Yhtiökokoukset vuonna 2021, Työmaahuolto Oy Ab

HEL 2021-004693
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 159 §

Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Työmaahuolto Oy Ab:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi strategiajohtaja Markus Kühn.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Työmaahuolto Oy Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden kunnossapito, ravitsemuspalvelujen tuotanto ja myynti sekä ravitsemusalan konsultointi.

Hallituksen jäsenen nimeäminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen ja se päättyy keväällä 2022. Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä kolme jäsentä. Puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana toimivat luottamushenkilötaustaiset jäsenet. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 2.3.2020 § 16 nimennyt yhtiön puheenjohtajaksi Marko Ekqvistin (PS) ja varapuheenjohtajaksi Annikki Kaikkosen (Vas.). Lisäksi hallituksessa on viranhaltijajäsenenä Palvelukeskusliikelaitoksen talous- ja hallintoyksikön päällikkö Raimo Niippa.

Yhtiön hallituksen jäsenmäärää on tarkoituksenmukaista nostaa, kaupungin keskushallinnon ja yhtiön välisen yhteydenpidon sekä kaupungin sisäiseen ruokatuotantoon liittyvän kokonaisnäkemyksen vahvistamiseksi, kolmesta jäsenestä neljään. Yhtiön hallitusta koskevien omistajastrategian linjausten mukaan hallituksen osaamisvaatimuksina on kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset eli muun muassa yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Strategiajohtaja Markus Kühnillä on yli 20 vuoden kokemus teollisen palveluliiketoiminnan kehittämisestä viime vuosilta erityisesti logistiikka-alalta. Hänellä on osaamista laajojen toiminnallisten ja tuotannollisten uudistusten ja investointien suunnittelusta sekä näiden toteutuksen johtamisesta ja hän täydentää osaamisellaan ja kokemuksellaan hallituksen kollektiivista osaamista. Hän toimii myös Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana, mikä mahdollistaa yhdessä kaupungin johtoryhmän jäsenyyden kanssa tarvittavan kokonaiskuvan muodostamisen kaupungin oman ruokahuoltopalvelun järjestämiseen liittyvistä strategisista vaihtoehdoista ja valinnoista. Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan tehtävän hoitamisen kannalta on arvioitu, ettei hallituksen jäsenyyteen liity sellaisia esteellisyyskysymyksiä, että hallitusvalinta ei olisi perusteltu. Mahdollisessa yksittäisessä tilanteessa ilmenevä esteellisyys ratkaistaan kuntalain ja hallintolain mukaisilla tavanomaisilla menettelyillä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Saman pykälän 1 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi