Lainan myöntäminen, jalkapallonurmi, Saharan jalkapallokenttä, Helsinki Stadion Management Oy (HSM Oy)

HEL 2021-000602
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 59 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n tekonurmipintaisen jalkapallokentän uusimista koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Töölön pallokenttäalueelta yhtiölle vuokratun Pallokenttä 5:n (ent. Sahara-kenttä) tekonurmipintaisen jalkapallokentän pinnoitteen uusimista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 80 000 euron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Töölön pallokenttäalueelta yhtiölle vuokratun Pallokenttä 5:n (ent. Sahara) lämmitettävän tekonurmikentän pinnoitteen uusimisen toteuttamiseksi.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten merkittävä parantaminen kaupungin puolelta ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitetty tekonurmikentän uusimishanke on yhtiön jalkapallotoiminnan kannalta ajankohtainen ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukainen. Helsinki Stadion Management Oy:llä on kyseistä kenttäaluetta koskeva maa-alueen vuokrasopimus voimassa 31.5.2028 saakka. Yhtiön ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välillä on valmisteltavana maa-alueen vuokrauksen jatkaminen 31.7.2036 saakka.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 200 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 80 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omarahoituksella 120 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Stadion Management (HSM) Oy on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 80 000 euron suuruista lainaa Töölön Pallokenttä 5 tekonurmimaton uudistamista varten. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5 (ent. Sahara) on vuokrattuna HSM Oy:lle 31.5.2028 saakka. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee maa-alueen vuokrasopimuksen pidentämistä 31.7.2036 saakka tässä samassa 27.4.2021 pidettävässä kokouksessa. Helsinki Stadion Management Oy:lle on vuokrattu Töölöstä myös Pallokenttä 7 jalkapallotoimintaa varten.

HSM Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan tekonurmimaton uudistamisen kokonaiskustannukset ovat 200 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kaupungin lainalla (80 000 euroa) sekä yhtiön omilla varoilla (120 000 euroa).

Helsingin Jalkapalloklubi on pääkaupungissa toimiva merkittävä urheiluseura, jossa jalkapalloa harrastaa säännöllisesti noin 3 500 lasta ja nuorta. HJK tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia kouluikäisten iltapäiväkerhoista aina naisten ja miesten pääsarjatasoille asti sekä erityisryhmille.

Töölön Pallokenttä 5:n uudistamishanke takaa osaltaan Etelä-Helsingin jalkapallon harrastamismahdollisuuksien säilymisen tuleville vuosille. Täten se tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 12.1.2021
2. Hankekuvaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.