Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ohje, joustotyöajan käyttö, kaupunginkanslia

HEL 2021-004196
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Joustotyöajan käyttö Helsingin kaupungilla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen joustotyöajan käytöstä Helsingin kaupungilla.

Päätöksen perustelut

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleeseen työaikalakiin lisättiin säännökset joustotyöajasta. Joustotyöaika on järjestely, jossa työntekijän tai viranhaltijan työaikaa voidaan järjestellä tavanomaista joustavammin. Joustotyöajan käytölle on säädetty laissa kriteerit. Lisäksi laissa on säädetty, että sopimus joustotyöajasta on tehtävä kirjallisesti sekä sopimuksen sisällöstä.

Myös Helsingissä halutaan ottaa käyttöön joustotyöajan tarjoamat työelämän joustot. Tavoitteena on, että joustotyöaikaa käytettäisiin työn tarpeiden mukaisesti kuitenkin siten, että joustotyöajan käyttö olisi mahdollisimman yhdenmukaista.

Joustotyöaikaa koskevalla ohjeella edistetään sitä, että joustotyöajan käyttö kaupungilla on lain ja säännösten mukaista ja lisäksi käytännöt olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia.

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Joustotyöajan käyttö Helsingin kaupungilla

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.