Hankinta, vaihteet, risteykset, vaihteenohjausjärjestelmä, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-001355
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 46 §

Hankintaoikaisuvaatimus koskien vaihteenohjausjärjestelmän hankintaa

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi esityksessä mainituilla perusteilla Voestalpine SIGNALING Sainerholz GmbH:n (Voestalpine) oikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan päätöstä 11.2.2021 (§ 30) vaihteenohjausjärjestelmän hankinnasta.

Johtokunta poisti 11.2.2021 (§ 30) tekemänsä päätöksen koskien vaihteenohjausjärjestelmän hankintaa ja keskeyttää hankinnan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintaoikaisun kohteena oleva päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti 11.2.2021 (§ 30) liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan vaihteenohjausjärjestelmän Hanning and Kahl GmbH Co KG:ltä (H&K) yhteensä enintään 1.306.143,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös perustui HKL:n tarjouskilpailuun 63H20, 22.12.2020, Vaihteet ja risteykset sekä vaihteenohjausjärjestelmä.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena hankinnan osa-alueen 2 (vaihteenohjausjärjestelmä) osalta oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 60 % ja laadun 40 %. H&K:n tarjous oli suoritetussa vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Pykälän 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Hankintalain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintalain 133 §:n 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Erityisalojen hankintalain 114 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Erityisalojen hankintalain 118 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee.

HKL:n johtokunnan tekemä hankintapäätös on annettu tiedoksi asianosaisille 16.2.2021. Voestalpinen oikaisuvaatimus on saapunut HKL:lle 1.3.2021, joten oikaisuvaatimus on tehty hankintalain 133 §:n 2 momentin mukaisessa määräajassa. Hankintaoikaisun kohteena oleva päätös (liite 1) ja oikaisuvaatimus (liite 2) ovat esityslistan liitteenä.

Voestalpine on lisäksi jättänyt hankintapäätöksestä 1.3.2021 päivätyn valituksen markkinaoikeuteen.

Hankintaoikaisuvaatimus

Voestalpine vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että HKL

 1. kumoaa 11.2.2021 tehdyn hankintapäätöksen vaihteenohjausjärjestelmän osalta,
 2. sulkee H&K:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena,
 3. suorittaa tarjousten vertailun uudelleen ja
 4. valitsee Voestalpinen tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi.

Lisäksi mikäli HKL katsoo, ettei tarjousten uudelleen vertailulle ole edellytyksiä, Voestalpine vaatii, että HKL

 1. kumoaa 11.2.2021 tehdyn hankintapäätöksen vaihteenohjausjärjestelmän osalta,
 2. keskeyttää hankinnan ja
 3. käynnistää hankintaa koskevan uuden hankintamenettelyn huomioiden erityisesti oikaisuvaatimuksessa esiin tuodut seikat.

Voestalpine toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että

 • tarjouskilpailun voittaneen H&K:n tarjouksessa vaihteenohjausjärjestelmän toimitusaika on ollut tarjouspyynnön ehtojen vastainen toimitusajan osalta,
 • H&K:n tarjoama järjestelmä ei ole täyttänyt hankinnan kohteelle tarjouspyynnössä asetettuja teknisiä vähimmäisvaatimuksia tarjotun kääntölaitteen tiivistetyypin osalta ja
 • H&K:n tarjouksessaan ilmoittama huoltojen tarjoushinta ei ole sisältänyt kaikkia järjestelmän tuki- ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Erityisalojen hankintalain 78 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Oikaisuvaatimuksen johdosta HKL suoritti uudelleen molempien saapuneen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin.

Voestalpine on väittänyt oikaisuvaatimuksessaan, että H&K on ilmoittanut tarjouksessaan eri toimitusajat vaihteenohjausjärjestelmän eri osille, vaikka tarjouspyynnön mukaisesti ensimmäinen osa on toimitettava 10.5.2021 mennessä kokonaisuutena, eikä tarjouspyynnössä ole annettu mahdollisuutta poiketa toimitusaikataulusta.

HKL on Voestalpinen oikaisuvaatimuksen johdosta tarkistanut sekä H&K:n että Voestalpinen tarjoamien vaihteenohjausjärjestelmän toimitusaikojen tarjouspyynnön mukaisuuden.

H&K on tarjouksensa liitteessä ”Offer 34606-0-21 dated 29 January 2021” sivulla 4 kohdassa ”conditions” todennut, että vaihteenohjausjärjestelmän kokonaistoimituksen osana toimitettavan ohjauskeskuksen toimitusaika on 12 – 16 viikkoa tilauksesta.

Voestalpine on tarjouksensa liitteessä ”Statement to delivery dates” todennut, ettei se voi suoraan täsmällisesti sitoutua tarjouspyynnön toimitusaikavaatimuksiin.

Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus on ollut vaihteenohjausjärjestelmän toimitusaikataulun osalta ehdoton. Näin ollen molemmat tarjoukset voidaan katsoa tarjouspyynnön vastaisiksi.

Voestalpine on lisäksi esittänyt, että HKL on asettanut hankittavalle vaihteenohjausjärjestelmälle teknisiä vähimmäisvaatimuksia, jotka ovat sisältyneet tarjouspyynnön liitteeseen 1. Voestalpinen näkemyksen mukaan liitteen 1 perusteella on ilmeistä, että HKL:n vaatimuksena on ollut, että kääntölaitteessa tulee käyttää radiaalitiivistettä.

HKL toteaa, että tarjouspyynnön liitteessä 2 kohdan 10.1 mukaan ”HKL values shaft seals in setting and detection rods, which have proven to be the most durable and better to maintain in Helsinki.” Vaikka tarjotun kääntölaitteen tiivisteessä arvostetaan radiaalitiivisteratkaisua, tätä ei kuitenkaan katsota tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimukseksi. Radiaalitiivisteratkaisun puuttuminen tarjouksessa teknisen toteutuksen osalta ei siten ole tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten vastainen.

Voestalpinen oikaisuvaatimuksen mukaan H&K on tarjouksessaan rajannut tarjotun tuki- ja ylläpitopalvelusopimuksen huoltokäyntien määrää, vaikka tarjouspyynnön mukaan tuen tulee pitää sisällään kaikki järjestelmän tuki- ja ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä palvelut.

HKL toteaa, että tarjouspyynnön kohdassa ”hankinnan kohteen kriteerit, 2 vaihteenohjausjärjestelmä - optio 2. Takuuajan jälkeinen järjestelmän ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalvelu” on määritelty, että tarjotun tuki- ja ylläpitopalvelusopimuksen tulee pitää sisällään kaikki järjestelmän tuki- ja ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä palvelut.

H&K on tarjouksessaan antanut hinnan neljälle työpäivälle per vuosi, siten H&K:n tarjous on tuki- ja ylläpitopalvelun osalta tarjouspyynnön vastainen.

Hankintapäätöksen oikaiseminen

HKL:n johtokunta päättää edellä mainittujen Voestalpinen oikaisuvaatimuksen perusteella tehtyjen tarkistusten perusteella poistaa 11.2.2021 tekemänsä hankintapäätöksen vaihteenohjausjärjestelmän osalta sekä hylätä sulkea H&K:n ja Voelstalpinen tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Koska vaihteenohjausjärjestelmän hankintaan tuli ainoastaan kaksi tarjousta ja koska molemmat tarjoukset on suljettu tarjouskilpailusta, ei tarjousten uudelleen vertailulle ole edellytyksiä.

Erityisalojen hankintalain 116 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Edellä mainitun mukaisesti hankinnan keskeyttämiselle on olemassa perustellut syyt.

HKL toteaa, että sillä on hankintaa koskevien oikeusohjeiden perusteella oikeus keskeyttää hankintamenettely myös tilanteessa, jossa se olisi saanut vain yhden tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.02.2021 § 30

Päätös

Johtokunta valitsi vaihteenohjausjärjestelmän toimittajaksi HANNING and KAHL GmbH Co KG:n ja oikeutti HKL:n tekemään hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 1.306.143,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti HKL:n toimitusjohtajan päättämään hankintaan liittyvien optioiden käyttöönotosta.

Käsittely

Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Esittelijä muutti päätösehdotusta perustelumuistiossa esitetyn perusteella.

Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.03.2021

VALITUSOSOITUS

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muutetaan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. yksikön johtaja
Jukka Hämäläinen

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen , hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Oikaisuvaatimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.