Tavoiteohjelman päivityksen tilannekatsaus, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-001410
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 45 §

HKL:n tavoiteohjelman valmistelun tilannekatsaus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen (HKL) tavoiteohjelman päivitystyö on käynnistynyt helmikuun aikana toteutetulla skenaariokyselyllä sekä 3.3.2021 pidetyllä työpajalla.

Kokouksessa esitellään kyselyn alustavia tuloksia sekä työn seuraavia vaiheita.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.02.2021 § 27

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35920

karoliina.rajakallio@hel.fi