ovat 5,8 (2020: 5,6) milj. euroa vuonna 2021. HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 19,4 (2020: 19,2) milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HSL:ltä HKL:n liikevaihdossa.

HKL:n tulos ennen varauksien muutoksia on 3,5 (2020: 3,6) milj. euroa vuonna 2021.

Investointisuunnitelma 2021

HKL:n investointibudjetti on tehty huomioiden HKL:n rahoitusraami Helsingin kaupungin talousarvioesityksessä. Rahoitusraamissa on huomioitu myös vuodelta 2020 siirtyvä rahoitus; HKL:n investointien toteuma jää budjetoitua pienemmäksi vuonna 2020 ja vuodelle 2020 varattua investointien rahoitusta siirtyy vuodelle 2021.

HKL:n nettoinvestoinnit ovat 235,8 milj. euroa. Vuoden 2021 suurimmat investointikohteet ovat Raide-Jokerin ratainfran investoinnit 86,5 milj. euroa, Raide-Jokerin varikko 25,1 milj. euroa, Kruunusillat-hanke 18,0 milj. euroa, M100-metrojunien peruskorjaus 12,7 milj. euroa, M300-metrovaunut 12,1 milj. euroa ja Kalasatamasta Pasilaan –hanke 10,5 milj. euroa.

HKL on budjetoinut valtionapua 26,5 milj. euroa Raide-Jokeriin.

Investointien rahoittamiseen tarkoitettua lainaa arvioidaan nostettavan 191,6 milj. euroa vuonna 2021.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi