Sopimus, Länsimetron jatkeen käyttöönoton tehtävät, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-013539
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 194 §

Sopimus länsimetron jatkeen käyttöönottovaiheen tehtävistä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti

 • hyväksyä esitettyjen perusteluiden ja liitteen 1 mukaisen sopimusluonnoksen länsimetron jatkeen (LM2) käyttöönottovaiheen tehtävistä Länsimetro Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen pääehdoiksi,
 • oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään ja allekirjoittamaan lopullinen sopimus Länsimetro Oy:lle tuotettavista tehtävistä ja palveluista, ja
 • oikeuttaa HKL:n tekemään sopimusluonnokseen mahdollisesti tarvittavat vähäiset muutokset sekä hoitamaan asiaan liittyvät muut toimenpiteet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Länsimetron toisen vaiheen käyttöönoton tehtäviä koskevalla sopimuksella HKL ja Länsimetro Oy sopivat HKL:n Länsimetro Oy:lle tuottamista LM2 käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä ja palveluista.

Liittyvät päätökset

HKL:n johtokunta hyväksyi ja oikeutti 17.10.2019, 162 §, HKL:n tekemään Länsimetro Oy:n kanssa päivitetyn yhteistyösopimuksen länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta.

Sopimuksen tausta

HKL:n ja Länsimetro Oy:n välinen yhteistyösopimus kattaa länsimetron ensimmäisen vaiheen em. tehtävät. Yhteistyösopimuksen päivityksen yhteydessä on sovittu, että HKL ja Länsimetro Oy sopivat erikseen LM2 käyttöönottovaiheen tehtävistä.

Yhteistyösopimus laajennetaan kattamaan myös länsimetron toisen vaiheen tehtävät matkustajaliikenteen alettua länsimetron toisella vaiheella.

Yhteenveto käyttöönottovaiheen tehtävistä

Käyttöönoton tehtäviä koskeva sopimus koskee HKL:n Länsimetro Oy:lle tuottamia tehtäviä ja palveluita koko LM2 vaiheella (sisältäen 5 asemaa, radan, kuilut ja Sammalvuoren varikon) sekä käyttöönoton valmistelussa että varsinaisessa käyttöönottovaiheessa.

Sopimuksen solmimishetkellä HKL:n Länsimetro Oy:lle LM2 käyttöönottoon tuottamat tehtävät ja palvelut jakautuvat kolmeen pääluokkaan.

 1. Yleiset metrojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät asiantuntija- ja muut tehtävät ja palvelut
 2. Valvomopalvelut ja henkilökunta
 3. Koeajot

Sopijapuolet voivat sopia mahdollisista lisätehtävistä näihin pääkategorioihin sisältyvien lisäksi.

Sopimus on voimassa siihen saakka, kun matkustajaliikenne LM2 vaiheella alkaa. Tämän jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajalla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin:

jukka.hamalainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.