Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset

HEL 2021-006443
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 126 §

Liikenneliikelaitoksen lausunto Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunkiympäristön toimialalle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista:

Liikenneliikelaitos (HKL) toteaa, että se on osana Helsingin kaupunkia sitoutunut noudattamaan Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksia ja -tavoitteita. Käytössä olevat esteettömyyslinjaukset ovat osa HKL:n normaalia toimintaa ja HKL hyväksyy uudet esteettömyyslinjaukset.

Metroasemien ja raitiopysäkkien esteettömyys on jo nyt hyvällä tasolla ja sitä parannetaan peruskorjausten yhteydessä ja uutta rataa rakennettaessa. HKL noudattaa käytössä olevia esteettömyyslinjauksia aktiivisesti hyödyntämällä yhdessä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen (mukaan lukien esteettömyysasiamies) kanssa laadittuja joukkoliikennepysäkkien ja muun infrarakentamisen tyyppipiirustuksia ja ohjeita sekä osallistuu näiden päivittämiseen. Esteettömyysohjeet huomioidaan sekä peruskorjaus- että uudishankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimuksien huomioon ottamista systemaattisesti osaksi hankkeiden tilausasiakirjoja kehitetään.

HKL huolehtii, että mm. joukkoliikennepysäkkien katoksia koskevassa yhteistyösopimuksessa huomioidaan edellytykset tarvittavan informaatiojärjestelmän toteuttamiselle sekä mahdollisuus joustavaan matkustajainformaation kehittämiseen yhteistyössä katostoimittajan (JCDecaux) ja joukkoliikennepalveluiden tilaajan (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä) kanssa.

Myös HKL:n omistaman metro- ja raitiovaunukaluston esteettömyys on hyvällä tasolla. Kaikki metrojunat ovat matalalattiaisia ja niissä on tilaa esim. pyörätuoleille ja lastenvaunuille. Uusimmat Artic-raitiovaunut ovat kokonaan matalalattiaisia ja vanhemmat nivelraitiovaunut osaksi matalalattiaisia (matalalattiainen välipala). Uuden kaluston hankinnassa huomioidaan esteettömyysvaatimukset, ja kaluston suunnitteluun osallistetaan esteettömyyden kannalta olennaiset sidosryhmät.

HKL:n verkkosivuista on laadittu saavutettavuusseloste. HKL:n sivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin mukaisen verkkosivujen saavutettavuusohjeistuksen tasolla AA siltä osin kuin saavutettavuusselosteessa on määritelty. HKL on uudistamassa sekä internet- että intrasivustojaan, ja uudistuksessa otetaan jo hankintavaiheessa huomioon se, että julkaisujärjestelmä tukee saavutettavuusvaatimusten toteuttamista. Kaikessa viestinnässään HKL pyrkii mahdollisimman selkeään ja ymmärrettävään kieleen. Viittomakielisen viestinnän toteuttamiseen HKL:llä ei nykyisellään ole resursseja.

HKL:llä on nimetty esteettömyysyhteyshenkilö ja hänen tukenaan toimii eri alojen asiantuntijoita. Yhdessä he vastaavat mm. esteettömyyteen liittyvien palautteiden käsittelystä, esteettömyyteen liittyvien prosessien kehittämisestä ja sidosryhmäyhteistyöstä esim. ohjeiden ja käytäntöjen kehittämisessä.

HKL esittää kehittämisehdotuksen esteettömyyslinjausten dokumentointitapaan:

Nykyisellään esteettömyyslinjauksissa ei ole määritelty lainkaan minkä tahon vastuulla minkäkin linjauksen toteuttaminen on. Dokumentista on liki mahdotonta löytää tiettyä toimijaa koskevat linjaukset ja linjausten toteutumisen seuranta on haastavaa, kun linjaukset on esitetty tekstin joukossa. HKL ehdottaa, että dokumentin varsinaiset linjaukset esitetään jatkossa selkeässä taulukkomuodossa, josta osapuolet pystyvät helposti poimimaan vastuullaan olevat linjaukset. Tämä systematisoisi sekä linjausten jalkauttamista toimialoilla ja liikelaitoksissa että linjausten toteutumisen raportointia. Hyviä esimerkkejä vastaavasta dokumentointitavasta löytyy mm. ympäristöalalta (esim. ilmansuojelusuunnitelma, meluntorjunnan toimintaohjelma, kierto- ja jakamistalouden tiekartta).

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan lausunnon esteettömyyslinjauksista 27.8.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 34865

maija.sarpo@hel.fi