PKS-yhteisöraportit vuonna 2021

HEL 2021-005990
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 44 §

PKS-yhteisöraportti 3/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 3/2021.

Sulje

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuodelta 2021. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 01.11.2021 § 137

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2021.

14.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi