Vuokraus, bussivarikko, Roihupelto, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-013499
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 201 §

Roihupellon bussivarikon tilojen vuokraaminen Helsingin Bussiliikenne Oy:lle

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään vuokrasopimuksen Helsingin Bussiliikenne Oy:n (HelB) kanssa Roihupellon varikkotilojen vuokraamisesta niin, että

 • varikkotilat vuokrataan ajalle 1.1.2021 – 31.12.2027, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisen irtisanomisajan ollessa seitsemäntoista (17) kuukautta
 • HKL:llä on määräaikaisuudesta huolimatta oikeus irtisanoa sopimus päättymään kesken sopimuskauden, mikäli HKL ei saa sovittua kaupungin kanssa 31.12.2023 päättyvälle maanvuokralle jatkoa nykyistä vastaavilla maanvuokraehdoilla
 • arvonlisäveroton vuokra (vuoden 2021 tasossa) on 24.434,00 euroa kuukaudessa eli 293.208,00 euroa vuodessa
 • vuokraan sisältyy normaalin kulutuksen mukaiset lämmitys-, sähkö-, vesi-, jätevesi- ja jätehuoltokustannukset sekä pihan ja pysäköintipaikkojen puhtaanapito
 • vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan vuosittain kalenterivuoden alussa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään Roihupellon bussivarikon vuokrasopimukseen tarpeelliset vähäiset tarkistukset ja muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL on aiemmin vuokrannut Vartiokylän varikkotilat HelB:lle, viimeisimmäksi ajalle 14.12.2015 – 31.12.2020. Vartiokylän varikon vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti HKL osoitti HelB:lle korvaavat tilat Roihupellon bussivarikolta aiemmin kuluvana vuonna, kun Vartiokylän varikko purettiin Raide-Jokerin varikkoalueen tieltä. HelB:n nykyinen Roihupellon bussivarikkotiloja koskeva vuokrasopimus päättyy 31.12.2020.

HKL ja HelB ovat neuvotelleet uudesta Roihupellon bussivarikon vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimus tehdään olennaisilta osin nykyistä vastaavilla ehdoilla, kuitenkin niin, että vuokra on tarkistettu vuoden 2021 tasolle ja HKL:n nykyisen maanvuokrasopimuksen päättyminen 31.12.2023 on huomioitu sopimuksen ehdoissa.

Varikkotilat vuokrataan ajalle 1.1.2021 – 31.12.2027, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisen irtisanomisajan ollessa seitsemäntoista (17) kuukautta. Pitkä irtisanomisaika perustuu bussiliikenteen operoinnin normaaliin kilpailutussykliin. HKL:llä on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus päättymään kesken sopimuskauden, mikäli HKL ei saa sovittua kaupungin kanssa bussivarikkoalueen maanvuokrasopimukselle jatkoa nykyistä vastaavilla ehdoilla.

Vuokrattavan varikkorakennuksen bruttoala on 755 m2, jonka lisäksi HelB:lle vuokrataan 49 kpl linja-autojen pysäköintipaikkoja sekä 40 kpl henkilöautojen pysäköintipaikkoja. Arvonlisäveroton kokonaisvuokra vuoden 2021 tasossa on 24.434,00 euroa kuukaudessa eli 293.208,00 euroa vuodessa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan vuosittain kalenterivuoden alussa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi