Yhteistyösopimus, Raide-Jokeri

HEL 2020-013532
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 199 §

Raide-Jokeri yhteistyösopimus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 • hyväksyi Espoon kaupungin kanssa tehtävän Raide-Jokerin pikaraitiotiejärjestelmän käyttövaiheen yhteistyösopimuksen luonnoksen,
 • oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään ja allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja
 • valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan myös myöhemmin valmistuvat Raide-Jokerin käyttövaiheen yhteistyötä täsmentävät sopimukset, kuten Espoon kaupungin alueella sijaitsevan Raide-Jokerin ratainfran kunnossapitosopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin ja Espoon kaupunki ovat tehneet Raide-Jokerin rakentamisvaiheen suunnittelua ja toteuttamista koskevan yhteistyösopimuksen (Helsingin kaupunginhallitus 24.10.2016, 926 §). Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 20.4.2020, 250 §, yhteistyösopimuksen päivityksen. Em. sopimuksen mukaan osapuolet tekevät erillisen yhteistyösopimuksen Raide-Jokerin käyttövaihetta varten.

Raide-Jokerin käyttövaiheen yhteistyösopimuksella Espoon kaupunki luovuttaa alueellaan olevan Raide-Jokerin ratainfran HKL:n hallintaan sopimuksen mukaisessa laajuudessa, jolloin HKL toimii raideliikennelain (1302/2018) 3.5 §:n tarkoittamana kaupunkiraideliikenteen rataverkon haltijana kaikkine siihen liittyvine oikeuksine ja velvollisuuksineen. Sopimuksessa määritetään hallinnan luovutukseen liittyvät yhteistyön muodot sekä kustannusperiaatteet. Osapuolet pyrkivät edistämään sopimukseen kirjattujen tavoitteiden huomioon ottamista myös vastaavissa Raide-Jokeri-rataa koskevissa seudullisissa sopimusjärjestelyissä.

Raide-Jokerin käyttövaiheen yhteistyösopimuksen perusteella osapuolet voivat laatia erillisiä sopimuksia ja yhteistyöjärjestelyjä Raide-Jokeri-infran hallinnan ja ylläpidon käytännön toteuttamisesta. Parhaillaan neuvoteltavana on Espoon alueella sijaitsevan Raide-Jokerin ratainfran kunnossapitosopimus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 34825

toni.jurva@hel.fi

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Raide-Jokerin käyttövaiheen yhteistyösopimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.