Virkasuhteen täyttäminen, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, toimialajohtajan virka, työavain KANSLIA-07-3-21

HEL 2021-005321
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 604 §

V 22.9.2021, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa kasvatustieteiden maisteri Satu Järvenkallaksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 545,42 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Esteelliset: Satu Järvenkallas
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virka

Kaupunginhallitus on 12.4.2021, 249 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan eroilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virasta 1.10.2021 lukien ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virka oli julkisesti haettavana 20.5 - 7.6.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla, Oikotiellä (HS -nosto ajalla 24.5. - 30.5), Kuntalehti.fi -sivuilla ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa. Virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook-ja Instagram -tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn -tilillä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan rekrytointia mainostettiin Opettaja -lehdessä 21.5. ja hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnuntaina 23.5.2021 Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi ilmoitus näkyi Helsingin Sanomien Mobiiliparaati-listauksessa 24.5. - 30.5.2021.

Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Oy:n suorahakupalvelua.

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja, joka toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan esimies. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän on linjakas ja kirkastaa toiminnan tavoitteet. Hän pystyy hahmottamaan monitahoista toimintakenttää ja julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Hän on myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa hakijaa auttaa kokemus kasvatus- ja koulutusalan tehtävistä ja että laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee myös sujuvaa englannin kielen taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 16 henkilöä, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 10. - 14.6.2021. Videohaastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää kokemusta suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä aiempaa työkokemusta viran hoidossa onnistumisen kannalta sopivista tehtävistä. Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat **********

Videohaastattelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, joista yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Haastateltavat hakijat olivat ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi videovastausten kautta esiin tuotuja edellytyksiä linjakkaaseen johtamistyöhön sekä käytännön esimerkkien kautta todennettua näyttöä onnistuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat analyyttisiä, monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää. Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 21. - 23.6. 2021 **********

Satu Järvenkallas on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999 ja tätä aiemmin hän on suorittanut lastentarhanopettajan opistotasoisen tutkinnon Helsingin lastentarhanopettajaopistossa vuonna 1989. Lisäksi hän on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen Executive Master in Business Administration (EMBA) -tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2010. Täydennyskoulutuksena hän on suorittanut muun muassa julkishallinnon johtamisen kehitysohjelman vuonna 2006 ja opetushallinnon tutkinnon vuonna 2012. Hän on toiminut vuodesta 2013 alkaen Helsingin kaupungilla varhaiskasvatusjohtajana ensin varhaiskasvatusvirastossa ja sittemmin vuodesta 2017 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla vastaten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden johtamisesta. Tällä hetkellä hän toimii kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viransijaisena. Tätä aiemmin hän työskenteli Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa päivähoidon johtajana usean vuoden ajan. Aiempaa työkokemusta hänellä on kehittämiskonsultin, päivähoitoalueen päällikön, projektikonsultin, päivähoidon tarkastajan, päiväkodin johtajan ja lastentarhanopettajan tehtävistä Helsingin kaupungilla.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Järvenkallaksella on vankkaa kokemusta suuren organisaation johtamisesta, sillä hän on johtanut Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kaupunkitasoista palvelukokonaisuutta useamman vuoden ajan. Hänen syvällisen varhaiskasvatuksen tuntemuksensa lisäksi tiivis yhteistyö muiden palvelukokonaisuuksien kanssa sekä johtoryhmätyöskentely ovat antaneet hänelle tietämystä ja näkemystä koko kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kysymyksiin. Työskennellessään päivähoidon ja varhaiskasvatuksen johtotehtävissä, hän on verkostoitunut laajasti niin sosiaali- ja terveystoimen kuin kasvatuksen ja koulutuksenkin sisällä. Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä sekä erilaisissa asiantuntijaryhmissä. Esiintymiskokemusta hänelle on kertynyt nykyisessä tehtävässään varhaiskasvatusjohtajana sekä konferensseissa esiintymisten kautta.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan vahvaa johtamiskokemusta sekä vankkaa kasvatus- ja koulutustoimialan substanssiosaamista. Lisäksi kaikilla haastatelluilla on kokemusta yhteistyöstä poliittisten päätöksentekijöiden kanssa sekä hyvät valmiudet tämän kaltaiseen vaativaan verkostoyhteistyöhön aiempien tehtäviensä ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa pohjalta. Haastatellut ovat myös laajasti verkostoituneita kasvatuksen ja koulutuksen kentällä ja suoriutuivat hyvin näkemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä. Kuitenkin strateginen ja operatiivinen johtamiskyky, näkemyksellisyys kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin sekä kyky välittää sanomansa uskottavasti organisaatiolle arvioitiin yhdistyvän parhaiten Järvenkallaksella, **********

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 1. - 6.7.2021.

Toiseen haastatteluun 9.8.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kolme hakijaa Järvenkallas, **********

Kaikki toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat haastateltiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimesta 17.8.2021.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lausunnon viran täyttämisestä 24.8.2021, § 273. Lausunto on kokonaisuudessaan esityksen liitteenä 4. Lautakunta toteaa, että toimialajohtajan virkaan tulisi valita Satu Järvenkallas, sillä hän täyttää parhaiten toimialajohtajan viran hoitamiseen asetetut vaatimukset.

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtajalla on kaupungin johtoryhmän jäsenenä keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on neljä palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan Satu Järvenkallaksen, **********

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelee noin 14 000 työntekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Lisäksi toimialajohtaja vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudistumisesta. Siksi on tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä kykyä uudistaa toimialan toimintaa strategian mukaisesti. Toimialajohtajalla on myös kaupungin johtoryhmän jäsenenä keskeinen rooli koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Näin ollen valittavalla toimialajohtajalla tulee olla kyky ja tahto katsoa asioita omaa toimialaa laajemmin ja nähdä, mitä kaupungin kokonaisuus tarvitsee tullakseen maailman toimivimmaksi kaupungiksi.

Satu Järvenkallaksella on pitkä kokemus isoista ja vaativista johtamistehtävistä. Hänen johtamiskokemuksensa sosiaalivirastosta, varhaiskasvatusvirastosta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialta ovat antaneet hänelle laajaa ja strategista näkemystä johtamistyön eri osa-alueisiin. Hän kuuluu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtoryhmään ja tällä hetkellä toimiessaan vs. toimialajohtajana myös koko kaupungin johtoryhmään. Näin ollen hänelle on syntynyt laaja käsitys koko toimialan toiminnasta, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Järvenkallaksen johtamiskokemuksessa painottuu muutosjohtamisen osaaminen, sillä hän on ollut keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen asemaan liittyvissä uusien organisaatioiden muodostamisissa, jotka ovat olleet mittavia muutosprosesseja. Rekrytointiprossin aikana hän on osoittanut pystyvänsä havaitsemaan ympäristössä ja toimintatavoissa olevia muutostarpeita, ja hän pitää tärkeänä jatkuvaa asioiden kehittämistä. Hän lähtee mielellään kehittämään asioita ja viemään muutoksia läpi, mikä on tärkeää, sillä toimialajohtaja vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan strategian mukaisesta uudistumisesta.

**********

**********

Kaikilla kolmella kärkihakijalla on näin ollen hyvää kokemusta ja osaamista suuren organisaation johtamisesta sekä erilaisten kehittämis- ja muutosprosessien läpiviemisestä. Rekrytointiprosessin perusteella arvioidaan kuitenkin, että Järvenkallaksen aiemmat johtamisnäytöt erittäin haastavien organisaatiomuutosten sekä suurta julkista mielenkiintoa herättäneiden Helsingin varhaiskasvatukseen liittyvien haasteiden hoitamisessa ennakoivat parhaiten onnistumista toimialajohtajan tehtävässä. Hän ymmärtää osallistamisen tärkeyden muutosprosesseissa ja pystyy viestimään vakuuttavasti ja luottamusta herättävällä tavalla muutostarpeista, niiden taustoista ja saavutettavista hyödyistä.

Lisäksi kaikki kärkihakijat ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet kykenevänsä tarkastelemaan monitahoista toimintakenttää laajasti, myös oman toimialansa ulkopuolelta. Kuitenkin hakijoista ********** on jo entuudestaan kokemusta ja näyttöä osallistumisesta koko kaupungin tai kunnan johtamiseen johtoryhmätyöskentelyn kautta ja näin ollen hyvät edellytykset ymmärtää, mitä koko kaupungin kokonaisuus tarvitsee menestyäkseen. Järvenkallas on saanut vastaavaa kokemusta viimeisten kuukausien aikana toimiessaan parhaillaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viransijaisena.

Toimialajohtajan vastuulla on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Näin ollen valittavan toimialajohtajan tulee kyetä johtamaan henkilöstöään linjakkaasti. Kaikilta kärkihakijoilta löytyi potentiaalia ja näyttöjä linjakkaasta henkilöstön johtamisesta, jossa johdonmukaisuus ja eettisten periaatteiden noudattaminen korostuvat. He ovat kaikki työskennelleet esihenkilönä monella eri organisaation tasolla. ********** Satu Järvenkallaksen johtamistyylissä korostuivat yhteistyöhakuisuus ja pyrkimys edistää asioita yhteisen keskustelun kautta. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että hän kommunikoi organisaatiossaan selkeästi tavoitteet, suuntaviivat ja odotukset.

Tehtävään valittavan toimialajohtajan tulee myös olla taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Kaikki kärkihakijat ovat luoneet laajat verkostot oman ammattikuntansa sisällä ja omaavat kokemusta poliittisen johdon kanssa työskentelystä. Rekrytointiprosessin aikana Satu Järvenkallas antoi kuitenkin parhaan kuvan kyvystään toimia toimialan kohtaamien haasteiden keskellä yhdessä poliittisen johdon kanssa niin, että virkamiesjohdon ja poliitikkojen yhteistyöllä toimialaa koskevia kysymyksiä saadaan sujuvasti ratkaistua. Hän on osoittanut prosessin aikana erinomaista yhteistyökykyä, vahvaa sitoutumista ja argumentoinut uskottavasti Helsingin ja koko kasvatuksen ja koulutuksen toimialan puolesta.

Lisäksi tehtävässä onnistumisessa valittavaa toimialajohtajaa auttaa kokemus kasvatus- ja koulutusalan tehtävistä sekä sujuva englannin kielen taito. Kaikki kärkihakijat ovat erittäin kokeneita kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet pitkäjänteisesti kasvatus- ja koulutusalan kysymysten parissa. Heidän substanssiosaamisensa on merkittävää ja täyttää näiltä osin erinomaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan liittyvät vaatimukset. Kaikkien kärkihakijoiden englannin kielen taito oli riittävän sujuvaa toimialajohtajan viran hoitamista ajatellen.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Satu Järvenkallaksella on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja toimialajohtajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat pitkä kokemus isoista ja vaativista johtamistehtävistä kasvatuksen ja koulutuksen kentällä sekä onnistuminen merkittävien uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden johtamisessa. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvät valmiudet innostaa ja kehittää organisaatiota strategian mukaiseen toimintaan. Hänellä nähtiin myös kykyä toimia rakentavasti ja yhteistyökyisesti kaupungin poliittisen johdon kanssa.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa luottamushenkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Virkaan valittavan kanssa sovitaan erikseen päivämäärästä, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Pormestari otti 26.8.2021, § 88 esittelyynsä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottamista koskevan päätöksenteon.

Sulje

Keskushallinto Pormestari 26.08.2021 § 88

Päätös

Pormestari otti kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottamista koskevan asian esittelyynsä.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 51

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros@hel.fi

Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset
4. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 24.8.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.