Osallistuminen Urban20 -projektiin

HEL 2021-001456
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 170 §

Helsingin kaupungin liittyminen Urban20-verkoston osallistujakaupungiksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Urban20-verkoston (U20) osallistujakaupungiksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

U20-verkosto on Buenos Airesin aloitteesta vuonna 2018 käynnistynyt verkosto, jonka tavoitteena on nostaa kaupungeille tärkeitä globaaleja teemoja maailman keskeisten maiden muodostaman G20-ryhmän asialistalle. Verkosto toimi epämuodollisena ryhmänä vuoteen 2020 saakka, jolloin se nimettiin viralliseksi G20 Engagement Groupiksi. Engagement Groupeja on kahdeksan, ja ne ovat vakiintunut tapa, jolla G20-ryhmän sihteeristö kuulee sidosryhmiä G20-maiden huippukokousten valmistelussa.

U20-verkoston puheenjohtajana toimii kunakin vuonna G20-ryhmän puheenjohtajana toimivan maan pääkaupunki. Vuonna 2021 G20-ryhmän puheenjohtajana toimivat Rooma ja Milano yhdessä. Verkoston käytännön työtä tukevat kansainväliset kaupunkiverkostot Union of Cities and Local Governments (UCLG) ja C40.

Helsinki on osallistunut U20-verkoston toimintaan sen perustamisesta lähtien. Pormestari on edustanut Helsinkiä kolmessa U20-verkoston pormestarien huippukokouksessa: Buenos Airesissa vuonna 2018, Tokiossa vuonna 2019 ja Riadin järjestämässä virtuaalikokouksessa vuonna 2020, ja allekirjoittanut kunkin huippukokouksen yhteydessä laaditut kannanotot.

Helsinki on osallistunut aktiivisesti U20-verkoston työhön ja kannanottojen laatimiseen. Koska Suomi ei ole G20-maa kuin välillisesti Euroopan Unionin kautta, Helsinki on aktiivisuudestaan huolimatta tähän mennessä osallistunut verkoston toimintaan tarkkailijajäsenenä (”observer city”) eikä täysimääräisenä osallistujana (”participant city”). Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että Helsingin kutsuminen verkoston työhön on perustunut puheenjohtajakaupunkien harkintaan.

Vuonna 2021 U20-verkostoa ja sen toimintamallia ollaan edelleen kehittämässä, ja osallistujakaupunkien määrää kasvattamassa. Puheenjohtajakaupungit Rooma ja Milano sekä kaupunkiverkostot UCLG ja C40 ovat kutsuneet Helsingin täysmääräiseksi osallistujakaupungiksi verkoston toimintaan. Täysijäsenyys helpottaisi Helsingin osallistumista verkoston työhön ja vahvistaisi kaupungin mahdollisuuksia olla vaikuttamassa keskeisessä kaupunkiagendaa edistävässä globaalissa verkostossa.

U20-verkoston jäsenyyteen ei liity jäsenmaksua. Verkoston toimintaan osallistumista koordinoidaan ja resursoidaan kaupunginkanslian strategiaosaston kehitysyksikön toimesta. Verkoston työhön on jo tarkkailijakaupunkina osallistuttu täysmääräisesti, eikä osallistujakaupungiksi liittyminen siten vaadi lisäresursointia kaupungin toimesta.

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 14.12.2020, § 865) mukaan keskushallinnon, toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Jani Moliis, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 09 310 22781

jani.moliis@hel.fi