Hankinta, kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-013315
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 198 §

Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksesta päättäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että liikenneliikelaitos (HKL) oikeutetaan tekemään kaupunkipyöräpalvelun laajennusta koskeva lisäsopimus KaupunkiPyörä Suomi Oy:n (KaupunkiPyörä) kanssa ja tilaamaan kaupunkipyöräpalvelun laajennus nykyisen hankintasopimuksen voimassaolon ajaksi vuoden 2025 loppuun asti siten, että

 • laajennus käsittää 105 uutta pyöräasemaa ja 1050 uutta pyörää,
 • laajennus toteutetaan aikaisintaan kauden 2021 alusta lukien,
 • HKL maksaa palvelun laajennuksen toteuttamisesta yhteensä enintään 1.295.000,00 euroa/kausi (alv 0 %) toteutuneiden kausien mukaisesti, jolloin laajennuksen kokonaishinta viiden vuoden sopimuskaudelta on enintään 6,475 milj. euroa ja 
 • palvelusta maksettavien mahdollisten bonusten ja perittävien sanktioiden enimmäismäärät mukautetaan asemien ja pyörien määrän mukaisesti samassa suhteessa kuin alkuperäisessä hankintasopimuksessa niin, että bonusten enimmäismäärä laajennuksen osalta on 181.667,00 euroa, aiemmin sovitun enintään 396.667,00 euron lisäksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.6.2018, 428 §, kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen hankesuunnitelman, joka salli palvelun laajentamisen Kehä I säteelle. Kaupunginhallituksen päätös perustui HKL:n valmistelemaan laajempaan selvitykseen palvelun laajentamismahdollisuuksista, ml. nyt päätettäväksi tuotava laajuus.

HKL:n johtokunta päätti 19.11.2020, 177 §, kaupunkipyöräpalvelun kausimaksujen korottamisesta ja verkoston laajentamisen rajoista.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen 12.6.2017, 665 §, vahvistamien HKL:n toimivaltarajojen mukaisesti yli 5 milj. euron (alv 0 %) pitkävaikutteisista menoista päättää kaupunginhallitus.

Nyt päätettävän olevan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen kokonaisarvon ollessa n. 7,38 milj. euroa, HKL:n johtokunta esittää kaupunginhallitukselle laajennuksen hyväksymistä.

Käsittely

Esityksen muutos:
Rajakallio Karoliina

Päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan muotoon:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että liikenneliikelaitos (HKL) oikeutetaan tekemään kaupunkipyöräpalvelun laajennusta koskeva lisäsopimus KaupunkiPyörä Suomi Oy:n (KaupunkiPyörä) kanssa ja tilaamaan kaupunkipyöräpalvelun laajennus nykyisen hankintasopimuksen voimassaolon ajaksi vuoden 2025 loppuun asti siten, että…

Esittelijän perusteluihin lisätään uudet kolmas ja neljäs kappale seuraavasti:

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.6.2018, 428 §, kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen hankesuunnitelman, joka salli palvelun laajentamisen Kehä I säteelle. Kaupunginhallituksen päätös perustui HKL:n valmistelemaan laajempaan selvitykseen palvelun laajentamismahdollisuuksista, ml. nyt päätettäväksi tuotava laajuus.

HKL:n johtokunta päätti 19.11.2020, 177 §, kaupunkipyöräpalvelun kausimaksujen korottamisesta ja verkoston laajentamisen rajoista.

Esittelijän perusteluihin lisätään loppuun uusi väliotsikko ja sen alle kappaleet seuraavasti:

Toimivalta

Kaupunginhallituksen 12.6.2017, 665 §, vahvistamien HKL:n toimivaltarajojen mukaisesti yli 5 milj. euron (alv 0 %) pitkävaikutteisista menoista päättää kaupunginhallitus.

Nyt päätettävän olevan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen kokonaisarvon ollessa n. 7,38 milj. euroa, HKL:n johtokunta esittää kaupunginhallitukselle laajennuksen hyväksymistä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään kaupunkipyöräpalvelun laajennusta koskevan lisäsopimuksen KaupunkiPyörä Suomi Oy:n (KaupunkiPyörä) kanssa ja tilaamaan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen nykyisen hankintasopimuksen voimassaolon ajaksi vuoden 2025 loppuun asti siten, että

 • laajennus käsittää 105 uutta pyöräasemaa ja 1050 uutta pyörää,
 • laajennus toteutetaan aikaisintaan kauden 2021 alusta lukien,
 • HKL maksaa palvelun laajennuksen toteuttamisesta yhteensä enintään 1.295.000,00 euroa/kausi (alv 0 %) toteutuneiden kausien mukaisesti, jolloin laajennuksen kokonaishinta viiden vuoden sopimuskaudelta on enintään 6,475 milj. euroa ja 
 • palvelusta maksettavien mahdollisten bonusten ja perittävien sanktioiden enimmäismäärät mukautetaan asemien ja pyörien määrän mukaisesti samassa suhteessa kuin alkuperäisessä hankintasopimuksessa niin, että bonusten enimmäismäärä laajennuksen osalta on 181.667,00 euroa, aiemmin sovitun enintään 396.667,00 euron lisäksi.
Sulje

Kaupunkipyöräpalvelun hankinta perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 44H/14, jossa konsortion Moventia & Smoove SAS (Clear Channel Suomi Oy sekä Helkama Velox Oy) tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. HKL ja konsortio solmivat hankinnasta hankintasopimuksen 16.12.2015. HKL, konsortio ja KaupunkiPyörä siirsivät 5.7.2016 hankintasopimuksen HKL:n ja KaupunkiPyörän väliseksi sopimukseksi.

HKL:n johtokunta hyväksyi kaupunkipyöräpalvelun hankesuunnitelman 11.9.2014 niin, että kaupunkipyöräpalvelun ja ylläpidon ennakoitu kokonaisarvo kymmeneksi (10) vuodeksi on yhteensä 20,0 milj. euroa ilman arvonlisäveroa.

Alkuperäisen sopimuksen jälkeen

 • HKL:n johtokunta 3.5.2018 pidensi vuosittaista käyttökautta yhdellä kuukaudella vuodesta 2018 alkaen, yhteensä 118.750 euron vuosittaisella kustannuksella
 • HKL:n johtokunta päätti 14.6.2018 palvelualueen laajentamisesta kauden 2019 alusta alkaen 88 asemalla ja 880 pyörällä noin Kehä I:n säteelle ulottuen, yhteensä 979.000 euron vuosittaisella kustannuksella.

Kaupunkipyöräpalvelun edelleen laajentamiselle on todettu selkeä tarve, jonka johdosta HKL teetti selvityksen mahdollisuuksista laajentaa sopimusta.

Esitetty laajennus tulee Kehä III:n ulkopuolelle jääviä alueita lukuun ottamatta kattamaan koko Helsingin. Laajennus sisältää 105 uutta pyöräasemaa ja 1050 kaupunkipyörää. Palvelun laajennuksen kustannus on enintään 6,475 milj. euroa, jonka lisäksi alkuperäisen sopimuksen mukaisia bonuksia sovelletaan myös laajennukseen, joka nostaa vuosittaisten bonusten enimmäismäärää 181.667 eurolla (yhteensä 593.750 euroa/vuosi laajennuksen jälkeen).

Vuosittaisten korvausten lisäksi pyöräasemien yhteydessä olevien mainoslaitesijaintien käyttöoikeutta jatketaan vuodella alkuperäisestä sopimuksesta, jotta laajennuksen uusien mainoslaitesijaintien käyttöönoton mahdollisten viiveiden vuoksi toteutumatta jääviä mainostuloja saadaan kompensoiduksi.

Laajennuksessa on kyse hankintasopimuksen muuttamisesta sopimuskauden aikana. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki 1397/2016) olennaisia sopimusmuutoksia koskevan 136 §:n 2 momentin mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos:

2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle;

3) muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.

Kyseessä on ensimmäinen Suomessa käyttöönotettu palveluna hankittu kaupunkipyöräpalvelu, joka on kilpailutettu vuosien 2014-2015 aikana ja alkuperäinen hankintasopimus on tehty kymmenen vuoden sopimuskaudelle 16.12.2015 alkaen. Kaupunkipyöräpalvelu on osoittautunut paljon ennakoitua suositummaksi ja sillä on ollut kansainvälisestikin verrattuna paljon käyttäjiä, minkä lisäksi palvelun käyttömaksut ovat kattaneet suunniteltua selkeästi suuremman osan palvelun kustannuksista. Näitä voidaan pitää olosuhteina, joita hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida hankintasopimusta tehdessään ottaen erityisesti huomioon sopimuskauden pituuden. Palvelun laajentaminen ei myöskään muuta hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

Edellisen palvelun laajennuksen tapaan nyt tehtävän laajennuksen toteuttaminen tarkoituksenmukaisella ja käyttäjäystävällisellä tavalla edellyttää, että laajennus on kaikilta osin yhteentoimiva olemassa olevan järjestelmän kanssa. Kyse on olemassa olevan palvelun laajennuksesta, ja laajennuksen toteuttajan vaihtaminen tarkoittaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen palvelun hankkimista, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta ja merkittäviä teknisiä vaikeuksia järjestelmän toiminnan osalta. Hankintayksikön kannalta toisen päällekkäisen järjestelmän tai palvelun kilpailuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista ottaen huomioon erityisesti taloudelliset seikat ja käyttäjäkokemuksen. Jäljellä oleva sopimuskausi on myös lyhyt ajatellen uuden, rinnakkaisen järjestelmän kilpailuttamista ja siihen vaadittavia investointeja.

Edellä mainituilla perusteilla tehtävän muutoksen arvo saa olla enintään 50 % alkuperäisen sopimuksen arvosta (hankintalain 136.3 §). Alkuperäisen hankintasopimuksen arvo mukaan lukien sopimuksen mukaisten bonusten enimmäismäärä on noin 15,45 milj. euroa, josta 50 % on noin 7,725 milj. euroa. Nyt tehtävän palvelun laajennuksen arvo on 6,475 milj. euroa ja vuosittaisten bonusten lisäys enimmillään 908.335 euroa jäljellä olevalle sopimuskaudelle (5 x 181.667 euroa), jolloin sopimusmuutoksen kokonaisarvoksi muodostuu 7.383.335 euroa.

Mainoslaitesijaintien käyttöoikeuden yhden vuoden jatko on huomioitu sopimusmuutoksen arvon laskemisessa vertaamalla KaupunkiPyörän alkuperäisen sopimuksen perusteella saamia mainostuloja niihin mainostuloihin (liikevaihto), joita KaupunkiPyörän arvioidaan saavan laajennuksen myötä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi