Tonttivaraus, tontti 28058/20, Oulunkylä, Kiinteistötoimisto Sky Oy

HEL 2021-002405
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 338 §

Asuntotontin varaaminen vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten (Oulunkylä, Patola)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Kiinteistötoimisto Sky Oy:lle (Y-tunnus 2633891-5) sekä ********** tontin vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

- varausalue on liitekartan 1 mukainen suunniteltu asuntotontti (A) 25058/20

- varaus on voimassa 31.12.2022 saakka

- varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut".

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus

Kiinteistötoimisto Sky Oy sekä nykyisen tontin 28058/16 vuokralaiset ********** (jatkossa vuokralainen) ovat pyytäneet suunnitellun tontin 28058/20 varaamista vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten. Kaupungin ja vuokralaisen välillä on maanvuokrasopimus, joka käsittää varattavan alueen.

Hakemus on oheismateriaalissa.

Varattava alue

Varausalue on vuokralaisen hallinnoimaa vuokra-aluetta, jonka maanvuokrasopimus on voimassa 31.8.2027 saakka. Maanvuokrasopimuksen mukainen vuokra-alueen käyttötarkoitus on asuminen. Tontilla sijaitsee 1910-luvulla rakennettu puuhuvila, joka on toiminut aina 1970-luvulle saakka kunnanlääkärin asuntona ja vastaanottotilana. Huvila on nykyisin asuinkäytössä.

Varausalue on kuvattu liitteessä 1. Sijaintikartta on liitteessä 2.

Asemakaavan muutos

Kaupunkiympäristölautakunta on 16.2.2021 § 72 hyväksynyt Patomäentie 3, asemakaavan muutoksen nro 12685. Asemakaavan muutos koskee sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten tonttia 28058/16 (Ys), joka sijaitsee Oulunkylän Patolassa. Tontilla oleva puuhuvila on yksi alueen vähälukuisista Oulunkylän huvila-aikakaudelta säilyneistä rakennuksista. Rakennuksella ei enää ole kaavan mukaista käyttöä ja siksi tontti on tarkoituksenmukaista muuttaa asuintontiksi.

Asemakaavan muutos on tullut vireille tontin vuokralaisen hakemuksesta. Vuokra-alueelle on asemakaavan muutoksessa osoitettu 400 kerrosneliömetriä lisää rakennusoikeutta yhteensä kolmelle uudelle asunnolle. Lisärakentamisen lisäksi kaavamuutoksella suojellaan vanha huvilarakennus merkinnällä sr-2.

Asemakaavan muutoksessa tontti 28056/16 on jaettu kahdeksi asuinrakennusten tontiksi (A) 19 ja 20. Kaavamuutoksen mukaisella suunnitellulle tontille 28056/20 on merkitty enintään kaksikerroksisten asuintalojen rakennusala. Rakennusalalle saa sijoittaa enintään kolme asuntoa. Kaavaselostuksen mukaan rakennusalalle on toteutettava vähintään kaksi erillistä rakennusta. Kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelu tulkitsee asemakaavaa itsenäisesti ja päättää rakennusalalle toteutettavien rakennusten lukumäärästä rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. Autopaikat ovat tonteilla maantasossa. Tontin 28056/20 autopaikkoja saa sijoittaa tontille 28056/19.

Tontin lohkomista ja rekisteröintiä koskeva hakemus on vireillä.

Asemakaavan ote on liitteenä 6.

Tontin varaaminen

Vuokralainen luopuu ennenaikaisesti osasta vuokra-aluettaan Kiinteistötoimisto Sky Oy:n hyväksi. Tällä tavoin vuokralainen edesauttaa kaavan toteutumista sekä mahdollistaa kaavan mahdollistaman täydennysrakentamisen.

Tonttien luovuttamista koskevien kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien linjausten mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääasiassa julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein muun muassa silloin, kun kilpailuttaminen tai avoimen haun järjestäminen ei ole mahdollista tonttiin kohdistuvan hakijan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vuoksi ja tontti varataan tontin vuokralaiselle ja/tai tämän valitsemalle kumppanille täydennysrakentamishanketta varten.

Varaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun kanssa. Rahoitus- ja hallintamuototarkastelu on tehty yhdessä kaupunginkanslian asuminen -yksikön kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa sekä kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Lisäksi se toteuttaa asuntotonttien suoravaraukselle asetetut kaupungin kyseiselle alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet.

Tontin myöhempi luovuttaminen ja aluetta koskevan nykyisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Suunniteltu tontti 28058/20 on tarkoitus luovuttaa myöhemmin varauksensaajalle kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 päättämien asuntotonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Vuokran markkinaehtoisuus varmistetaan ulkopuolisen asiantuntijan laatimalla erillisellä arviokirjalla tai vyöhykehintamallilla. Vuokrausperiaatteet tullaan vahvistamaan tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen laadinnan yhteydessä.

Nykyisten vuokralaisten maanvuokrasopimusta muutetaan siten, että vuokraus kohdistuu jatkossa tonttiin 28058/19.

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaupunki ei tule suorittamaan asemakaavan muutoksen toteuttamisen johdosta täydennysrakentamiskorvausta, sillä täydennysrakentamiskorvausmenettely soveltuu asuntotonttien lisärakentamiseen. Tässä lisärakentaminen kohdistuu Ys-tontille.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 124

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kiinteistötoimisto Sky Oy:lle (Y-tunnus 2633891-5) ja alueen nykyisille vuokralaisille, ********** varataan Oulunkylästä kaavatontti ********** vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten seuraavasti:

- Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää suunnitellun asuntotontin (A) ********** (pinta-ala noin 935 m², rakennusoikeus 400 k-m², osoite ********** sijaintikartta liite 2.

- Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka.

- Varauksessa noudatetaan liitteen 3 mukaisia erityisiä varausehtoja ja liitteen 4 mukaisia yleisiä varausehtoja sekä liitteen 5 mukaista ohjetta "kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut (25.5.2018)".

**********

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Minja Mehtälä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 76012

minja.mehtala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Liitekartta (varausalueesta) ja ote asemakaavan muutoksesta
2. Sijaintikartta
3. Erityiset varausehdot

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.