Valtuustoaloite, Kotihoidon työntekijöiden liukastumisen esto jalkineilla

HEL 2021-002854
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 487 §

Valtuutettu Mari Rantasen aloite jalkineiden hankkimisesta kotihoidon työntekijöille liukastumisen estämiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Mari Rantanen ja 12 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että kaupunki hankkisi kotihoidon työntekijöille nasta- tai kitkakengät tai liukuesteet talveksi liukastumisen estämiseksi.

Kotihoidon työntekijöille on hankittu yhteiskäyttövaatteet. Kengät ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi työyhteisössä käyttää yhteisesti hygieniasyistä. Kenkähankintojen tekemistä vaikeuttaa myös henkilökunnan vaihtuvuus ja sijaisten suuri määrä. Liukuesteitä on hankittu kotihoitoyksiköihin henkilökunnan tarpeiden mukaan. Myös kenkiin kiinnitettäviä nastapohjallisia on hankittu. Sisätiloissa kuten metroasemilla nastapohjat ovat osoittautuneet liukkaiksi ja mm. tästä syystä nastapohjien käyttö on osoittautunut vähäiseksi. Käytännöllisiä kaikkiin kenkiin kiinnitettäväksi soveltuvia kitkapohjia ei ole markkinoilta löytynyt.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.5.2021

Lausunto

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuutettu Mari Rantasen ja 12 muun valtuutetun aloitteeseen, jossa toivotaan, että kaupunki hankkisi kotihoidon työntekijöille talvisia liukkaita kelejä varten joko nasta- tai kitkakengät tai liukuesteet liukastumisen estämiseksi.

Työhyvinvoinnin osatekijät

Työhyvinvointi koostuu monista tekijöistä kuten työyhteisön toimivuudesta ja johtamisesta, työn hallinnasta, työntekijän omista voimavaroista sekä työoloista ja -turvallisuudesta.

Helsingin kaupungin työhyvinvointi-ohjelma 2018-2021 pitää sisällään kaupunkitasoiset tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Työhyvinvointiohjelman tavoitteita ovat muun muassa johdamme työkykyä ennakoivasti, ennakoimme ja hallitsemme työturvallisuusriskit ja otan vastuun omasta työhyvinvoinnistani.

Työpaikan turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen velvollisuus. Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että työnteon edellytykset ovat kunnossa. Selkeä työn suunnittelu ja seurattavat työn tavoitteet suuntaavat toimintaa ja keskittävät ponnistelut olennaiseen. Perehdyttäminen ja perehtyminen työpaikan vaara- ja kuormitustekijöihin on osa ammattitaitoa.

Kotihoidon liukastumisen aiheuttamat työtapaturmat vuosina 2018-2020

Helsingissä vuosina 2018-2020 kotihoitoyksiköissä oli liukastumisen tai kaatumisen aiheuttamia työtapaturmia yhteensä 219 kappaletta, joista 71 prosenttia eli 155 kappaletta oli työmatkatapaturmia ja loput työpaikkatapaturmia. Työmatkatapaturmia tapahtuu eniten tammi-maaliskuussa, vähiten kesäkuukausina.

Liukastumisia tapahtuu talvisin ja kesällä tapahtuu kaatumisia / kompastumisia. Tutkimusten mukaan liukastumisia sattuu useimmiten kotipihalla, eniten aamuisin töihin lähdettäessä. Vallitsevat keliolosuhteet vaikuttavat työmatkoilla tapahtuviin liukastumisiin, ja se näkyy vuosittaisena vaihteluna. Liukastumisten ehkäisyyn on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina.

Kotihoidossa käytössä olevat suojavaatteet

Kotihoidon toimintasuunnitelmassa (2019-2021) on mainittu eräänä vetovoimaisen työpaikan toimenpiteenä tunnistettavat työvaatteet. Kotihoidossa on käytössä yhteiskäyttövaatteet. Työntekijöille on hankittu uudet työvaatteet eli liivi ja housut, ulkotakit sekä suunniteltuna hankintana uudet paidat. Ulkotakit ovat nimikoituja, mutta eivät henkilökohtaisia vaatteita. Myös sijaiset käyttävät työvaatteina paitoja, liivejä ja housuja.

Kotihoidon kotikäyntejä tehdään jalan, pyörällä, julkisilla liikennevälineillä ja autoilla. Osa kotihoitoyksiköistä on hankkinut kenkiin kiinnitettäviä nastapohjallisia. Kotihoitoyksiköt voivat hankkia näitä nastapohjallisia tarpeen mukaan. Nastapohjat kengissä ovat liukkaat sisätiloissa kuten metroasemilla, ja tämä on osasyy siihen, että nastapohjia ei ole kuitenkaan käytetty kovin paljon. Markkinoilta ei ole löytynyt käytännöllisiä kitkapohjia, jotka voisi kiinnittää omien kenkien päälle. Markkinoilla on useita kenkämerkkejä, joiden nastakenkiin voidaan ostaa erilliset kitkapohjat, mutta sellaisia toimivia kitkapohjia ei ole löydetty, jotka voisi kiinnittää mihin tahansa kenkään.

Aloitteessa ehdotetaan kitkakenkien tai liukuesteiden ostamista kaikille kotihoidon työntekijöille. Eri asteisia hoitajien vakansseja kotihoidossa ja kuntouttavassa arviointiyksikössä on noin 1780. Kotihoidossa oli töissä vakituiset ja sijaiset yhteenlaskettuna 2660 eri henkilöä vuonna 2020. Tämän lisäksi kotihoidossa työskentelee sijaisia esim. Seuren kautta. Henkilökunnan vaihtuvuus ja sijaisten suuri määrä vuoden aikana vaikeuttavat osaltaan kenkähankintojen toteuttamista. Kengät ovat henkilökohtainen asuste, eikä niitä voi työyhteisössä käyttää yhteisesti hygieniasyistä. Sen sijaan liukuesteitä hankitaan kotihoitoyksiköihin henkilökunnan tarpeiden mukaan.

Hyvinvointi- ja terveysvaikutukset

Työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä. Oikeudenmukainen johtaminen, työnsuunnittelu ja työntekijän oma vastuu työn suorituksesta ovat työhyvinvoinnin kulmakiviä. Työturvallisuus työyhteisössä on koko työyhteisön asia ja olennainen osa ammattitaitoa. Järjestelmällisesti suunniteltu työ sisältää myös työturvallisuuden elementit. Suunniteltu työ lisää työntekijän työhyvinvointia ja työturvallisuutta.

Yhteenveto

Kaupunginvaltuutettu Mari Rantasen ja 12 muun valtuutetun aloitteessa toivotaan, että kaupunki hankkii kotihoidon työntekijöille talvisia liukkaita kelejä varten joko nasta- tai kitkakengät tai liukuesteet liukastumisen estämiseksi. Liukuesteitä hankitaankin jo nyt tarpeen mukaan. Kenkien hankinta on katsottu vaikeasti toteutettavaksi kotihoidon henkilökunnan vaihtuvuuden ja sijaisten suuren määrän takia, ja siksi työturvallisuutta edistetään monilla muilla tavoilla. Vetovoimainen ja turvallinen työpaikka koostuu monesta osatekijästä ja näitä asioita kehitetään systemaattisesti yhdessä henkilöstön kanssa.

Lisätiedot

Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi