Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Tutkimuslupa, Helsingin kaupungin anonyymi rekrytointi esihenkilön ja työnhakijan näkökulmasta

HEL 2021-005728
Ärendet har nyare handläggningar
§ 40

Tutkimuslupa opinnäytetyöhön Helsingin kaupungin anonyymi rekrytointi esihenkilön ja työnhakijan näkökulmasta

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyölle Helsingin kaupungin anonyymi rekrytointi esihenkilön ja työnhakijan näkökulmasta.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2021 saakka, ja se koskee
esihenkilöille ja työnhakijoille lähetettävää sähköistä kyselytutkimusta
strukturoitujen kysymysten avulla. Tutkimuslupa kattaa 1.2.2021 jälkeen toteutuneet anonyymit rekrytoinnit.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön primääriaineisto kerätään esihenkilöille ja työnhakijoille lähetettävän kyselylomakkeen strukturoitujen kysymysten avulla. Tutkimuskohteena ovat 1.2.2021 jälkeen toteutuneet anonyymit rekrytoinnit sekä niihin osallistuneet esihenkilöt ja työnhakijat. Opinnäytetyön kyselylomakkeen laatimiseen käytetään Metropolia Ammattikorkeakoulun e-lomaketta. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Tutkimusaineisto antaa tärkeää lisätietoa sekä kaupungin esihenkilöiden että työnhakijoiden kokemuksista anonyymista rekrytointiprosessissa sekä sitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa kokemukseen yhdenvertaisuudesta. Lisäksi opinnäytetyön kautta saadaan tietoa ja kokemuksia siitä, miten 1.2.2021 rekrytointijärjestelmässä käyttöönotettu anonyymin rekrytoinnin toiminnallisuus tukee rekrytointiprosessia.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen jälkeen.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia. Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston käyttöön, ja se on henkilökunnan käytettävissä intrasivuilla.

Detta beslut publicerades 24.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Aino Lääkkölä-Pyykönen, asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Tutkimussuunnitelma
2. Tutkimustiedote ja tietosuojaseloste

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.