Hankinta, autojen vuokraaminen, Liikenneliikelaitos (HKL) / Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2021-002606
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 55 §

Ajoneuvojen vuokraaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) vuokraamaan ajoneuvoja rakentamispalveluliikelaitos Staralta ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021 yhteensä enintään 200.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta kehotti HKL:ää tuomaan kesään mennessä johtokunnalle esityksen siitä, miten ja millä aikataululla HKL:n olisi mahdollista siirtyä vähäpäästöisemmän hybridi- tai sähköautokannan käyttöön.

Käsittely

Johtokunta täydensi päätöstä lisäämällä päätökseen toisen kappaleen seuraavasti:
Johtokunta kehotti HKL:ää tuomaan kesään mennessä johtokunnalle esityksen siitä, miten ja millä aikataululla HKL:n olisi mahdollista siirtyä vähäpäästöisemmän hybridi- tai sähköautokannan käyttöön.

Johtokunta oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) vuokraamaan ajoneuvoja rakentamispalveluliikelaitos Staralta ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021 yhteensä enintään 200.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Sulje

HKL vuokraa Staralta käyttöönsä henkilö- ja pakettiautoja sekä kevytkuorma-autoja työtehtävien suorittamiseen Helsingin ja Espoon alueella. Näitä ovat esimerkiksi tavarankuljetukseen, miehistönkuljetukseen sekä työnjohdollisiin tehtäviin liittyvä ajoneuvon tarve.

Johtokunta kehotti 13.12.2018, 174 §, ajoneuvojen vuokrausta koskevan päätöksen yhteydessä HKL:ää pyytämään Staralta esitystä mahdollisuudesta tarjota sähköautoja HKL:n käyttöön. Stara ei ole tähän mennessä tarjonnut sähköautoja, mutta HKL selvittää edelleen uusissa vuokrauksissa mahdollisuutta vuokrata hybridi- tai sähköautoja Staralta.

Ajoneuvojen vuokraus toteutetaan Helsingin kaupungin sisäisenä hankintana.

Tämän päätöksen jälkeen ajoneuvojen vuokraamisen kokonaiskustannukset Staralta ovat yhteensä enintään 990.711,00 euroa (alv 0%).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Jaakko Laurila, Hankintainsinööri, puhelin: 09 310 22691

jaakko.laurila@hel.fi