Hankinta, Raide-Jokerin pysäkkikatosten tilaaminen, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-000076
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 36 §

Raide-Jokerin pysäkkikatosten tilaaminen ja sisällyttäminen pysäkkikatossopimukseen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan JCDecaux Finland Oy:ltä (JCDecaux) pikaraitiolinja Raide-Jokeria varten tarvittavat, Helsingin alueelle sijoitettavat pysäkkikatokset sekä sopimaan niihin liittyvästä pysäkkikatosten yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjasta nro 8 niin, että

 • lisäpöytäkirjalla nro 8 sovitaan Raide-Jokeria varten suunnitelluista uusista pysäkkikatosten malleista ja niiden yksikköhinnoista
 • Raide-Jokerin pysäkkikatokset sisällytetään pysäkkikatosten yhteistyösopimukseen, jolloin ne tulevat JCDecaux’n huolto- ja ylläpitovelvoitteen sekä mainontaoikeuden piiriin ja HKL saa osuuden niihin liittyvistä mainostuloista
 • tilattaviin pysäkkikatoksiin liittyvät kokonaiskustannukset ovat enintään 700.000 euroa (alv 0%)
 • pysäkkikatosten toteuttaminen em. kustannuksineen sisältyy Raide-Jokeri –allianssin laajuuteen ja tavoitekustannukseen

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Raide-Jokerin pysäkkikatoksiin liittyen mahdollisesti tarvittavia lisä- ja muutostöitä (lisäkatoksia ym.) lisäpöytäkirjan nro 8 ehtojen mukaisesti sopimuskaudella enintään 35.000 eurolla (alv 0%).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL ja JCDecaux ovat solmineet 31.12.2037 asti ulottuvalle sopimuskaudelle yhteistyösopimuksen liittyen joukkoliikenteen pysäkkikatosten suunnitteluun, toteutukseen, ylläpitoon ja niiden käyttöön ulkomainonnassa HKL:n järjestämän tarjouskilpailun 40H16 ja HKL:n johtokunnan päätöksen 29.6.2017, 30 §, mukaisesti.

Yhteistyösopimuksen mukaan pysäkkikatosten määrää voidaan lisätä perussopimuskaudella HKL:n määrittelemien joukkoliikenteen tarpeiden mukaan. Tarjouspyynnössä 40H16 todetaan rajattujen erilliskohteiden toteuttamisesta:

”HKL:llä on oikeus toteuttaa sopimuskauden aikana rajattuja erilliskohteita (esim. Raide-Jokerin pysäkkikatokset) seuraavasti:

2) HKL voi hankkia erilliskohteiden pysäkkikatoslaajennukset erityisalojen hankintalain mukaisesti lisähankintana (Optio) operaattorilta, operaattorin tarjouslomakkeella ilmoittamien pysäkkikatosten yksikköhintojen mukaisesti. Mikäli erilliskohteissa halutaan käyttää operaattorin tarjouksesta poikkeavia pysäkkikatosmalleja, sovitaan näiden toteutuksesta erikseen, soveltaen kuitenkin Sopimuksen mukaisia ehtoja.”

Pikaraitiotie Raide-Jokeria varten on suunniteltu uusia pysäkkikatoksia, jotka poikkeavat malliltaan JCDecaux’n em. tarjouskilpailuun antamassa tarjouksessa sekä yhteistyösopimuksessa määritellyistä pysäkkikatosmalleista.

Yhteistyösopimukseen tehtävällä lisäpöytäkirjalla nro 8 sovitaan mm. Raide-Jokeria varten toteutettavien pysäkkikatosten malleista, yksikköhinnoista, määristä ja toimitusaikataulusta. Lisäpöytäkirja nro 8 koskee vain Helsingin alueelle toteutettavia Raide-Jokerin pysäkkikatoksia. Espoon alueelle toteutettavien pysäkkikatosten hankkimisesta vastaa Espoon kaupunki.

Toteutettavien pysäkkikatosten kokonaishinta on sovittujen yksikköhintojen ja kappalemäärien perusteella enintään noin 700.000 euroa (alv 0 %). Raide-Jokeri –allianssi on jo kustannuksellaan tilannut osaan pysäkeistä betonilaatat, ja näiden osalta JCDecaux’n pysäkkikatosten yksikköhinnasta vähennetään betonilaattaa vastaava osuus, jolloin lopullinen kokonaishinta tulee olemaan hiukan alempi.

HKL voi lisäpöytäkirjan nro 8 ehtojen mukaan lisäksi tilata mahdollisesti tarvittavia lisäkatoksia sovituilla pysäkkikatosten yksikköhinnoilla.

Raide-Jokerin pysäkkikatokset tulevat lisäpöytäkirjalla nro 8 osaksi yhteistyösopimusta, jolloin niitä koskee mm. JCDecaux’n huolto- ja kunnossapitovelvoite sekä mainontaoikeus yhteistyösopimuksen mukaisin ehdoin. HKL saa näin ollen sopimuksen mukaisen osuuden JCDecaux’n mainostuloista myös Raide-Jokerin pysäkkikatosten mainospaikkojen osalta.

Yhteistyösopimuksesta poiketen Raide-Jokerin pysäkkikatokset eivät jää JCDecaux’n omistukseen sopimuskauden ajaksi vaan tulevat katosten hyväksytyn vastaanoton ja niiden maksamisen jälkeen HKL:n omaisuudeksi ja taseeseen, koska HKL maksaa niihin liittyvän investoinnin eli pysäkkikatosten yksikköhintojen perusteella määräytyvän edellä mainitun kokonaishinnan.

Pysäkkikatosten toteuttamiseen on varauduttu Raide-Jokerin hinta-arviossa ja niiden toteuttaminen kuuluu Raide-Jokeri –allianssin laajuuteen ja tavoitekustannukseen.

Sopimusmuutoksen perusteena on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 §:n 2 momentin 1 kohta, jonka mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos se perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden rahallisesta arvosta riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn yleistä luonnetta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 09 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi