Puistosuunnitelma, Vanhakaupunki, Kuninkaankartanonsaari, nro VIO 5637/1

HEL 2020-013554
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 179 §

Kuninkaankartanonsaari, puistosuunnitelman hyväksyminen, Vanhakaupunki

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Kuninkaankartanonsaaren puistosuunnitelman nro VIO 6148/1-2.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Jaakko Heinonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena on Vanhankaupungin kaupunginosassa sijaitseva Kuninkaankartanonsaari, suunnitelmapiirustus nro VIO 6148/1–2 (liitteet 2–3). Kuninkaankartanonsaari sijaitsee keskellä Vantaanjokea.

Suunnittelun lähtökohtana on alueella voimassa oleva Toukolanrannan asemakaava nro 10240.

Kuninkaankartanonsaari kunnostetaan vastaamaan alueen historiallista ja kulttuurista arvoa samalla parantaen sen toimivuutta virkistys- ja ulkoilualueena. Tavoitteena on turvallinen, kestävä, toimiva ja viihtyisä viheralue.

Saari ja ympäröivät ranta-alueet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka sisältyy Museoviraston inventoimiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kuninkaankartanonsaari on kokonaisuudessaan kulttuuri- ja teollisuushistoriallisesti arvokas ja sen rakennukset ovat asemakaavatasolla suojeltu. Vantaanjoen uoma kokonaisuudessaan kuuluu Natura 2000 -verkostoon joessa esiintyvien vuollejokisimpukoiden ja saukon elinympäristönä.

Vanhankaupunginkosken maisemaa hallitsee länsihaaran vuonna 1874 valmistunut kivipato. Ranta-alueilla toistuvat reunamia tukevat kiviset tukimuurit. Saarella kasvaa vanhoja, kookkaita puita, jotka osaltaan muodostavat alueen kokonaisilmettä. Suunnittelutyön lähtökohdaksi laadittiin puiden kuntokartoitus ja kasvillisuusinventointi.

Vanhankaupunginkosken Itähaaran kunnostamisesta on kaupunginvaltuuston päätös vuodelta 2020. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala laatii parhaillaan kosken itähaaraan erillistä kunnostussuunnitelmaa kalojen liikkumisen parantamiseksi. Suunnitelman pohjalta on tehty vesilupahakemus, joka on lähetetty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Vesilupahakemuksen hyväksymisen jälkeen itähaaran kunnostus voidaan aloittaa rakennussuunnitelmien mukaisesti.

Suunnitelma

Saaren viheralueet jakautuvat tunnelmaltaan ja historialliselta merkitykseltään erilaisiin ja eri-ikäisiin alueisiin. Kivimuurien rajaamalla puistoylängöllä, saaren länsipuolella on vanhan puutarhan alue hedelmätarhoineen. Sisääntulon yhteydessä on nupukivetty auto- ja polkupyöräpaikoitus. Tekniikan museo ja Merikeskus sijaitsevat saaren ytimessä. Niiden sokkelit reunustetaan mukulakivikaistalla. Alueelta aukeaa upeat näkymät Vanhankaupunginkosken molempiin haaroihin. Rakennusten välinen kuja nupukivetään. Muuten alue on asfalttia. Puiston eteläosassa, alatasangolla on käyttönurmikon ja niityn muodostama mosaiikki. Alueella on vanhoja, komeita puita, jotka säilytetään. Saaren itäpuolelle rakennetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa palveleva kalastuslaituri.

Vanhan puutarhan eteläpuolelle, väestönsuojan katolle rakennetaan uusi oleskelupaikka penkkeineen ja pöytäryhmineen. Alueelta aukeaa komeat näkymät padolle. Tekniikan museon jätekatos väestönsuojan edustalta puretaan ja uusi syväkeräyssäiliö sijoitetaan rakennusten museorakennusten väliin. Vanhalle kivijalan aukiolle rakennetaan oleskelupaikka istutuksineen. Puiston eteläosaan, rannan tuntumaan rakennetaan muutama porrasaskelma sekä istuskelupaaseja.

Vanhan kivijalan aukion portaat uusitaan. Pienet portaat rakennetaan monivärisestä, suomalaisesta luonnonkivestä. Kahteen suuntaan avautuva portaikko rakennetaan Corten-teräksestä.

Puiston keskeiset alueet ovat nurmi- ja niittypintaisia. Monilajinen kasvillisuus sijoittuu kauttaaltaan koko puiston alueelle. Haitallisia vieraslajeja torjutaan.

Saaren valaistus päivitetään vastaamaan uutta puistosuunnitelmaa. Valaistusta täydennetään myös sellaisten reittien osalta, joilla se on puutteellinen. Saaren itäinen reitti valaistaan pollarivalaisimin.

Kuninkaankartanonsaaren reitit täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta (liite 1).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 10240 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Kuninkaankartanonsaaren puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Tiedote puistosuunnittelun ja Vanhankaupunginkosken itäisen haaran kunnostussuunnittelun aloituksesta lähetettiin 1.7.2020 suunnittelualueeseen rajautuville kiinteistöille, Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry:lle sekä useille sidosryhmäjärjestöille ja -yhdistyksille.

Puistosuunnitelmaluonnos ja Vanhankaupunginkosken itäisen haaran kunnostussuunnitelmaluonnos olivat esillä 21.10.-3.11.2020 välisen ajan verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta oli mahdollista saada henkilökohtaista neuvontaa sekä apua aineistoon tutustumiseen 21.10. – 10.11.2020 välisenä aikana.

Tiedote esillä olosta lähetettiin 7.10.2020 suunnittelualueeseen rajautuville kiinteistöille, Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry:lle sekä useille sidosryhmäjärjestöille ja -yhdistyksille.

Puistosuunnitelmaluonnokset esiteltiin Uutta Keski-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 28.10.2020 klo 17-19.30. Tilaisuudessa oli mahdollista tutustua myös itäisen haaran kunnostussuunnitelmaluonnokseen. Verkkotilaisuutta varten suunnitelmia oli mahdollista kommentoida etukäteen Kerro kantasi-kyselyssä. Helsingin Uutisten keskisessä ja koillisessa painoksessa julkaistiin ilmoitus suunnitelmien esittelystä ja Käpylä-lehdessä uutisoitiin suunnitelmien esittelystä. Uutta Keski-Helsinkiä-verkkotilaisuuteen osallistui enimmillään noin 260 asukasta. Verkkotilaisuudessa tuli neljä palautetta koskien Kuninkaankartanonsaaren puistosuunnitelmaa.

Mielipiteisiin on vastattu vuorovaikutusmuistiossa (liite 4).

Puistosuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 20.1.-3.2.2021 välisen ajan. Puistosuunnitelmaehdotuksesta saatiin yksi muistutus.

Muistutuksen käsittely

Muistutus

Muistutuksessa todettiin, että puistosuunnitelma kehittää seutua alueen virkistyksen solmukohtana.

Muistutus ei anna aihetta muuttaa laadittua puistosuunnitelmaehdotusta.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on 24 400 m².

Puiston rakentamisen kustannukset ovat yhteensä noin 1 500 000 euroa eli noin 62 euroa/m²(alv 0 %). Kalastuslaiturin kustannukset ovat noin 140 000 euroa.

Kuninkaankartanonsaaren vanhan puutarhan alue saaren pohjoispäässä on hoitoluokkaa A2, käyttöviheralue. Saaren puustoiset ranta-alueet kuuluvat hoitoluokkiin B3, piennarniitty ja B5, arvopiennarniitty. Tekniikan museon ympärillä niityiksi kehitettävät avoimet alueet ovat hoitoluokkaa B2, käyttöniitty, ja alatasanteen avoimet alueet hoitoluokkaa A3, käyttö- ja suojaviheralue.

Puistoalueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 36 600 euroa eli 1,50 euroa/m²(alv 0 %).

Puiston rakentaminen rahoitetaan talousarviokohdasta 8 03 01 03 muut investoinnit. Puiston rakentamiseen on varauduttu talousarviossa vuodesta 2022 alkaen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §, 62 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §, 42 §, 43 §, 46 §,

Kuntalaki 29 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Jaakko Heinonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 31027839

jaakko.heinonen@hel.fi