Tupakointikielto, Puolipäivänkatu 1, Asunto Oy Puolipäivänkatu 1

HEL 2021-003411
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Päätös Asunto Oy Puolipäivänkatu 1:n tupakointikieltohakemukseen

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Puolipäivänkatu 1:n huoneistoparvekkeille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Puolipäivänkatu 1, 00160 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 15.3.2021. Asunto-osakeyhtiö on täydentänyt hakemusta 16.3., 22.3. ja 1.6.2021.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Puolipäivänkatu 1

Y-tunnus 0410190-9

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Puolipäivänkatu 1:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistoparvekkeille osoitteessa Puolipäivänkatu 1, 00160 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Puolipäivänkatu 1 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Yhtiön kuulemiseen vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Vastineissa todetaan muun muassa, että hakemuksen käsittely ei ole syntynyt tupakkalain 79 §:n mukaisessa järjestyksessä ja päätös ei täytä yhdenvertaisuusperiaatteen asettamia vaatimuksia. Vastineissa myös huomautetaan, että parvekkeet ovat lasitettuja ja tupakansavun on näin ollen mahdoton siirtyä muualle. Avoimen ikkunan ääressä tupakointia pidetään suurempana haittana. Yhdessä vastineessa todetaan, että tupakkalain 79 §:n mukaiset edellytykset kiellon määräämiselle eivät täyty erään parvekkeen osalta parvekkeen sijaitessa talon reunassa, ylimmässä kerroksessa.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 3.11.2021. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30.

Ympäristöpalveluiden kuulemiseen tuli 4 vastinetta. Vastineista 1 oli puoltava ja 3 oli kieltoa vastustavia. Viranomaisen kuulemisessa vastustaneiden vastineissa oli osin samoja perusteluja, kuin yhtiön kuulemisessa. Kieltoa vastustaneiden vastineissa todetaan, että informaatio on ollut yhtiön osalta puutteellista, yhtiökokouksien menettelytapa on ollut väärä ja kuulemiset sekä asioiden käsittely on tapahtunut ainoastaan suomen kielellä, vaikka yhtiössä on myös ruotsinkielisiä asukkaita. Kuulemisen tarkoitusta ei ole myöskään ymmärretty täysin ja kuuleminen on yhtiön osalta toimitettu virheellisesti. On myös koettu, että haettu kielto ei ole oikeudenmukainen, koska yhtiössä on myös maan tasalla sekä ylimmissä kerroksissa olevia terasseja.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Tupakkalain 79 §:n mukaan asuntoyhteistön on kuultava hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita ennen tupakointikieltoa koskevan hakemuksen tekemistä. Kuuleminen katsotaan toteutetuksi, jos asuntoyhteisö toimittaa hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen päätöksentekoa tiedon ehdotetun hakemuksen perusteista sekä ohjeet huomautusten esittämiseen.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Tupakointikieltoa oli yhtiössä käsitelty varsinaisen yhtiökokouksen ensimmäisessä osassa 23.9.2020, jolloin kokous oli yksimielisesti hyväksynyt tupakkalain 78 §:n mukaisen tupakointikiellon yhtiön tiloihin. Mainittu kokous oli jouduttu keskeyttämään ajanpuutteen vuoksi ja siirtämään sen asialistan kohdan 12 parveketupakointia koskevan kiellon käsittely 20.10.2020 pidettävään yhtiökokoukseen. Tässä 20.10.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa asian käsittelyn osalta käytettiin useita puheenvuoroja sekä puolesta että vastaan ja siitä, että koskeeko esitys myös yhtiön pohjakerroksen ja ylimmän kerroksen terasseja. Käydyn keskustelun ja äänestyksen perusteella päädyttiin siihen, että päätöstä haetaan vain huoneistoparvekkeille.

Asunto Oy Puolipäivänkatu 1 nimisen asunto-osakeyhtiön 23.9.2020 pidettyä varsinaisen yhtiökokouksen ja 20.10.2020 pidettyä varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksen päätöksiä vastaan ei ole nostettu moitekannetta Helsingin käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Tupakkalakia valvova viranomainen katsoo, että asuntoyhteisö on tehnyt kuulemisen tupakkalain edellyttämällä tavalla.

Asunto Oy Puolipäivänkatu 1:een kuuluu yksi betonirakenteinen asuinrakennus. Rakennus on valmistunut vuonna 1981. Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Korvausilma otetaan erillisten korvausilmaventtiileiden kautta. Huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat pystylinjoissa päällekkäin.

Asunto Oy Puolipäivänkatu 1:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille tai korvausilman ja tuulettamisen mukana asuntoihin. Parvekelasitukset eivät myöskään estä savun kulkeutumista parvekkeelta tai parvekkeelle, eikä voida olettaa, että parvekelasituksia pidettäisiin koko ajan kiinni. Myös ylimmän kerroksen parvekkeilta tupakansavun on mahdollista siirtyä alemmalle parvekkeelle.

Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, että kiellolla puututaan henkilön itsemääräämisoikeuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan. Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määräämisen perusteena ei tarvitse olla koettua tai todettua haittaa. Viranomaisella ei ole toimivaltaa ottaa kantaa asunto-osakeyhtiölain mukaiseen yhdenvertaisuusperiaatteeseen tai tutkia asukkaiden väitteitä, jotka koskevat yhtiön päätöksentekoa ja tiedottamista. Olennaista asiassa on, ettei yhtiön päätöstä vastaan ole nostettu moitekannetta ja että tupakkalain mukainen kuuleminen on tehty asianmukaisesti. Viranomaisen käsittelykieli asiassa on suomi, mutta esimerkiksi asiaa koskevat yleistiedoksiannot on tehty myös ruotsiksi.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo, ettei kuulemiseen tullut sellaisia vastustavia kannanottoja, joilla olisi vaikutusta tupakointikieltopäätökseen.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 § ja 62 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, tupakointikieltohakemuksen täydennykset 16.3., 22.3. ja 1.6.2021, yhtiökokouspöytäkirjat, lainvoimaisuustodistus, asukas- ja osakasluettelo, yhtiön kuulemiskirje, vastineet yhtiön kuulemiseen, julkisivukuvat, viranomaisen kuulemiskirje, ilmoitus kuulemisesta, vastineet viranomaisen kuulemiseen.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 1.1.2022, § 187) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 610,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Vatanen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 31032090

hanna.vatanen@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö