Toivomusponsi, Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman muutostöiden haittavaikutusten minimointi

HEL 2021-000781
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 69 §

HKL:n lausunto ponnesta Länsi-Helsingin raitiotien rakentamisen aikaisten haittojen viestinnästä yrittäjille

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitoksella (HKL) arvioidaan jo ennen uusien raitiotiehankkeiden, kuten Länsi-Helsingin raitiotien aloittamista, miten pystytään tehokkaimmin takaamaan muutostöiden aikainen ajankohtainen ja monikanavainen informaation tarjoaminen. Yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa tehdään tiiviisti läpi rakentamisen, ja hankkeen valmistelusta tähän asti vastannut KYMP on tehnyt selvityksiä, joiden avulla voidaan kehittää vuorovaikutuskeinoja juuri Länsi-Helsingin raitiotiehankkeeseen sopiviksi.

Aiemmat pikaraitiotieprojektit, kuten Raide-Jokeri, Kruunusillat ja Kalasatamasta Pasilaan -hanke ovat tarjonneet huomattavan määrän oppeja ja kokemusta siitä, miten vuorovaikutuksella ja tiedottamisella rakentamisen aikaansaamaa haittaa rakennuskohteen yrittäjille, liikkeille ja myös asukkaille voidaan minimoida.

Projektin haittavaikutusten minimoiminen aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa ja se jatkuu läpi rakentamisen. Sidosryhmät käydään läpi ja määritellään esimerkiksi sen mukaan, kuinka herkkiä kohteita ne ovat (esim. koulut, päiväkodit, yritykset) ja millaista tiedotusta ne vaativat rakentamisen edetessä. Aiemmista projekteista on opittu paljon, mm. mitä kanavia kannattaa suosia missäkin vaiheessa, ja kuinka niiden käyttötarkoitus on kannattavinta määritellä. Oleellista onnistuneessa sidosryhmä- ja asukasviestinnässä on sen toteuttaminen yhtenäisesti ja aktiivisesti koko hankkeen ajan. Sidosryhmien palautteen vilpitön huomiointi edistää yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa ja helpottaa rakentamista sekä vähentää parhaassa tapauksessa myös toimijoille aiheutuvaa haittaa.

HKL:ssä on vastikään aloitettu hankeyhteistyön kehittäminen, ja sitä kautta pyritään jakamaan ja konseptoimaan hyviä käytäntöjä. Näin kaikki parhaat opit aiemmilta hankkeilta saadaan tuotua jatkossa valmiina raameina uusille hankkeille, ja esimerkiksi viestinnän kehittymisprosessia pystytään seuraamaan helpommin. Länsi-Helsingin raitiotiehankkeen alkaessa pohjatyötä on tehty, ja toimivan viestinnän ja sidosryhmille mahdollisimman häiriöttömän työskentelyn varmistamiseen on olemassa hyvin sekä tietoa että työkaluja.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ponsi

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään 20.1.2021, 10 §, Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman liitti päätökseen Laura Kolben esittämänä seuraavan ponnen:

"Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet tehdä muutostyöt niin, että ajankohtaista, monikanavaista informaatiota olisi koko ajan saatavilla työn etenemisestä, jotta rakentamisen aikaansaama haitta olisi mahdollisimman pientä rakennuskohteen yrittäjille ja (kivijalka-)liikkeille ja kaupoille."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan ponnesta lausunnon kaupunginhallitukselle 28.5.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 09 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi