Tavoiteohjelman päivityksen tilannekatsaus, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-001410
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 27 §

HKL:n tavoiteohjelman päivityksen tilannekatsaus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen (HKL) tavoiteohjelman päivitystyö on käynnistynyt. Työ jakaantuu skenaariovaiheeseen ja strategiavaiheeseen. Skenaariot ovat kuvauksia mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Ne auttavat ymmärtämään toimintaympäristön muutoksia, tapahtumien syy seuraussuhteita ja vaikutuksia organisaatioon, ja toimivat työkaluna strategisessa ajattelussa ja päätöksenteossa.

Suunnitellun aikataulun mukaisesti työ valmistuu siten, että uusi johtokunta käsittelee päivitetyn tavoiteohjelman lokakuussa. Päivitystyön aikana järjestetään useita työpajoja, joihin osallistuu kattavasti HKL:n henkilöitä sekä soveltuvin osin myös sidosryhmiä, omistajatahoa ja johtokunta. Lisäksi päivitystyön aikana käydään tiivistä vuoropuhelua henkilöstön kanssa hyödyntäen virtuaalista keskustelualustaa.

Juuri alkaneessa skenaariovaiheessa analysoidaan nykytilaa ja toimintaympäristön muutostekijöitä olemassa olevan lähdeaineiston ja analyysien perusteella. Tässä vaiheessa tehdään myös erillinen skenaariokysely, jolla kerätään lähtökohtia skenaarioiden rakentamiseen HKL:n kohtalonkysymysten ja muutostekijöiden kautta. Tämä kysely toteutetaan lähiaikoina johtokunnalle, ulkoisille sidosryhmille ja HKL:n sisällä johdolle, päälliköille ja asiantuntijoille. Muodostettavat skenaariot ja niiden vaikutusten arviointi muodostavat HKL:n näkemyksen toimintaympäristön kehityksestä. Tämän jälkeen työ jatkuu strategisten vaihtoehtojen määrittelyllä ja kuvaamisella. Suunnitelman mukaan tämä vaihe saadaan valmiiksi ennen kesää. Elokuussa työ jatkuu vaihtoehtojen arvioinnilla ja tavoiteohjelman strategisten painopisteiden valinnalla. Näihin vaiheisiin osallistuu myös johtokunta.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35920

karoliina.rajakallio@hel.fi