Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HEL 2021-004408
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 63 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja Mika Nykänen ja hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava. Asiantuntijat Nykänen ja Rautava poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matka lippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

Koronapandemia on romahduttanut joukkoliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot. HSL teki 71,7 milj. euroa alijäämäisen tuloksen vuonna 2020. HSL keräsi vuonna 2020 lipputuloja 243,3 milj. euroa, 148 milj. euroa alle talousarvion. Lipputuloja kertyi noin 140 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Matkustajamäärät vähenivät 36,5 prosenttia vuodesta 2019. HSL oli perustanut vuoden 2020 lipunmyyntiennusteensa sille, että matkustajamäärät kasvaisivat 1,5 prosenttia.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 201 milj. euroa ja vuoden 2020 toteuma oli 192,2 milj. euroa (201,2 milj. euroa vuonna 2019). HSL-kuntayhtymän maksuosuus on 205,7 milj. euroa vuoden 2021 talousarviossa.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa kuntayhtymälle asetettiin seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:
1. Koronapandemian johdosta tarvittavien palautumissuunnitelmien laatiminen ja mahdollisimman tehokas täytäntöönpano yhteistyössä PKS-kaupunkien kanssa sekä vaikutusten analysointi ja läpinäkyvä raportointi jäsenkunnille.
2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa.
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä.
4. Lippu- ja vyöhykeuudistuksen vaikutusten seuranta; valtuustokauden 2017–2021 aikana tehdään selvitys vaikutuksista matkustajamääriin ja kuntaosuuksiin sekä niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset.
5. Toiminnassa tulee huomioida koko liikennejärjestelmän toimivuus.
6. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteumat on esitetty liitteenä olevassa raportissa HSL PKS-yhteisöraportti 3/2020.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi