Helsingin kaupungin liittyminen Nordic Light Rail Associationin jäseneksi

HEL 2021-005791
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 612 §

Helsingin kaupungin liittyminen pohjoismaisen kaupunkiraideyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki liittyy pohjoismaisen kaupunkiraideliikenneyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäseneksi.

Sulje

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta esittää kaupunginhallitukselle pohjoismaisen kaupunkiraideliikenneyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäsenyyttä.

Nordic Light Rail Association -yhdistyksen jäsenyydellä Helsingin kaupunki pystyy välittämään kokemuksia ja osaamista muiden pohjoismaisten raitiotiekaupunkien kanssa. Jäsenyydellä Helsinki saa mahdollisuuden vaikuttaa yhdistyksen järjestämiin konferensseihin ja seminaareihin. Pohjoismaisella yhteistyöllä parannetaan Helsingin raitioliikenteen asiantuntijoiden osaamista ja siten parannetaan raitioliikenteen sekä raitiotiehankkeiden tehokuutta.

Jäsenmaksun maksaneiden yhteisöjäsenien edustajille osallistumismaksut vuosittaisiin järjestettäviin konferensseihin ja seminaareihin ovat muita halvempia. Tilaisuuksiin on osallistunut vuosittain 5–10 Helsingin kaupungin edustajaa pääasiassa HKL:stä ja kaupunkiympäristön toimialalta. Osallistumismaksuista saatava alennus kattaa yhdistyksen vuosimaksun.

Seuraava Nordic Light Rail Association -yhdistyksen konferenssi järjestetään Helsingissä marraskuussa 2021, jolloin on oletettavissa, että myös Helsingin kaupungin osallistujien määrä on aiempaa suurempi.

Jäsenmaksut maksetaan Nordic Light Rail Association -yhdistykselle. Jäsenmaksu on 670 euroa vuonna 2021.

HKL on tarkastellut HKL:n jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä, talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti. Arvion perusteella ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista luopua muista jäsenyyksistämme, sillä niillä saavutettavat edut ylittävät selvästi jäsenyyksien kustannukset. Jäsenmaksut on huomioitu HKL:n talousarviossa.

Toimivalta

Talousarvion noudattamisohjeiden 2021 kohdan 9.17 mukaan liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 27.05.2021 § 83

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle pohjoismaisen kaupunkiraideliikenneyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäsenyyttä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Artturi Lähdetie, johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi