Tilinpäätös vuodelta 2020, Liikenneliikelaitos

HEL 2021-002202
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 34 §

Liikenneliikelaitoksen vuoden 2020 tilinpäätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti

  • hyväksyä ja allekirjoittaa liikenneliikelaitoksen (HKL) vuoden 2020 tilinpäätöksen, ja
  • lähettää HKL:n tilinpäätöksen edelleen kaupunginhallitukselle maininnalla, että tehdyn 2 982 198,80 euron poistoeron lisäyksen ja 2 192 395,92 euron suuruisen investointivarauksen vähennyksen jälkeen tilikauden tulos on ylijäämäinen 2 790 131,52 euroa ja että tilikauden ylijäämä siirretään HKL:n taseen omaan pääomaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

HKL:lle oli viisi sitovaa tavoitetta, jotka kaikki toteutuivat vähintään tavoitteen mukaisesti. Tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

  • Tilikauden tulos vähintään nolla.

HKL saavutti tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos oli 2,8 milj. euroa.

  • Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) paranee vuodesta 2018 ja saavuttaa seuraavat tavoitetasot: raitioliikenne 4,03 ja metroliikenne 4,05.

Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosana saavutti koko vuoden tasolla tavoitteen 4,03 (tavoite 2020: 4,03; TP2019: 4,04). Tavoite saavutettiin, vaikka kuljettajan palvelu- ja neuvontakyvyn arvosanaan on erityisesti syyskaudella vaikuttanut voimakkaasti se, että koronan johdosta kuljettajan asiakaspalvelutehtävät lopetettiin. Myös asiakkaiden siisteysvaatimus on noussut koronan tuoman poikkeustilanteen vuoksi.

Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana ylitti tavoitteen reilusti ja saavutti tason 4,15 (tavoite 2020: 4,05; TP2019: 4,01). Asiakkaiden tyytyväisyys on jatkanut nousua ja saavuttanut länsimetron liikenteen alkamista edeltäneen tason. Ainoastaan asiakkaiden tyytyväisyys siisteyteen on laskenut keväästä, sillä asiakkaiden siisteysvaatimus on koronan johdosta noussut vastaavasti kuin raitioliikenteessä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) joutui toteuttamaan asiakastyytyväisyystutkimuksen supistettuna koronan tuoman poikkeustilanteen vuoksi ja otos on noin kolmannes normaalista, joten tulosten luotettavuus on aiempia vuosia heikompi.

  • Liikennöinnin luotettavuus säilyy vuoden 2016 tasolla (raitio 2016: 99,84 %; metro 2016: 99,84 %).

Liikenteen luotettavuustavoite toteutui molemmissa liikennöintimuodoissa. Metroliikenteessä ajettiin 99,96 % (tavoite 2020: 99,84 %; TP19: 99,87 %) ja raitioliikenteessä 99,93 % (tavoite 2020: 99,84 %; TP19: 99,79 %) tilatuista lähdöistä vuonna 2020.

Koronan tuomassa poikkeustilanteessa ajettiin harvennettua liikennettä maaliskuusta alkaen. Supistettu liikennetuotanto vapautti sekä kalusto- että kuljettajaresursseja ja mahdollisti siten erinomaisen liikennöinnin luotettavuuden.

Suoritetilinpäätös

Raitioliikenteessä tehtiin 34,9 milj. matkaa ja metroliikenteessä 60,4 milj. matkaa vuonna 2020. Raitioliikenteessä matkat vähenivät 39 % ja metroliikenteessä 35 % edellisvuodesta.

HKL:n ajamat linjakilometrit laskivat vuodesta 2019. Vuonna 2020 raitioliikenteessä ajettiin 5 709,5 milj. kilometriä eli 5,0 % edellisvuotta vähemmän. Metroliikenteessä ajettuja kilometrejä kertyi 5 955,3 milj. kilometriä eli 1,4 % edellisvuotta vähemmän.

Käyttötalous

HKL:n tilikauden liikevaihto oli 212,9 (2019: 207,2) milj. euroa. Liikevaihto muodostuu HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista 100,6 (2019: 99,3) milj. euroa ja infrakorvauksesta 77,0 (2019: 78,8) milj. euroa sekä kaupungin infratuesta 22,2 (2019: 16,0) milj. euroa ja muista myyntituotoista 13,2 (2019: 13,2) milj. euroa.

Liikennöintikorvaustasoa nosti uuden kaluston käyttöönoton myötä nousseet pääomakulut, jotka HSL korvaa HKL:lle osana liikennöintikorvausta. HKL sai myös edellisvuotta enemmän liikennöintibonuksia HSL:ltä. Kaupungin infratukea tarvittiin edellisvuotta enemmän kattamaan länsimetron vastikkeiden osuus ja kaupunkipyöräpalvelun nettomenot.

Valmistuksena omaan käyttöön on kirjattu 5,3 (2019: 5,3) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyviä töitä sekä vanhojen vaunujen peruskorjaukseen liittyviä töitä. Valmistuksena omaan käyttöön on lisäksi kirjattu Raide-Jokerin ja metron kapasiteettihankkeen projektiyksiköiden menot sekä omaisuudenhallintayksikön hankepalvelun investointeihin kohdistuneet menot.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 18,0 (2019: 22,5) milj. euroa. Liiketoiminnan muissa tuotoissa mainostulot olivat 5,1 milj. euroa eli 3,4 milj. euroa vuotta 2019 pienemmät. Vuokratulot olivat 7,8 milj. euroa eli 0,8 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Koronaepidemia on vaikuttanut mainos- ja vuokratuloihin.

Kulut ennen liikeylijäämää olivat 199,8 (2019: 195,5) milj. euroa eli 2,2 % edellisvuotta enemmän.

Aine- ja tarvikeostot olivat 17,7 (2019: 18,1) milj. euroa.

Palveluiden ostot olivat 41,0 (2019: 40,1) milj. euroa. Palveluiden ostoihin sisältyvät mm. vartiointi 7,1 (2019: 8,0) milj. euroa, koneiden huollot ja pienkorjaukset 4,9 (2019: 2,2) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 4,5 (2019: 4,3) milj. euroa, Suomenlinnan henkilö- ja tavaraliikenteestä maksetut korvaukset 3,7 (2019: 4,0) milj. euroa, kaupunkipyörien palvelumaksut 3,2 (2019: 2,5) milj. euroa, rakennusten siivous 2,9 (2019: 2,4) milj. euroa ja rakennusten huolto ja pienkorjaus 1,8 (2019: 0,6) milj. euroa.

Henkilöstökulut olivat 67,5 (2019: 68,0) milj. euroa. Henkilöstöä oli keskimäärin 33 henkilöä enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Vuodelle 2020 ei ole jaksotettu tulospalkkiojärjestelmän mukaisia tulospalkkioita.

Poistot olivat 48,7 (2019: 45,4) milj. euroa. Poistotasoa nostivat uuden raitiovaunukaluston käyttöönotto sekä Hakaniemen metroaseman eteläisen lippuhallin peruskorjauksen valmistuminen vuoden 2019 lopussa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 24,9 (2019: 23,9) milj. euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli 3,6 (2019: 6,6) milj. euroa.

Uuden investointivarauksen lisäyksen ja edellisten tilikausien investointivarauksen purun nettovaikutus on -0,8 milj. euroa vuonna 2020. Uutta investointivarausta on lisätty 3,6 milj. euroa.

Poistoeron ja investointivarauksen muutoksien jälkeen HKL:n tulos oli 2,8 (2019: 2,8) milj. euroa.

Investoinnit

HKL:n bruttoinvestoinnit olivat 145,9 (2019: 138,2) milj. euroa ja nettoinvestoinnit 136,3 milj. euroa. Suurin investointikohde olivat Helsingin Raide-Jokeri-infran maksut 84,8 milj. euroa (brutto), Raide-Jokeriin saatiin valtionavustusta 9,6 milj. euroa. Raide-Jokerin varikon toteuma oli 6,9 milj. euroa, Kruunusiltojen 4,3 milj. euroa ja Kalasataman radan 4,1 milj. euroa. Uusien metrovaunujen maksueriä maksettiin 4,0 milj. euroa.

Rahoitus ja tase

HKL nosti uutta kaupungin ulkopuolista lainaa 60,0 milj. euroa vuonna 2020. HKL lyhensi ulkopuolelta nostettuja lainojaan 13,1 milj. eurolla vuonna 2020.

HKL:n ei nostanut kaupungin lainoja vuonna 2020. HKL:n investointien rahoittamiseen käyttämän kaupungin lyhytaikaisen luotollisen käyttötilin saldo oli 144,2 milj. euroa 31.12.2020 (31.12.2019: 99,9 milj. euroa).

HKL:n taseen loppusumma oli 1 179,0 milj. euroa 31.12.2020 (31.12.2019: 1 095,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 40,1 % (2019: 42,8 %).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi