Virkojen lakkauttaminen, keskushallinto

HEL 2020-013909
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 20 §

Virkojen lakkauttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus lakkauttaa liitteiden 1-4 mukaiset virat 11.1.2021 alkaen.

Sulje

Lakkautettaviksi on esitetty yhteensä 63 virkaa: sosiaali- ja terveystoimialalta 46 virkaa, kaupunkiympäristön toimialalta 12 virkaa, kaupunginkansliasta 4 virkaa ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta 1 virka.

Lakkautettaviksi esitettävät avoimet virat ovat tulleet tarpeettomiksi toiminnan uudelleen järjestelyjen tai organisaatiomuutoksien seurauksena ja kun tehtävissä ei enää käytetä julkista valtaa. Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan kuntalain 88 §:n 2 momentin mukaisesti.

Virka tulee lakkauttaa myös, jos virkasuhde on muutettu työsuhteeksi. Mikäli virkatehtäviin ei enää kuulu julkisen vallan käyttöä, työnantaja ja viranhaltija voivat ensisijaisesti sopia virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi, tai virkasuhde muutetaan työsuhteeksi työnantajan yksipuolisella päätöksellä kuntalain 89 §:ssä mainituin edellytyksin.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Sote Lakkautettavat virat tammikuu 2021
2. Kymp Lakkautettavat virat tammikuu 2021
3. Kanslia Lakkautettavat virat tammikuu 2021
4. Kasko Lakkautettavat virat tammikuu 2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.