Toivomusponsi, raitiovaunukapasiteetin lisääminen Länsisatamaan

HEL 2021-001650
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 128 §

Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta lisätä raitiovaunukapasiteettia Länsisatamaan

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitos (HKL) tuottaa Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) määrittelemällä linjastolla ja palvelutasolla. HKL ottaa siten kantaa ponteen ensisijaisesti infrastruktuurin ja kaluston omistajan näkökulmasta.

HKL, kaupunkiympäristön toimiala ja HSL ovat yhteistyössä laatineet Jätkäsaaren raitiotieverkon suunnitelman, jonka mukaisesti raitioteitä Jätkäsaareen, ml. Länsisataman terminaalien läheisyyteen, on rakennettu. Jätkäsaaren raitiotieverkon rakentaminen on edelleen kesken, mutta ponnessa esitetty henkilöliikenteen kapasiteetin nosto ei vaadi infrastruktuurin osalta muutoksia raideverkkoon.

HKL:n kalustosuunnitelma pohjautuu HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa 2015 määritellyn palvelutason saavuttamiseen. Merkittävät muutokset linjastosuunnitelmassa määriteltyyn palvelutasoon edellyttävät kalustotarpeen uudelleen arviointia.

HKL toteaa, että Jätkäsaaren raitioliikennekapasiteetin mahdollinen kasvattaminen edellyttää syvempää HSL:n asettamaa linjasto- ja liikennöintisuunnitteluun pohjautuvaa tavoitetason asettelua, jotta pystytään esittämään perusteellisesti valmistellut kannattavuus- ja hyötylaskelmat päätöksenteon tueksi. Huomioiden lähimmän kymmenen vuoden taloudellisen suunnittelun jo asetettu kaupunkitasoinen raami, tulee liikennöintipalvelutasonmuutosten tuoda merkittävää lisäarvoa kantakaupungin joukkoliikenteen ja matkailunedistämisen osalta.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ponsi

Kaupunginvaltuusto tehdessään 3.2.2021, 19 §, periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa liitti päätökseen Tuomas Rantasen esittämänä seuraavan ponnen:

”Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä raitiovaunukapasiteettia Länsisatamaan niin, että se riittää palvelemaan kasvavaa henkilöliikennettä.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan ponnesta lausunnon kaupunginhallitukselle 10.9.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 32528

antti.nousiainen@hel.fi