Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kuvaus, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-001358
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 29 §

Liikenneliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi liikenneliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on lisätä raportoinnin luotettavuutta-, ja varmuutta lakien, säännösten ja määräysten noudattamisesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla on tarkoitus vähentää yllätyksellisten, ei toivottujen tapahtumien vaikutuksia ja seurauksia.

HKL:n toiminnassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiselle asetetaan kaupungin ohjeiden lisäksi vaatimuksia myös kaupunkiraideliikennettä koskevassa sääntelyssä sekä HKL:n toimintajärjestelmän perustana olevissa standardeissa. HKL järjestää ja toteuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt siten, että yhtenäisillä menettelyillä katetaan nämä eri tahojen asettamat vaatimukset.

Kaupungin ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti HKL:n johtokunnan tulee omalta osaltaan hyväksyä HKL:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, jonka tavoitteena on määritellä HKL:n johtokunnan, HKL:n johdon ja henkilöstön yhteinen toimintatapa ja menettelyt HKL:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä, toimeenpanossa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on edellisen kerran hyväksytty johtokunnassa 17.1.2019. Sen jälkeen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyitä on kehitetty monin tavoin osana toimintajärjestelmän jatkuvaa parantamista, ja myös organisaatiossa on tapahtunut muutoksia. Tämän vuoksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvausta on nyt päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta.

Keskeisimpiä edellisen käsittelykerran jälkeen tapahtuneita kehitysaskeleita ovat olleet muun muassa riskienhallinnan ohjeistuksen kokemusperäinen kehittäminen, jatkuvan toiminnan riskirekisterin laajempi kokoaminen RamRisk-järjestelmään, RamRisk-järjestelmän käytön laajentaminen sekä hankkeiden riskienhallinnan toimintamallin ja -ohjeistuksen kehittäminen. Sisäisen valvonnan osalta on erityisesti selkiytetty omavalvonta-käsitteen sisältöjä ja laadittu suunnitelmallisuuden ja raportoinnin tueksi HKL-tasoinen omavalvontasuunnitelma, ja sisäisten auditointien toteutustapaa on kehitetty kokemusten pohjalta. Toimintajärjestelmän ylimmäksi tasoksi on laadittu ja hyväksytty HKL:n vastuullisuusperiaatteet. Vuonna 2020 on myös käynnistetty uusi turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioiden (TLY) koordinaatiomalli, joka tukee oleellisesti sekä sisäisen valvonnan että riskienhallinnan menettelyiden kehittämisessä, koordinoinnissa, raportoinnissa ja osaltaan toteuttamisessa. Lisäksi TLY-asioiden tilannekuvasta tuotetaan nykyään aiempaa laajempi ja kootumpi kvartaaliraportti.

Parhaillaan on käynnissä toimintajärjestelmän dokumentaatiouudistus, jossa muun muassa nykyinen toimintakäsikirja korvataan täysin uudella TLY-käsikirjalla, joka tulee aiempaa paremmin ja käyttäjälähtöisemmin kuvaamamaan turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioiden menettelyt, niiden väliset suhteet sekä aiheisiin liittyvät vastuut. Tämä käynnissä oleva muutostyö on huomioitu nyt päivitetyssä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksessa.

Kokouksessa annetaan lisäksi erillinen katsaus riskienhallintaprosessin ja sisäisen valvonnan menettelyiden ajankohtaisesta tilanteesta.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 mom. 6. kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Juhana Hietaranta , turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 70504

juhana.hietaranta@hel.fi