Hankesuunnitelma, Sörnäisten metroaseman perusparannus

HEL 2020-013980
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 38 §

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannus, hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman 3.12.2020 hyväksymistä esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 10,13 milj. euroa hintatasossa joulukuu 2020.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannus valoisaksi tilaksi parantaa tilojen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja käyttömukavuutta sekä tukee alueen laadullista kehittymistä. Metroaseman lippuhallitason kohentaminen on osa Vaasanpuistikon ja Sörnäisten alueen kehittämistä.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Sörnäisten metroasema otettiin käyttöön vuonna 1984. Sörnäinen on tärkeä ja hyvin vilkas linja-auto-, metro- ja raitiovaunuliikenteen solmukohta.

Vuonna 2018 arkipäivien keskimääräinen matkustajamäärä Sörnäisten metroasemalla oli 56.000 henkilöä, tehden asemasta Helsingin toiseksi vilkkaimman. Tulevaisuudessa matkustajamäärien ennustetaan lisääntyvän itäisten ja pohjoisten kaupunginosien sekä pohjoisten kehyskuntien lisääntyneen asunto- ja työpaikkarakentamisen myötä.

Lisäksi alueella on valmisteilla kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) vetämä Vaasanpuistikon uudistushanke, Hämeentie 29 kiinteistön kehityshanke sekä asemakaavan muutokset Sörnäisten metroaseman viereisiin kortteleihin. Kaupungin tavoitteena on parantaa levottoman alueen turvallisuutta.

Peruskorjauksen suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä KYMP:n ja pelastuslaitoksen kanssa.

Lippuhalli

Sörnäisten metroasemalla on viisi sisäänkäyntiä: A- ja B- sisäänkäynnit Vaasanpuistikossa, C-sisäänkäynti Hämeentien pohjoispuolella, E-sisäänkäynti Hämeentien eteläpuolella sekä G-sisäänkäynti Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksessä. Kahdella hissillä varustettu sisäänkäynti B täyttää esteettömyyden vaatimukset. Aseman lippuhalli sijaitsee pääosin maan alla, Vaasanpuistikon, Helsinginkadun ja Hämeentien alapuolella.

Nykyisellään metroaseman lippuhalli on yleisilmeeltään vanhentunut ja epäsiisti. Liukuporraskuilu, lippuhalli, yleisökäytävät, liiketilat, kioski, porrashuoneet ja sisäänkäynnit ovat alkuperäisessä asussaan ja niiden yleisilme on ankea johtuen pintojen kulumisesta ja likaantumisesta.

Lippuhallin LVIA- ja sähkötekniset järjestelmät ja sprinklerijärjestelmä ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Asemalle on sijoitettu HKL:n raitiovaunukuljettajien ja metroaseman järjestyksenvalvojien tauko- ja sosiaalitiloja. Nämä tilat ovat ahtaat ja puutteelliset ja siksi raitiovaunukuljettajat käyttävätkin Hakaniemen tauko- ja sosiaalitiloja korvaavina tiloina.

Peruskorjauksen tavoitteena on lisätä aseman viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä pienentää kiinteistön huolto- ja kunnossapitokustannuksia. Hankkeessa laajennetaan myös lippuhallin yhteydessä olevia liiketiloja, mikä nostaa HKL:n vuosittaisia vuokratuloja.

Aseman esteettömyys parantuu uusittavan valaistuksen ja näkövammaisten opasteiden lisäämisen myötä.

Hanke on tarkoituksenmukainen ja perusteltu, koska metroaseman peruskorjaus on tärkeä osatekijä koko Sörnäisten alueen ja Vaasanpuistikon kehittämisessä.

Hanke on perusteltua sovittaa yhteen KYMP:n Vaasanpuistikon uudistushankkeen toteutuksen kanssa siten, että päällekkäiset kaivu- ja pinnoitustyöt saadaan minimoitua ja hankkeet näkyvät kaupunkilaisille yhtenä kokonaisuutena. Näin myös saadaan rajoitettua alueen ympäristöä häiritsevien töiden kestoa.

Hankkeessa suunnitellut muutokset ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia. Sisäänkäyntirakennuksen arkkitehtuuri sopeutetaan sen nykyiseen ympäristöön Sörnäisten metroasema-alueen kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaan. Muutostöissä on huomioitu yhteysvaraus Hämeentie 29 kiinteistöön mahdollisesti myöhemmin rakennettavalle uudelle sisäänkäynnille.

Laituritasolle ei hankkeessa tehdä muutoksia. Tasonvaihtolaitteista ainoastaan B-sisäänkäynnin hisseihin kohdistuu töitä hankkeessa.

Sörnäisten metroaseman lippuhallin kannen pintarakenteet ja vesieritys on uusittu Helsinginkadun ja Hämeentien alaisilta osin Hämeentien perusparannuksen yhteydessä vuosien 2019-2020 aikana. Metroaseman lippuhallin peruskorjaus, jo tehtyjen töiden lisäksi, jatkaa vanhentuneen ja huonokuntoisen Sörnäisten metroaseman lippuhallin elinkaarta ja tuo metroaseman hyvään kuntoon.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021-23 aikana ja töiden kokonaiskestoksi on arvioitu 21 kuukautta.

Hankkeeseen sisältyy lippuhallitason tilojen peruskorjauksen lisäksi katutasolla A-sisäänkäynnin osittainen purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu sekä Vaasanpuistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen siihen liittyvine rakenteineen. Sisäänkäynti B:n hissit uudistetaan kokonaan.

Lippuhallitasolla yleisökäytävien ja porrashuoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus uusitaan. Nykyiset liike-, valvomo-, taukotilat, jätehuone, liikuntaesteisten yleisö-wc ja tekniset tilat puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajärjestelyt sekä tilojen pintarakenteet uusitaan.

Lippuhallitason talotekniikka kunnostetaan ja uusitaan. Materiaali- ja laitevalinnoissa suositaan pitkäikäisyyttä, energiatehokkuutta ja vähäpäästöisyyttä tukevia ratkaisuja. Aseman paloturvallisuus paranee paloteknisten ratkaisujen päivittämisellä ja uusimisella. Paloteknisten ratkaisujen parantaminen alkoi vuonna 2019 Hämeentien peruskorjauksen yhteydessä toteutetuilla töillä.

Hanke toteutetaan vaiheittain niin, että aseman metroliikenne toimii koko perusparannuksen ajan, esteetön kulku metrolaiturille on turvattu ja kulkureitit ovat opastettuja ja esteettömiä. Hankkeen töitä tehdään mahdollisuuksien mukaan iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Viidestä sisäänkäynnistä neljä pysyy kerralla käytössä.

Hankkeella ei ole työnaikaisia vaikutuksia metroliikenteeseen. Läheisten katujen raitioliikenteeseen saattaa tulla lyhytaikaisia katkoksia, kun raitioteiden teknisten laitteiden keskuksia siirretään toiseen kohtaan, mutta nämä työt pyritään tekemään yötöinä mahdollisuuksien mukaan.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen kustannukset ovat enintään 10,13 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon 12/2020 Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä. Käytetty Haahtela-indeksi on 103 rakennuskustannusindeksin ollessa 104,5 (2015 = 100).

Hankkeen suunnitteluun on käytetty vuoden 2020 loppuun mennessä n. 0,32 milj. euroa.

Vuodelle 2021 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 2 milj. euroa, vuodelle 2022 5,63 milj. euroa ja vuodelle 2023 2,18 milj. euroa. Vuodelle 2021 arvioitu osuus kustannuksista on huomioitu HKL:n vuoden 2021 tulosbudjetissa. Vuosille 2022-23 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Liiketilan osuus

Hankkeen kustannuksista kohdistuu liiketilojen muutostöihin noin 0,7 milj. euroa.

Asematilan osuus

Varsinaisen metroasematilan osuus on noin 9,4 milj. euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina n. 0,32 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Hankkeen on arvioitu tuovan HKL:lle tulojen lisääntymistä ja kustannussäästöjä mm. kunnossapitotoiminnassa n. 0,09 milj. euroa vuodessa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,16 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä 3,7 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (n. 0,16 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 3,7 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin HKL:n infratukena maksettavaksi. Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,16 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,32 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen 12.6.2017 (665 §) hyväksymien tilahankkeiden hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kustannusarvion ollessa 10,13 milj. euroa, HKL:n johtokunta voi esittää hankesuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20928

petteri.nieminen@hel.fi