Asunnontarkastus, asunnon terveyshaitta, Haaga

HEL 2021-007322
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Asunnon terveyshaitta-asia, Niitynperäntie 6-8

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päättää asunnon Niitynperäntie 6-8 ********** terveyshaitta-asian ratkaisemisessa seuraavaa:Ympäristöpalveluiden tekemien asunnontarkastuksien perusteella asunnossa osoitteessa Niitynperäntie 6-8 ********** ei ole todettu terveydensuojelulain 1 ja 26 §:n mukaista terveyshaittaa eikä siten lisätutkimuksille tai terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 §:n mukaisen korjaus-määräyksen antamiselle ole perusteita. Ympäristöterveysyksikön päällikkö katsoo, että asian käsittelyn jatkamiselle ja määräyksen antamiselle ei siten ole perusteita.

Tausta

Asukas on 28.8.2019 pyytänyt Helsingin kaupungin ympäristöpalveluita ottamaan vireille asuntonsa tilanteen tupakan savuhaitan aiheuttaman terveyshaitan takia. Asukkaan mukaan asuntoon tulee iltaisin rakenneilmavuotona tupakansavua eteisen purettujen kiinteiden kaappien takaa paljastuneesta rakenteesta. Asukkaalle tarjottiin tarkastuspäiviä 29.10.2019 ja/tai 31.10.2019 klo 20-22 tupakanhajuhaitan toteamiseksi. Asukas ilmoitti, että hajua tuli yleensä tuohon aikaan, mutta 16.9.2019 tilanne muuttui. Asukas epäili, että asiasta on ilmoitettu yhtiölle tai haittaa aiheuttavalle asukkaalle. Ympäristöpalveluista ei ollut ilmoitettu asian uudelleen vireilletulosta ja mahdollisista jatkokäsittelystä muille tahoille. Asukas piti muutenkin tarkastuksia asuntoonsa turhina ja yhteydenotoissaan edellytti käyntiä hänen mielestään haittaa aiheuttavaan asuntoon. Asukkaalle on tällöin kerrottu, että ympäristöpalveluilla ei ole oikeutta mennä ilmoitettuihin asuntoihin ilman näyttöä aiheutuvasta terveyshaitasta.

Asukas palasi asiaan 23.9.2020. Koska hän on aiemmissa viesteissään pyytänyt tarkastusajankohtia ilmoitettavan hänelle sähköpostilla, hänelle lähetettiin viesti, jossa tarjottiin tarkastuksia päivinä 19.10, 20.10, 22.10 ja 23.10. Asukas oli vaihtanut aiemmin käyttämäänsä sähköpostiosoitetta ja uusien yhteystietojen myötä hänelle voitiin tarjota aikoja 23.10, 26.10 tai 27.10. Asuntoon tehtiin tarkastus 5.11.2020. Tarkastuksella ei todettu tupakansavun hajua. Ympäristöpalvelut tarjosi päivystystarkastusta tupakansavun hajuhaitan toteamiseksi ajalla 26.11.-15.12.2020 myös iltaisin. Asukas ilmoitti tarkastustarpeesta 11.12.2020. Asukas ei pyytänyt pikaista tuloa ja tarkastuksella ympäristöpalveluiden käsityksen mukaan asukas lähinnä halusi esittää uusia rakenneavauksia ja siten paljastuneita ilmavirtojen mahdollisia kulkureittejä. Tarkastuksella ei todettu tupakansavun hajua tai muita poikkeavia hajuja. Ympäristöpalvelujen näkemyksen mukaan kyseessä ei ole terveydensuojelulain mukainen tupakanhajusta aiheutuva terveyshaitta.

Asukas on tehnyt 15.2.2021 kantelun terveydensuojeluviranomaisen toiminnasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, johon ympäristöpalvelut on toimittanut pyydetyn selvityspyynnön 2.6.2021.

Asukas on 22.3.2021 ilmoittanut tyytymättömyytensä tehtyihin tarkastuksiin ja pyytänyt valituskelpoista päätöstä asiansa käsittelystä. Ympäristöpalvelut on kuullut osapuolia 3.5.2021 kirjatulla kirjeellä.

Asukas on vastineessaan todennut, että asia on useamman kerran ollut vireillä ympäristöpalveluissa mutta asiaa ei ole tutkittu asukkaan osoittamalla riittävällä, asianmukaisella ja tarvittavan nopealla tavalla. Asukas vaatii, että alakerran asunnoissa tehdään selvityksiä ja että taloyhtiön tulee kustannuksellaan korjata asukkaan tupakansavun kulkeutumisen todistamiseksi avaamat rakenteet. Asukas ilmoittaa itseään kohtaan osoitetun asiatonta kohtelua. Esimerkkinä on ympäristöpalveluiden vastineisiinsa antamat kohtuuttomat aikataulut sekä asukkaalle annettu korjauskehotus. Muilta osin vastineessa ei ollut sellaista lisätietoa, jota ympäristöpalveluilla ei olisi ollut jo tiedossa, ja jolla olisi oleellista merkitystä asian ratkaisun kannalta.

Taloyhtiö ei antanut vastinetta.

Päätöksen perustelut

Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 17 §:n mukaan ennen terveydensuojelulain 27 ja 51 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen antamista kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asunnon tai muun oleskeluun käytettävän tilan omistajalle ja haltijalle sekä sille, jonka menettely tai toimenpide on syynä todettuun epäkohtaan, tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Terveydensuojelulain 53 §:n mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisen velvollisuutensa, valvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa asianomaisen määräajassa oikaisemaan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai lyöty laimin.

Asunnon tupakanhajuhaittaa on selvitetty poikkeuksellisen pitkään usean tarkastajan toimesta. Asia on ollut vireillä tupakansavun aiheuttaman terveyshaittaepäilyn johdosta jo 2009. Silloinen ympäristökeskus (nykyisin ympäristöpalvelut) on tehnyt asuntoon useita tarkastuksia, joissa ei ole voitu todeta terveyshaittaa aiheuttavaa tupakansavua. Asia on viety ympäristölautakunnan päätettäväksi 2010, jonka päätöksestä asukas on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen, joka ei ole muuttanut ympäristölautakunnan päätöstä.

Asukas on ollut asiastaan yhteydessä ympäristökeskukseen 2013-2015 ja asia on 24.8.2015 otettu vireille tarkastusta varten. Asukkaalle on myös tällöin ilmoitettu, että alakertaan tai taloyhtiöön ei ole ilmoitettu sovitusta hajun päivystysajanjaksosta. Samalla asukkaalle on kirjallisesti ilmoitettu, että koska ympäristökeskuksella ei ole tiedossa perusteltua epäilyä vakavasta terveyshaitasta, ympäristökeskuksella ei ole perusteita mennä alakerran asuntoon ilman asukkaiden lupaa (terveydensuojelulaki 46 §).

Asukas pyysi asiassaan 22.1.2016 valituskelpoista päätöstä. Asukas palasi vaateeseensa, että alapuoliseen asuntoon tulee tehdä tarkastus. Hänelle vastattiin 27. 2. 2017, että terveyshaitta tulee todentaa haitasta kärsivän asunnossa. Asiaa ei kuitenkaan otettu vireille tarkastusta varten, koska asian edellinen käsittely oli parhaillaan käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi asukkaan valituksen 29.5.2017. Asukas on myös tehnyt useampia valituksia viranomaistoimenpiteistä aluehallintoviranomaiselle, eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä poliisiin.

Ympäristöpalvelut ei ole tälläkään kertaa ilmoittanut päivystysjaksoista tai - käynneistä eikä tarkastuksista tai edes asian vireillä olosta alakerran asuntojen asukkaille. Ympäristöpalvelut on hoitanut toimenpidepyynnön selvittelyä normaalien käytäntöjensä mukaisesti ensisijaisesti aistinvaraisten havaintojen avulla. Asukkaan esille tuomat tummentumat rakenteiden pinnoilla asunnossa tai yläpohjatilassa (asukkaiden varastokäyttöön ottama vintti) ovat ympäristöpalvelujen näkemyksen mukaan aiheutuneet sisäilman normaaleista epäpuhtauksista. Mikäli näillä tummentumilla olisi yhteys tupakansavuun, tämä olisi todettavissa myös hajuhavainnoin ko. tilassa tai rakenteiden pinnoissa.

Ympäristöpalvelut ei ole kehottanut asukasta korjauksiin. Korjauskehotukset kirjataan aina tarkastuskertomukseen. Kun asukas 11.12.2020 tarkastuksella esitteli ympäristötarkastaja Anne Hernesmaalle purkamansa rakenteen sisältä löytämänsä mahdollisen kohdan hajujen kulkeutumiselle, tarkastaja avasi keskustelu siitä mahdollisuudesta, että asukas itse tiivistäisi avauksella löytämänsä rakenteen.

Asunnontarkastuksilla ei todettu terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta. Ympäristöpalvelut katsoo, että asiaa on tutkittu riittävästi. Mikäli tarkastuksilla olisi todettu viitteitä terveyshaitasta olisi jatkotoimenpiteitä asian selvittämiseksi edellytetty.

Ympäristöpalvelut on suhtautunut asukkaan esille tuomiin epäilyihin aina ymmärtäväisesti. Tarkastuksia on tarjottu tilanteen mukaan nopeastikin, mutta ne eivät ole aina toteutuneet ympäristöpalveluista johtumattomin syin. Asukas pitää esimerkkinä hänen kaltoin kohtelustaan tiukkoja aikatauluja. Ympäristöpalvelut on 12.10.2020 kirjallisesti pyytänyt asukkaalta lupaa sähköiseen asiointiin asiakirjojen osalta, joka nopeuttaisi viestintää asukkaan suuntaan. Vaikka asukas muuten käyttää sähköistä viestintää, hän ei ole myöntänyt ympäristöpalveluille lupaa sähköisen asiointiin. Kirjepostin hidas kulku vaikuttaa asioinnin sujuvuuteen.

Sovelletut oikeus- ja muut ohjeet


Hallintolaki (434/2003) 34 ja 36 §
Terveydensuojelulaki (763/1994) 1, 26, 27, ja 53 §
Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 15, 17 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetus 8 §
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tarkastuskertomukset asunnontarkastuksista
Kuulemiskirje
Asukkaan vastine kuulemiseen
AVI:n vastine

Päätös tullut nähtäväksi 17.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • päätös johon vaaditaan oikaisua joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anne Hernesmaa, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64173

anne.hernesmaa@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Tarkastuskertomus 19.11.2020
2. Tarkastuskertomus 17.12.2020
3. Asukkaan vastine kuulemiseen 26.5.2021
4. AVI selvitys kanteluun 2.6.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.