Ryhmäaloite, KD&Sin., Helsingin palkkatakuu

HEL 2021-001530
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 638 §

V 13.10.2021, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ryhmäaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki antaa palkkatakuun työntekijöilleen, jotka ansaitsevat alle 3000 euroa siten, että kaupunki maksaa näille työntekijöille vähintään samaa palkkaa kuin muut Uudenmaan kunnat. Palkkatakuu alkaisi 1.1.2023, mitä edeltäisi palkkavertailu em. kuntien kesken.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungilla on helmikuun palkkatiedon mukaan noin 26 000 tehtävää noin 500 eri tehtävänimikkeessä, joiden varsinainen palkka on alle 3000 euroa kuukaudessa. Varsinainen palkka sisältää mahdolliset työkokemuslisät ja hyvästä työsuorituksesta maksettavat henkilökohtaiset lisät. Varsinaisen palkan lisäksi monille ammattiryhmille maksetaan lisäksi epämukavan työajan korvauksia, jolloin henkilön ansiotaso muodostuu varsinaista palkkaa korkeammaksi, kuten palomiehillä ja useilla terveydenhuollon tehtävissä toimivilla.

Pääosa palkasta määrittyy tehtävän vaativuuden perusteella. Matalamman vaativuustason tehtävien palkkojen korottamiset aiheuttaisivat palkankorotuskulujen lisäksi heijastusvaikutuksia myös vaativampien tehtävien palkkoihin, koska työehtosopimusten mukaan vaativammista tehtävistä tulee maksaa korkeampaa palkkaa kuin vähemmän vaativista tehtävistä.

Helsinki seuraa palkkojen kehittymistä kunta-alalla ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken toteutetaan aika ajoin palkkavertailuja. Merkittäviä palkkaeroja ei ole kuitenkaan havaittu. Tarkempi vertailu edellyttäisi yhtenäisen vaativuudenarviointijärjestelmän kaikissa Uudenmaan kunnissa. Saman nimikkeen tehtävät eivät ole keskenään identtisiä eri kunnissa, joten palkkojen tasaaminen ilman tarkkaa vaativuusvertailua ei olisi perusteltua. Edellä mainitun kuntien välisen yhteisen ja yhtenäisen vaativuudenarviointijärjestelmän luominen vaatisi suuren työmäärän lisäksi yhteisen tahtotilan Uudenmaan kuntien kesken.

Henkilöstön kokonaisansioon vaikuttavat lisäksi käytössä olevat palkkiojärjestelmät. Helsinki muun muassa palkitsee henkilöstöään kertapalkkioilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on sitoutunut valtakunnallisten sopimusten mukaisiin palkkaratkaisuihin. Tämän lisäksi kaupungin omalla palkkapolitiikalla varmistetaan mahdollisimman tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen palkitseminen valtakunnallisten sopimusten raameissa huomioiden myös palkkakilpailukykyhaasteet.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että vuoden 2021 aikana toteutettavasta palkkakehityssuunnitelmasta suunnattiin merkittäviä osia matalapalkkaisille aloille, kuten palomiehille, sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisiin hoitotehtäviin ja varhaiskasvatukseen. Tähän on varattu valtakunnalliset sopimuskorotukset ylittävää kaupungin omaa rahoitusta.

Palkkakehityssuunnitelma perustuu henkilöstön ja henkilöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2021 talousarviossa 4,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että ehdotuksen mukaista palkkatakuuta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren@hel.fi