Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Maahanmuuttovirastolle

HEL 2021-005286
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 615 §

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Maahanmuuttovirastolle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin vastaanottokeskuksen siirtämisestä Maahanmuuttovirastolle 25.10.2021 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kansliapäällikköä allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: “Liikkeenluovutuksen yhteydessä jatketaan palvelussuhdeasuntojen vuokrasuhdetta siirtosopimuksessa esitetyn pyrkimyksen mukaisesti eli määräaikaisen vuokrasopimuksen osalta sen päättymiseen saakka ja voimassa olevan vuokrasopimuksen osalta joko viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella kuitenkin niin, että vuokrasopimus on voimassa ulkoistetun työsuhteen voimassaolon ajan ilman, että vuokraa nostetaan.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 3 (1 tyhjä).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: “Liikkeenluovutuksen yhteydessä jatketaan palvelussuhdeasuntojen vuokrasuhdetta siirtosopimuksessa esitetyn pyrkimyksen mukaisesti eli määräaikaisen vuokrasopimuksen osalta sen päättymiseen saakka ja voimassa olevan vuokrasopimuksen osalta joko viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella kuitenkin niin, että vuokrasopimus on voimassa ulkoistetun työsuhteen voimassaolon ajan ilman, että vuokraa nostetaan.”

Jäsen Valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää 22.6.2021 § 136, että sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvan Helsingin vastaanottokeskuksen toiminta siirretään Maahanmuuttovirastolle 24.10.2021 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Liikkeenluovutuksesta allekirjoitetaan sopimus (liite 1), johon kirjattujen ehtojen ja periaatteiden mukaisesti Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnot ja niihin liittyvä henkilöstö siirtyvät näitä toimintoja välittömästi jatkavalle Maahanmuuttovirastolle.

Siirtyvää Helsingin kaupungin omistamaa irtaimistoa tai käyttöomaisuutta (omaisuuseriä) ei ole. Tällä sopimuksella ei siirry käyttö- tai vaihto-omaisuutta tai sopimuksia eikä mitään muutakaan kaupungin omistamaa omaisuutta. Helsingin kaupunki on irtisanonut vastaanottokeskuksen toimintaan liittyvät sopimukset. Maahanmuuttovirasto tekee omat sopimuksensa.

Helsingin vastaanottokeskus on yksi tärkeimmistä vastaanottoyksiköistä turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmässä. Vastaanottokeskuksen kokonaisasiakasmäärä on ollut jatkuvasti maan suurin. Tällä hetkellä asiakkaita on noin 940.

Helsingin kaupunki on ylläpitänyt turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta vuodesta 1995 alkaen. Vastaanottokeskuksen ylläpito on perustunut valtion kanssa tehtyyn sopimukseen, jota on päivitetty Maahanmuuttoviraston (Migri) kanssa 28.9.2016 tehdyllä sopimuksella (liite 2).

Helsingin kaupunki on järjestänyt vastaanottopalveluja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) ns. vastaanottolain 3 §:n 1 ja 2 kohdissa tarkoitetuille henkilöille, jotka asuvat Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksessa, vastaanottokeskukselle virallisesti ilmoitetuissa osoitteissa yksityismajoituksessa tai muissa vastaanottokeskuksen ja Maahanmuuttoviraston hyväksymissä paikoissa. Helsingin vastaanottokeskus ja erityisesti Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön Helsingin toimipiste ovat lisäksi tehneet tiivistä yhteistyötä kauttakulkukeskuksena eli niin sanottuna transit-yksikkönä.

Kaupunki on järjestänyt vastaanotto- ja säilöönottopalveluja Helsingin säilöönottoyksikön lisäksi neljässä toimipisteessä. Toiminta on päättynyt näissä kaikissa yhtä vastaanottokeskusta ja yhtä yksityisesti majoittuneiden turvapaikanhakijoiden palvelupistettä lukuun ottamatta.

Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan nykyinen kokonaisuus koostuu näistä kahdesta yksiköstä, joiden toiminta siirretään liikkeenluovutussopimuksella Maahanmuuttovirastolle, koska Maahanmuuttoviraston ja Helsingin kaupungin välinen sopimus Helsingin vastaanottokeskuksen ylläpitämisestä päättyy 24.10.2021.

Sopimuksen päättymisen jälkeen Maahanmuuttovirasto jatkaa vastaanottokeskuksen toimintaa Helsingissä omana toimintanaan 25.10.2021 alkaen. Toiminnan jatkumista on valmisteltu Maahanmuuttoviraston asettamassa siirtohankkeessa, jonka alatyöryhmiin on osallistunut kaupungin edustajia mukaan lukien henkilöstön edustajat. Siirto on luonteva osa Maahanmuuttoviraston nykyistä toimintaa ja strategiaa, jonka mukaan virasto vastaa vastaanottojärjestelmän kannalta kriittisten toimintojen ylläpidosta omana toimintanaan.

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Palvelukokonaisuuden piiriin kuuluva henkilöstö siirtyy Maahanmuuttoviraston palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 25 §:n säännöksiä. Liikkeen luovutuksesta on laadittu henkilöstön siirtoa koskeva asiakirja (siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä). Siirtomuistiossa esitetään siirron vaikutukset henkilöstön asemaan, palkkaukseen, henkilöstöetuuksiin ym. henkilöstöä koskeviin asioihin.

Palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Henkilöstö siirtyy Maahanmuuttoviraston palvelukseen kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisin ehdoin. Ehdot ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Sen jälkeen sovelletaan valtion työ- ja virkaehtosopimuksia. Henkilöt siirtyvät luovutushetkellä aikaisempia tehtäviään vastaaviin tai saman tasoisiin tehtäviin. Työtehtäviä voidaan ennen luovutushetkeä täsmentää yhteisin neuvotteluin.

Siirtyvä henkilöstö jatkaa luovutuspäivänä vastaanottokeskuksen nykyisissä toimitiloissa. Maahanmuuttovirasto on tehnyt kohteista vuokrasopimukset.

Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnossa on 22 työsopimussuhteista työntekijää ja kuusi viranhaltijaa. Lisäksi 14 henkilöä on määräaikaisessa palvelussuhteessa 24.10.2021 saakka.

Siirtyvän henkilöstön lukumäärä tarkentuu lopullisesti siirtohetkellä. Luovutuksensaaja tarvitsee vähintään 35 työntekijää.

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisen asuminen pyritään turvaamaan kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta niiden päättymiseen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstötoimikunnassa. Henkilökohtaiset kuulemiset on järjestetty. Siirtoneuvottelu on järjestetty ja siirtomuistion henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Maahanmuuttoviraston edustajat ovat osallistunet yhteistoimintakokouksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä poiketen liikkeenluovutuksen ajankohdaksi on täsmennetty 25.10.2021. Helsingin vastaanottokeskuksen ylläpitämistä koskeva liikkeenluovutuksen osapuolten välinen sopimus päättyy 24.10.2021. Maahanmuuttovirasto jatkaa toimintaa välittömästi 25.10.2021 lukien, joten tätä päivää on pidettävä liikkeenluovutuspäivänä.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston, henkilöstöosaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kanssa.

Sulje

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 600

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.06.2021 § 136

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin vastaanottokeskuksen siirtämisen Maahanmuuttovirastolle 24.10.2021 alkaen liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti, ja
- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto@hel.fi

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.