Hankinta, Mustapuron pää- ja sivuhaaran sujutus, Liikenneliikelaitos

HEL 2021-006765
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 94 §

Mustapuron metroradan alittavan osuuden rumpujen korjausten tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Mustapuron metroradan alittavan osuuden pää- ja sivuhaaran rumpujen korjaamiseen (sujutus) liittyvät työt yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavilta osapuolilta siten, että

 • Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta suunnittelijoilta Ramboll Finland Oy:ltä, VR Track Oy:ltä (nyk. Sweco Finland Oy) ja Sito Oy:ltä (nyk. Sitowise Oy) 50.000,00 eurolla (alv 0 %)
 • Toteutus tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta toteuttajilta YIT Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland Oy) 700.000,00 eurolla (alv 0 %)
 • hankintaan sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta koskee metrolinjan alittavien kahden rumpupaikan korjaustöitä. Mustapuron sivuhaara korjataan tekemällä sukkasujutus vanhan putken sisään. Mustapuron päähaara korjataan sujuttamalla huonokuntoisen teräsputkirummun sisään uusi rumpu. Jotta rumpupaikan lopullinen aukkomitta ei pienene, tunkataan lisäksi toinen rumpu nykyisen rummun viereen. Rumpupaikkojen akuutti korjaustarve on paljastunut Raide-Jokeri –pikaraitioradan rakennustöiden yhteydessä.

Raide-Jokeri -hanke toteutetaan yhtenä projektiallianssina, jonka suunnittelijat ja toteuttajat valittiin 2017. Helsingin kaupunginvaltuusto korotti 13.3.2019, 100 §, Raide-Jokeri -hankkeen enimmäishintaa niin, että pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 milj. euroa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa.

Hankinta toteutetaan osana Raide-Jokeri-projektiin valittujen em. osapuolien kanssa tehtyä allianssisopimusta. Mustapuron pää- ja sivuhaaran sujutus toteutetaan Raide-Jokerin liittyvänä hankkeena. Liittyvillä hankkeilla tarkoitetaan sellaisia Raide-Jokeriin kuulumattomia töitä, jotka sijoittuvat Raide-Jokerin välittömään läheisyyteen ja joiden toteuttaminen ajoittuu Raide-Jokerin rakentamisen yhteyteen. Nämä Raide-Jokerin rakentamiseen kuulumattomat, mutta siihen liittyvät työt on tarkoituksenmukaista toteuttaa Raide-Jokeri-allianssin toimesta. Nyt kyseessä olevan liittyvän hankkeen kustannuksia ei kuitenkaan huomioida allianssin kustannuksissa, vaan se toteutetaan HKL:n erillisellä rahoituksella.

Kyseessä olevaa liittyvää hanketta ei ole huomioitu hankinnan alkuperäisessä laajuudessa. Kyse on kuitenkin erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa 13 §:ssä säädetyt kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

Hankepäätös

HKL:n toimitusjohtaja hyväksyi 9.6.2021 Mustapuron rummun korjaamisen hankesuunnitelman yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34942

lotta.koski-lammi@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi