Soimusmuutos, matkustajalaskentalaitteiden lisääminen pysäkeille

HEL 2020-013319
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 195 §

Matkustajalaskentaan tarkoitettujen majakoiden asentaminen pysäkkikatosten mainoslaitteisiin

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) sopimaan JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) kanssa pysäkkikatoksia koskevan yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjasta nro 7 koskien matkustajalaskentaan tarkoitettujen majakoiden asentamista pysäkkikatosten mainoslaitteisiin siten, että

 • pysäkkikatosten digitaalisiin mainoslaitteisiin integroidaan JCDecaux’n kustannuksella Bluetooth-teknologiaa hyödyntäviä majakoita, joilla mitataan mainosnäyttöjen tavoittavuutta ja matkustajien niiden läheisyydessä viettämää aikaa
 • majakoiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä eikä yksittäisiä henkilöitä tunnisteta, yksilöidä tai seurata
 • JCDecaux sitoutuu jakamaan HKL:lle majakoiden avulla keräämänsä datan
 • HKL:lle ei aiheudu lisäpöytäkirjasta nro 7 mitään kustannuksia.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään pysäkkikatoksia koskevaan yhteistyösopimukseen sellaisia vähäarvoisia sopimusmuutoksia, jotka alittavat erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eivätkä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL ja JCDecaux ovat solmineet 31.12.2027 asti ulottuvalle sopimuskaudelle yhteistyösopimuksen liittyen joukkoliikenteen pysäkkikatosten suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja niiden käyttöön ulkomainonnassa HKL:n järjestämän tarjouskilpailun 40H16 ja HKL:n johtokunnan päätöksen 29.6.2017, 30 §, mukaisesti.

JCDecaux on esittänyt Bluetooth-teknologiaa hyödyntävien majakoiden asentamista pysäkkikatoksiin sijoitettuihin digitaalisiin mainoslaitteisiin. Majakoiden tarkoituksena on mitata digitaalisten mainoslaitteiden tavoittavuutta ja matkustajien niiden läheisyydessä viettämää aikaa. JCDecaux tulee käyttämään kerättäviä tietoja mainosmyyntinsä kehittämisessä. HKL:lle kuuluu pysäkkikatosten yhteistyösopimuksen mukaan osuus JCDecaux’n mainosmyyntituloista, joten myynnin kehittyminen hyödyttää myös HKL:aa.

JCDecaux vastaa majakoiden asentamisesta sekä kaikista niihin liittyvistä kustannuksista, eivätkä osapuolet maksa toisilleen erillisiä korvauksia majakoiden asentamisesta.

Majakat keräävät tietoa mainosnäyttöjen läheltä kulkeneiden henkilöiden lukumäärästä ja keskimääräisestä viipymisajasta mainosnäytön lähellä, kuitenkin niin, että kerättävä tieto on anonyymiä. HKL ja JCDecaux ovat tietojen keräämiseen liittyvän oikeudellisen arvioinnin perusteella todenneet, että kyseisen teknisen ratkaisun avulla kerättävässä tiedoissa ei ole kyse henkilötiedoista. Tällä tavalla tapahtuva henkilölaskenta ei edellytä siksi myöskään matkustajien informoimista asiasta.

JCDecaux vastaa majakoiden ja henkilölaskennan tietoturvasta ja tietosuojalainsäädännön noudattamisesta teknologian ja oikeustilan kehittyessä, ja olennaisten teknisten muutosten, teknologian kehityksen tai lainsäädännön muutosten yhteydessä osapuolet neuvottelevat erikseen sovitulla tavalla tapahtuvan tietojen keräämisen jatkosta.

Alkuvaiheessa majakoita on suunniteltu asennettavan pysäkkikatosten mainoslaitteisiin 46 kappaletta, mutta JCDecaux voi asentaa niitä lisäpöytäkirjan nro 7 ehtoja noudattaen enemmänkin, kuitenkin niin, että tieto asennetuista majakoista sijainteineen on lisättävä JCDecaux’n ylläpitämään pysäkkikatosrekisteriin.

JCDecaux sitoutuu jakamaan HKL:lle majakoiden avulla keräämänsä datan HKL:n pyynnöstä. HKL tulee kuitenkin saamaan kyseisen teknologian toimittajalta myös oman avaimen palvelun rajapintaan, jonka kautta HKL saa haettua suoraan majakoiden keräämää dataa omaan käyttöönsä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi