Hankinta, katu- ja ratatyöt, Pasilankatu-Ilmalantori, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-014271
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 8 §

Pasilankatu-Ilmalantorin katu- ja ratatöiden hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Ilmalan raitiotieyhteyden toteuttamiseen liittyvät raitiotien purku- ja rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP), Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra 2-20-132, 17.6.2020 mukaisesti yhteensä enintään 4.080.999,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittavia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 408.100,00 eurolla (alv 0 %) eli 10 % urakan kokonaishinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta kuuluu osaksi Pasilan ja Ilmalan katujärjestelyiden urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii KYMP. Hanke toteutetaan yhteinen kunnallistekninen työmaa –hankkeena (YKT), jossa HKL on yksi tilaajista.

Hankinta koskee nykyisten raiteiden ja pysäkkien purkamista urakka-alueella. Lisäksi rakennetaan liikenne- ja katusuunnitelmien mukainen uusi raitiotie. Urakka käsittää raitiotien maanrakennustyöt, katu- ja kunnallistekniset työt sekä raiteiden, vaihteiden ja muiden ratajärjestelmien rakentamisen pysäkkeineen.

Nyt päätettävänä oleva asia koskee HKL:n osuutta kokonaisurakasta. HKL:n osuuden suuruus on 3.886.666,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi HKL:n maksettavaksi tulee KYMP:n rakennuttamispalkkio 194.333,00 euroa. Täten hankinnan arvo on yhteensä enintään 4.080.999,00 euroa.

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2020 (§ 822) Ilmalan raitiotien rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 8.000.000 euroa (alv 0 %) syyskuun 2020 kustannustasossa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Mari Sipponen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 32389

mari.sipponen@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi