Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, johtava kaupunginasiamies, työavain KANSLIA-02-30-20

HEL 2020-014502
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Johtavan kaupunginasiamiehen virkaan ottaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti ottaa oikeustieteen kandidaatti Sami Lindströmin johtavan kaupunginasiamiehen (yhteisöt ja verot –tiimi) virkaan 5 622,77 euron tehtäväkohtaisella palkalla 1.2.2021 lukien. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen perustelut

Johtavan kaupunginasiamiehen virka

Viran nykyinen haltija on irtisanoutunut kaupungin palveluksesta 1.1.2021 lukien.

Virka oli julkisesti haettavana 12.11. – 30.11.2020. Hakuilmoitus oli esillä kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi-, LinkedIn- ja LakimiesRekrytointi -palveluissa.

Kaupungin hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan kansliapäällikkö, ellei hän ole siirtänyt tehtävää toiselle viranhaltijalle, ottaa palvelukseen kaupunginkanslian viranhaltijat ja työntekijät. Kansliapäällikön tekemän päätöksen 12.12.2020, 290 § mukaan kaupunginkanslian osastopäällikkö ottaa tiimipäällikön vakinaiseen virkasuhteeseen.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 3. luvun 3.1. kappaleen mukaisesti yhteisöt ja verot –tiimi on yksi kaupunginkanslian hallinto-osaston oikeuspalveluiden tiimeistä. Johtava kaupunginasiamies toimii yhteisöt ja verot –tiimin tiimipäällikkönä.

Kaupunginkanslian toimintasäännön 10. luvun 10.3. kappaleen mukaan tiimin esihenkilö johtaa tiiminsä toimintaa ja vastaa siitä, että tavoitteet saavutetaan. Tiimipäällikkö suorittaa osaston päällikön ja yksikön päällikön määräämät tehtävät.

Johtavan kaupunginasiamiehen viran kelpoisuusvaatimus on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vastaava aiempi ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. Muodollisen kelpoisuusvaatimuksen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että virkaan valittavalta edellytetään vahvaa kokemusta ja osaamista yhteisöt ja verot –tiimin toimialaan kuuluvista oikeudenaloista ja tehtävistä, kykyä ja osaamista esihenkilötehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Hakuilmoituksessa on lisäksi painotettu toimintatavan ja työskentelyotteen ratkaisu- ja asiakaslähtöisyyttä, dynaamisuutta, tiimipelaajan taitoja sekä työyhteisön kehittämisen ymmärtämistä luontaiseksi osaksi johtavan kaupunginasiamiehen toimenkuvaa.

Yhteisöt ja verot –tiimin toimialaan kuuluu muun muassa yhteisö-, insolvenssi- ja vero-oikeuteen liittyvien toimeksiantojen sekä lainoihin ja takauksiin liittyvien ja muiden asioiden hoitaminen sekä kyseisten oikeudenalojen osaamisen edistäminen kaupunkiorganisaatiossa.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa seitsemän henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran vaativuuden kannalta riittävän vahvaa kokemusta ja osaamista viranhoidon kannalta relevanteilta oikeudenaloilta sekä riittävää kykyä ja osaamista esihenkilötehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Hakijoita haastattelivat 3. – 9.12.2020 hallintojohtaja Juha Summanen ja kaupunginlakimies Jenni Rope.

Hakija ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 2005. Hän on suorittanut BBA-tutkinnon (talouden ja hallinnon englanninkielinen Business administration –koulutusohjelma) Laurea-ammattikorkeakoulusta vuonna 2002. **********

**********

**********

Hakija ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 2013. Hän on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2013. **********

**********

**********

Hakija ********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 2005. Hänellä on varatuomarin arvo. Hän on lisäksi suorittanut verovirkamiestutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) Tampereen yliopistossa vuonna 1992. **********

Hakija Sami Lindström on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1993. Hän on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 1997. Hakija on toiminut vuodesta 2017 alkaen Asia Perspective Co. Ltd -nimisen yhtiön palveluksessa toimien neuvonantajana yrityksille sekä projektinjohtajana yritysjärjestelyihin, compliance’en, strategiseen hankintatoimeen sekä markkinoille tuloon liittyvissä asiakastoimeksiannoissa. Tätä ennen hän on toiminut Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n palveluksessa uuden Compliance-osaamisalueen vetäjänä ja asiantuntijana vajaan kahden vuoden ajan toimien neuvonantajana asiakasyrityksille compliance-ohjelmien rakentamisessa, kouluttamisessa sekä yhtiöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisessa. Aikaisemmin hakija on ollut Outotec Oyj:n palveluksessa yhteensä lähes yhdeksän vuoden ajan, joista ensimmäiset reilut kuusi vuotta päälakimiehenä, hallituksen ja yhtiön tarkastusvaliokunnan sihteerinä ja neuvonantajana sekä johtoryhmän sihteerinä, ja yli kaksi vuotta nimikkeellä Chief Compliance Officer suunnitellen Outotec-konsernille maailmanlaajuisen compliance-organisaation ja -ohjelman ja toimien samalla vastaavana johtajana. Outokumpu Oyj:n palveluksessa hakija on ollut yli kolmen vuoden ajan Outokumpu-konsernin Technology-divisioonan vastaavana lakimiehenä vastaten pääasiassa maailmanlaajuisten projektisopimusten neuvottelemisesta, rahoituksesta sekä yhtiöoikeudesta, sekä Konecranes Oyj:n palveluksessa noin 3,5 vuoden ajan satama- ja nosturiliiketoiminnasta vastaavana lakimiehenä, jolloin hänen työtehtäviinsä kuuluivat divisioonan projekteihin liittyvien myynti-, hankinta- ja rahoitussopimusten edellyttämien asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Hakija on ollut myös Eversheds Asianajotoimisto Oy:n (ent. Asianajotoimisto Kallioinen Tolppanen & Salminen & Co Oy) palveluksessa vajaan neljän vuoden ajan lakimiehenä hoitaen yhtiö-, insolvenssi-, riidanratkaisu- ja sopimusoikeudellisia toimeksiantoja. Vuodesta 2012 alkaen hän on lisäksi toiminut oman toimensa ohella Citrus Solutions Oy:n hallituksen jäsenenä ja Senior Advisorina.

Hakija on toiminut esihenkilötehtävissä yli 15 vuoden ajan useammassa eri asiantuntijaorganisaatiossa. Lisäksi hakijalla on ollut erilaisten hankkeiden veto- tai koordinointivastuuta.

Hakijalla on pitkäaikaista ja vahvaa kokemusta yhteisöt ja verot –tiimin toimialaan kuuluvilta oikeudenaloilta, erityisesti yhtiö- ja insolvenssioikeudellisista asioista sekä lisäksi rahoitus- ja vakuusjuridiikasta. Vero-oikeudellisista asioista hänellä on kokemusta välillisesti yhtiöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisen kautta. Hänellä on lisäksi pitkäaikaista kokemusta esihenkilönä toimimisesta ja työyhteisön ja sen toimintojen kehittämisestä. Hänellä on hyviä ja selkeitä ajatuksia esihenkilötoiminnasta. Hänen näkemyksensä juridisten palveluiden tuottamisen tavoista ovat nykyaikaisia.

Hakija ********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 2008. Hän on suorittanut vuoden kestäneen johtamisen Business Management & Innovation -opinto-ohjelman vuonna 2012 (IMD, Lausanne, Sveitsi). **********

**********

**********

Hakija ********** on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 2013. Hän suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Saimaan ammattiopisto Sampossa. **********

**********

**********

Hakija ********** on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 2007. Hänellä on varatuomarin arvo. **********

**********

**********

Haastatelluista kaksi kutsuttiin Psycon Oy:n toteuttamaan henkilöarviointiin. Arvioinneissa erityistä huomioita on kiinnitetty johtamistapaan niin operatiivisen johtamisen kuin henkilöjohtamisenkin näkökulmasta, valmiuteen toimintojen kehittämisessä sekä työskentely- ja vuorovaikutustapaan.

Kummallakin kärkiehdokkaalla on vahva ja laaja osaaminen yhteisöt ja verot –tiimin toimialaan kuuluvista oikeudellisista asioista.

Hakija Sami Lindströmin vahvuutena voidaan pitää hänen vahvaa ja laajaa osaamistaan yhteisöt ja verot –tiimin toimialaan kuuluvista oikeudellisista asioista sekä hänen kokemustaan ja hyviä valmiuksiansa esihenkilötyöhön. Hakija on johtamistavaltaan valmentava ja osallistava. Hänen lähestymistapansa asioihin on ratkaisuhakuinen. Hänellä on näkemyksellisyyttä ja kehittämishalukkuutta. Hänellä on aito halu uudistaa oikeudellisten palveluiden tuottamisen tapaa ja hänellä on tuoreita ajatuksia esihenkilötoiminnasta. Hän hahmottaa kokonaisuuksia ja kykenee suunnittelemaan asioita myös pidemmällä aikajänteellä.

Työskentelytavaltaan hän on itseohjautuva, vastuullinen, tavoitteellinen ja tuloshakuinen ja hänellä on kyky keskittyä tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiseen. Hänellä on erinomaiset vuorovaikutustaidot.

**********

Arviointi

Vahvan oikeudellisen kokemuksen ja osaamisen lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä ja osaamista esihenkilötehtäviin sekä työyhteisön ja sen toimintojen kehittämiseen. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä moninaisten sidosryhmien kanssa sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Tehtävän hoitamisessa painottuvat myös ratkaisu- ja asiakaslähtöisyys, dynaamisuus sekä tiimipelaajan taidot. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii taitoa ja halua kehittää tiimin sekä yleisemminkin yksikön toimintatapoja niin, että toiminta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla niin kaupungin ja asiakkaiden kuin tiimin jäsentenkin tarpeita, ja että ne ovat johdonmukaisessa suhteessa sekä oikeuspalveluiden tavoitteiden kuin kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin sekä henkilöarviointiin perustuen on katsottava, että Sami Lindströmillä on parhaat edellytykset johtavan kaupunginasiamiehen virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltavat laajan ja vahvan yhteisöt ja verot –tiimin toimialaan kuuluvan juridisen osaamisen lisäksi hänen pitkä kokemuksensa esihenkilötoiminnasta oikeudellisissa asiantuntijaorganisaatioissa ja sitä kautta hänen käytännössä osoittamansa kyky ja taito esihenkilötoimintaan. Hänen valintaansa puoltaa myös hänen näkemyksensä ja halunsa luoda uudenlaista toimintakulttuuria ja työkaluja oikeudelliselle alalle, joista hänellä on nykyaikaisia ajatuksia. Hänen ajatuksensa johtamisesta ovat positiivisia ja perustuvat yhteistyöhön ja henkilöstön osallistamiseen. Hän on helposti lähestyttävä esihenkilö, joka johtaa sparraten sekä vastuuta asiantuntijoille antaen.

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jenni Rope, kaupunginlakimies, puhelin: 09 310 36195

jenni.rope@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
hallintojohtaja

Liitteet (pdf)

1. Liite 1
2. Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.