Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n osakkeiden merkintä ja maksaminen, HKL

HEL 2020-013683
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 202 §

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n osakkeiden merkintä liikenneliikelaitokselle

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n uusien C1-osakkeiden merkitsemisen yhtiön maksullisessa osakeannissa 33.000 euron (alv 0 %) osakekohtaisella merkintähinnalla, siten että osakkeita merkitään 96 kpl ja niiden arvo yhteensä on 3.168.000 euroa (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) allekirjoittamaan osakkeiden merkintää koskevan merkintäsopimuksen, tekemään tarvittaessa sopimukseen vähäisiä muutoksia sekä hoitamaan muut osakkeiden merkintään liittyvät toimenpiteet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n johtokunta puolsi 4.6.2020, 97 §, kaupunkiympäristölautakunnan esitystä kaupunginhallitukselle Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy (ruotsiksi Fallkullakilens Parkering Ab) -nimisen pysäköintiyhtiön perustamisesta ja yhtiön perustamisasiakirjojen hyväksymisestä. Tällöin johtokunta myös totesi, että pysäköintiyhtiön liityntäpaikkojen hallinnointiin oikeuttavien osakkeiden merkitsemistä koskeva asia tuodaan erikseen johtokunnan käsiteltäväksi kaupunginhallituksen määrittämien toimivaltarajojen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti 15.6.2020, 361 §, perustaa yhtiön ja hyväksyi osakkeiden merkintäperusteet. Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti 16.11.2020, 108 §, kaupungin yhtiökokousedustajaa Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösehdotuksen suunnattujen osakeantien järjestämiseksi.

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy järjesti osakeantia koskevan ylimääräisen yhtiökokouksen 19.11.2020.

HKL merkitsee 96 kappaletta Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n C1-osakkeita, jotka oikeuttavat 96 liityntäpysäköintipaikan hallinnointiin yhtiön rakennuttamassa pysäköintilaitoksessa Tapanilan aseman läheisyydessä. Merkittävien C1-osakkeiden merkintähinta on täsmentynyt aiemmasta arviosta 33.000 euroon osakkeelta. HKL:n merkitsemien osakkeiden merkintähinta on siten yhteensä 3.168.000 euroa (alv 0 %).

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy kattaa pysäköintilaitoksen investointikustannukset osakkeiden merkintähinnoilla. Pysäköintilaitoksen rakentaminen on alkanut ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2022.

Neuvotellun ratkaisun mukaisesti HKL suorittaa osakkeiden merkintähinnan kolmessa erässä Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:lle pysäköintilaitoksen rakentamisen edetessä. Ensimmäinen erä merkintähinnasta suoritetaan vuoden 2020 aikana.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta ja luovuttamisesta.

Kaupunginhallitus siirsi 4.12.2017, 1098 §, em. mukaista toimivaltaa HKL:n johtokunnalle niin, että HKL:n johtokunta päättää autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden, osuuksien ja käyttöoikeuksien hankkimisesta ja luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoitu veroton kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa.

Osakkeiden verottoman merkintähinnan ollessa 3.168.000 euroa, voi johtokunta päättää osakkeiden merkinnästä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi