Hankinta, NRV 2030 raitiovaunut, Liikennelaitos

HEL 2020-013423
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 200 §

Raitiovaunujen toimitusta koskevan hankintasopimuksen toimitusoption käyttäminen Kruunusiltojen liikennöintiä varten

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti

 • liikenneliikelaitoksen (HKL) käyttämään Škoda Transtech Oy:n (Transtech) kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen lisäsopimuksen L9 mukaista toimitusoptiota nro 5 ja allekirjoittamaan toimitusoption nro 5 käyttämistä koskevan hankintasopimuksen,
 • HKL:n tilaamaan Transtechilta Kruunusiltojen liikennöintiä varten yhteensä 23 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia noin 35 metriä pitkiä raitiovaunuja,
 • HKL:n tekemään edellä mainittuja tilauksia enintään 94.100.000 eurolla (alv 0 %) sisältäen muun muassa raitiovaunut, yleistakuun aikaisen kunnossapidon, lisäsopimuksilla L1 ja L2 sovitut Raide-Jokerin raitiovaunujen muutostyöt, vara- ja vaihto-osapaketin sekä niiausominaisuuden option ja tarvittavat lisä- ja muutostyöt,
 • HKL:n tekemään sopimusluonnokseen mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset sekä hoitamaan tilaamiseen liittyvät muut toimenpiteet.

Johtokunta merkitsi, että päätös tehdään ehdollisena Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallituksen päätöksen 26.5.2020, § 104 kohdan D mukaisesti sekä siitä syystä, saavuttavatko HKL ja Transtech yhteisymmärryksen vielä avoinna olevissa vaunukalustoa koskevissa kysymyksissä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asian tausta

Helsingin kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020, § 12 Kruunusillan linjaston kalustohankinnan hankesuunnitelman. Kruunusillan linjaston liikennöintiä varten hankitaan enintään 23 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia, noin 35 metriä pitkiä raitiovaunuja. Päätöksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset sisältäen vaunujen toimitukset, vaihto-osat, projektiin sisältyvät erillishankinnat, hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt sekä rakentamisen aikaiset korot ovat yhteensä enintään 97.600.000 euroa huhtikuun 2020 kustannustasossa.

Hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä on saatu HSL:n hallituksen puoltava lausunto hankkeesta 26.5.2020, § 104.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti 30.4.2020, § 8 HKL:n tekemään Škoda Transtech Oy:n kanssa NRV 2010-raitiovaunujen hankintasopimusta (4300015668, 24.3.2011) koskevan lisäsopimuksen L9, jolla sovittiin toimitusoptioita koskevista muutoksista siten, että HKL:llä on mahdollisuus tilata 23 – 25 raitiovaunua Kruunusiltojen linjaston liikennöintiä varten sekä 1 – 2 raitiovaunua Raide-Jokerin liikennöintiä varten.

Lisäsopimuksella L9 muutettiin hankintasopimuksen jäljellä olevia toimitusoptioita mm. siten, että muodostui toimitusoptio 5 sisältäen 23 – 25 raitiovaunua, jotka ovat vaunutyyppiä C+. Vaunutyypillä C+ tarkoitetaan vaunutyyppiä, joka vastaa teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksilta toimitusoptiosopimuksen nro 2 (4600004369, 23.12.2016) perusteella Raide-Jokerin liikennöintiä varten tilattuja raitiovaunuja.

Lisäsopimuksella L9 sovittiin myös, että toimitusoptioon 5 sisältyvien raitiovaunujen hinnat ovat samat kuin toimitusoptiosopimuksen nro 2 perusteella Raide-Jokerin liikennöintiä varten tilattujen raitiovaunujen hinnat. Lisäsopimuksesta L9 on julkaistu vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 62 §:n 1 mom. 10 kohdan mukainen hankintailmoitus (234210-2020) 20.5.2020.

Nyt päätettäväksi esitettävässä raitiovaunujen toimitusoption 5 mukaisessa tilaamisessa on kyse kilpailutettuun hankintasopimukseen sisältyvän toimitusoption käyttämisestä.

Tilauksen sisältö ja toimitusaikataulu

Nyt päätettävänä oleva vaunukalustotilaus sisältää 23 kahteen suuntaan ajettavaa raitiovaunua, joiden leveys on 2,4 metriä ja pituus noin 35 metriä. Vaunut ovat ajettavuuden ja kunnossapidon näkökulmasta mahdollisimman hyvin yhteensopivia nykyisen raitiotieverkon ja aiempien hankintaerien kanssa.

Vaunut soveltuvat liikkumaan nykyisellä raitiotieverkolla ja varikoilla, ja yhteensopivuudesta on hyötyä mm. uuden kaluston koeajo-, käyttöönotto- ja koulutusvaiheessa sekä huollon ja peruskorjausten järjestämisessä.

HSL:n hallitus on Raide-Jokerin raitiovaunuhankinnan kohdalla 16.8.2016 hyväksynyt, että raitiovaunut ovat yhteensopivia Helsingin nykyisen raitiotieverkon kanssa. Nyt päätettävä vaunutilaus noudattaa samaa periaatetta.

Lisäsopimuksilla L1 ja L2 sovittiin tilaajan pyytämistä Raide-Jokerin vaunuille tehtävistä lisä- ja muutostöistä. Sovitut lisä- ja muutostyöt sisältävät muiden muassa ohjaamon ilmastointilaiteen muutoksen, väliseinien muutoksia, kamerajärjestelmän muutoksen, USB-pistokkeiden lisäyksen, muutoksen pyörien kulumisen kompensoimiseksi, sammuttimien paikkojen muutoksen ja indikaation kuljettajalle, ovihuomiovalojen lisäyksen sekä matkustamon istuimien ja taittoistuimien muutoksen.

Kyseiset lisä- ja muutostyöt on jo tilattu Raide-Jokerin vaunuihin eli Kruunusiltojen liikenteen raitiovaunut tulevat olemaan kaikilta osiltaan keskenään vastaavat. Kruunusiltojen raitiovaunu ei siten tule tarvitsemaan erillistä tyyppihyväksyntää.

Kruunusiltojen-vaunujen sarjassa valmistettavien vaunujen määräksi tulee edellä selvitetyn perusteella yhteensä 23 vaunua, joiden toimitusajaksi on kaavailtu 18-20 kuukautta. Toimitusaikataulu riippuu Kruunusiltojen infrastruktuurin rakennusaikataulusta. Kaluston hankinta pyritään sovittamaan niin, että kalustosarja saadaan oikeaan aikaan Helsinkiin, jotta vältetään varikoiden ylikuormitus sekä ylimääräinen varastointitarve.

Kalustotilauksen hinta ja rahoitus

Optiolla tilattavien raitiovaunujen kokonaishinta on 85.400.000 euroa eli noin 3.700.000 euroa / vaunu. Vaunujen vaihto- ja varaosien sekä erityistyökalujen hinta on 4.600.000 euroa. Alkuperäisen hankintasopimuksen ehtojen mukainen Transtechille maksettava korvaus tuotannon keskeytyksestä on lisäksi 1.100.000 euroa.

Lisä- ja muutostyövaraus on 3.000.000 euroa.

Toimittajalle maksettavaksi varattu kauppahinta lisä- ja muutostyövarauksineen on yhteensä 94.100.000 euroa.

Raitiovaunujen hinnan muodostamisessa käytetään NRV 2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen mukaan kaavaa, jossa 10 % on kiinteää osuutta ja 90 % muodostuu teknologiateollisuuden palkkakustannusindeksin ja tukkuhintaindeksin mukaan siten, että vaunujen hankintahinnan, konsultoinnin (ml. korvaus tuotannon keskeytyksestä) ja lisä- ja muutostöiden osalta 60 % hinnasta muodostuu teknologiateollisuuden palkkakustannusindeksin ja 30 % tukkuhintaindeksin mukaan ja vara- ja vaihto-osien sekä erityistyökalujen osalta 60 % hinnasta muodostuu tukkuhintaindeksin ja 30 % teknologiateollisuuden palkkakustannusindeksin mukaan.

Tilauksen toteutuessa tulee kauppahinnan ensimmäinen maksuerä maksettavaksi vuoden 2021 aikana.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä noin 39.800.000 euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta). Hankkeen kokonaiskustannukseen sisältyvä valmistuksen aikainen korko (1.870.000 euroa) on laskettu erikseen.

HKL:n nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vaunuhankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:ltä osana liikennöintikorvauksen pääomaosuutta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Heidi Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 09 31033823

heidi.h.heikkila@hel.fi

Terhi Ruokolainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 31034799

terhi.ruokolainen@hel.fi