Nimeämispyyntö, Frame-säätiön valtuuskunta, kolmivuotiskausi 2021-2024, Frame Contemporary Art Finland

HEL 2021-001542
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 97 §

Jäsenen nimeäminen Frame-säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2021−2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto muutti 8.3.2021 § 26 tekemäänsä päätöstä siten, että Frame-säätiön valtuuskunnan jäseneksi kolmivuotiskaudelle 2021−2024 nimetään julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa ja edistää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten välillä.

Frame-säätiön toimielimiä ovat hallitus ja valtuuskunta. Valtuuskunnan tehtävänä on mm. ylläpitää säätiön yhteiskuntasuhteita ja antaa säätiön hallitukselle lausuntoja säätiön toiminnan kehittämistä koskevissa laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Helsingin, Espoon, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Suomen taideakatemia, Stiftelsen Pro Artibus ja Suomen Taideyhdistys ry nimeävät kukin säätiön valtuuskuntaan yhden jäsenen. Suomen Taiteilijaseura nimeää kolme jäsentä.

Konsernijaosto on 8.3.2021 § 26 nimennyt valtuuskunnan jäseneksi kaupungin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattilan. Hän on ollut valtuuskunnan jäsenenä edellisellä kolmivuotiskaudella. Tarkoituksena on ollut, että seuraavalle toimikaudelle nimetään taidemuseon julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola. Konsernijaoston aiempaa päätöstä esitetään muutettavaksi tältä osin. Frame-säätiö on tietoinen muutoksesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Frame-säätiön nimeämispyyntö

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.