Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseossa hankintojen tekemisestä

HEL 2021-006016
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 41

Luottokortin hankinta kaupunginmuseon näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin tiimivastaavalle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa näyttelyt ja ohjelmisto –tiimin
tiimivastaavan toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja hänelle
myönnetyllä luottokortilla 1.6.2021 lähtien 5000 euroa/kk edellyttäen, että

• toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa
varten käytettävissä määrärahaa

• toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

• hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä työntekijän hankintavaltuuksia

• hankinnan toteutuessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua
ohjeistusta

Päätöksen perustelut

Luottokorttia tarvitaan, koska näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin tiimivastaava
hoitaa näyttelyprojekteihin liittyviä hankintoja, joista osa voidaan tehdä
ainoastaan verkkokaupoista.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

Päätös tullut nähtäväksi 17.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Päättäjä

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja