Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Tutkimuslupa, Helsingin kaupungin anonyymi rekrytointi esihenkilön ja työnhakijan näkökulmasta

HEL 2021-005728
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 40

Tutkimuslupa opinnäytetyöhön Helsingin kaupungin anonyymi rekrytointi esihenkilön ja työnhakijan näkökulmasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyölle Helsingin kaupungin anonyymi rekrytointi esihenkilön ja työnhakijan näkökulmasta.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021 saakka, ja se koskee
esihenkilöille ja työnhakijoille lähetettävää sähköistä kyselytutkimusta
strukturoitujen kysymysten avulla. Tutkimuslupa kattaa 1.2.2021 jälkeen toteutuneet anonyymit rekrytoinnit.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön primääriaineisto kerätään esihenkilöille ja työnhakijoille lähetettävän kyselylomakkeen strukturoitujen kysymysten avulla. Tutkimuskohteena ovat 1.2.2021 jälkeen toteutuneet anonyymit rekrytoinnit sekä niihin osallistuneet esihenkilöt ja työnhakijat. Opinnäytetyön kyselylomakkeen laatimiseen käytetään Metropolia Ammattikorkeakoulun e-lomaketta. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Tutkimusaineisto antaa tärkeää lisätietoa sekä kaupungin esihenkilöiden että työnhakijoiden kokemuksista anonyymista rekrytointiprosessissa sekä sitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa kokemukseen yhdenvertaisuudesta. Lisäksi opinnäytetyön kautta saadaan tietoa ja kokemuksia siitä, miten 1.2.2021 rekrytointijärjestelmässä käyttöönotettu anonyymin rekrytoinnin toiminnallisuus tukee rekrytointiprosessia.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston käyttöön, ja se on henkilökunnan käytettävissä intrasivuilla.

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Aino Lääkkölä-Pyykönen, asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tutkimussuunnitelma
2. Tutkimustiedote ja tietosuojaseloste

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.